Category Archives: Hệ thống 82 quy trình BĐCL 2019

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN

Mục đích quy trình : 03.TV – Quy định thống nhất và công khai trình tự, thủ tục thực hiện thanh /quyết toán, nhằm thực hiện công tác phối hợp thanh/quyết toán nhanh gon, kịp thời, đúng nguyên tắc tài chính, đáp ứng  yêu cầu về công tác điều hành quản lý tài chính của …

QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Hướng dẫn, phân định trách nhiệm trong việc tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của lãnh đạo nhà trường. Qua đó thực hiện việc cải tiến liên tục quá trình …

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ HÀNG NĂM

·        Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích đảm bảo tính cụ thể, đo được, có phương án đánh giá vào cuối năm và được xác định từ đầu năm đến cuối năm. Kế hoạch thực hiện MTCL phải cụ thể, chi tiết đủ các thông …

QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP

  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Nhằm chuẩn hóa việc tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/5/2007 và quy định …

QUY TRÌNH THANH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, nhằm bảo đảm việc thực hiện hoạt động đào tạo đúng nội quy, quy chế, góp phần xây dựng nề nếp, kỷ cương trong quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng …

QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Đánh giá các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định. Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT Định nghĩa: Tự …

QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN

  I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Giúp các khoa trong toàn trường tổ chức thực hiện quá trình thi/ kiểm tra kết thúc mô đun/ môn học theo đúng Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động TBXH ban hành quy định việc tổ chức thực hiện …

QUY TRÌNH HỌC LẠI, THI LẠI

  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Nhằm chuẩn hóa việc tổ chức tổ chức học lại, thi lại cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã …

QUY TRÌNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này quy định việc rà soát các quy trình của hệ thống, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả từ đó đề xuất xây dựng, cải tiến các quy trình để các hoạt động được …

QUY TRÌNH KỶ LUẬT CÁN BỘ GIÁO VIÊN

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Mục đích: Quy trình quy định các thủ tục hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc xét kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Phạm vi áp dụng        Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong …