Phòng đào tạo – NCKH

Phòng đào tạo – NCKH và QHQT

Phó trưởng phòng: Đậu Chí Dũng và Trịnh Thị Vân Đài

Văn phòng: Tầng 3 toà nhà A – trường CĐ Nghề KTCN VIệt Nam – Hàn Quốc

Điện thoại: 038.3511457

Website: https://vkc.edu.vn

Email: phongdaotaovh@gmail.com

   Phòng đào tạo – nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế có chức năng, nhiệm vụ như sau:    

Tham mưu cho BGH về xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo của nhà trường, kế hoạch, chiến lược hội nhập về đào tạo nghề, khu vực, quốc tế; kế hoạch giảng dạy, học tập từng khóa học, năm học, học kỳ, kế hoạch đào tạo hàng tháng, cùng với các khoa xây dựng Thời khóa biểu học tập của các lớp học.    

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, quản lý tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy của giáo viên.    

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ, sổ sách của giáo viên và các khoa, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất giờ dạy của giáo viên theo nội dung chương trình, giáo trình các môđun/môn học của nhà trường thực hiện. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo Quy chế tuyển sinh học nghề 08/2007 của Bộ LĐTBXH, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, Thành lập Hội đồng tuyển sinh.Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, xác định điểm trúng tuyển, gọi thí sinh nhập học, thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ…  

Công tác giáo dục Quốc phòng đầu khóa và hàng năm của trường    

Thư ký Hội đồng đào tạo. Chuẩn bị, hoàn thiện các loại hồ sơ, văn bản, mẫu biểu về công tác Đào tạo theo quy định của nhà nước    

Thực hiện công tác hành chính giáo vụ: Tổ chức khai, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học. Thống kê tổng hợp, quản lý điểm, kết quả đào tạo định kỳ báo cáo BGH và cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện việc quản lý hồ sơ gốc của học sinh, hồ sơ học sinh tốt nghiệp, quản lý các lớp liên thông, ngắn hạn. in ấn bằng, bảng điểm, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho học sinh đúng quy định của TCDN.    

Tổ chức thực hiện các cuộc thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến của:  người học, người sử dụng lao động, giáo viên… về các vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo    

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thiết bị dạy nghề tự làm, các Hội thảo khoa học (chương trình, phương pháp giảng dạy, phương thức tổ chức dạy học…) Tổ chức và tham gia Hội giảng, Hội thi các cấp (giáo viên giỏi, học sinh giỏi…). Tổ chức cho học sinh làm các đề tài tốt nghiệp…

Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa bổ sung thay đổi chương trình, giáo trình. Theo dõi việc đề xuất sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị…

Thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng đào tạo, thanh toán tiền thừa giờ của giáo viên hàng năm Quản lý, điều hành hoạt động của Thư viện Xây dựng và phát triển mối quan hệ Hợp tác quốc tế với các tổ chức, các trường nước ngoài Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của hiệu trưởng. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao.