I. QUY TRÌNH THÀNH LẬP
Phòng Thí nghiệm và Đảm bảo Chất lượng được thành lập theo Quyết định số 44QD/TVH/TC ngày 15/02/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Hàn.

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hùng – Trưởng bộ môn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Phòng Thí nghiệm và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ năm 2011 đến nay có 05 thành viên:

Cán bộ Phòng Thí nghiệm và Đảm bảo Chất lượng

III.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Tham mưu, tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp về kiểm tra, đảm bảo chất lượng đào tạo trong các trường học, bao gồm:
– Kiểm tra và kiểm tra.
– Kiểm tra và đánh giá chất lượng
– Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
– Tự đánh giá chất lượng và chương trình đào tạo của trường
– Đánh giá và chứng nhận kỹ năng thực hành chuyên môn
– Đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
– Các công việc khác theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý.
Đồng thời, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương nêu trên.
2. Sứ mệnh
Về việc thử nghiệm:
– Tổ chức thi, thi tốt nghiệp, kết thúc môn học, học phần theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
– Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng đề thi. Cải tiến, phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và hệ thống đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.
– Giám sát, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm trong quá trình kiểm tra, chấm điểm
– Là thành viên trong hội đồng thi kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.
Về đảm bảo chất lượng:
– Tổ chức nghiên cứu, triển khai các phương pháp, công nghệ mới về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các cơ sở dạy nghề.
– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng và thực hiện đăng ký tham gia các tổ chức đảm bảo chất lượng khu vực và quốc tế.
– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường học hàng năm và 5 năm theo quy định chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ trì việc tự đánh giá của trường và các đơn vị.
– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá hàng năm về chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ trì thực hiện việc tự đánh giá chương trình đào tạo với các đơn vị.
– Là thành viên làm đầu mối cho các hoạt động đánh giá ngoài.
– Xây dựng kế hoạch đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động
– Xây dựng kế hoạch đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng hành nghề cho giáo viên dạy nghề
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
IV. QUYỀN LỰC
– Phòng Thí nghiệm và Đảm bảo chất lượng có quyền tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, phòng, trung tâm trong việc thực hiện công tác Thử nghiệm và Đảm bảo chất lượng.
– Huy động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh vào công tác Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng khi kế hoạch được phê duyệt.
– Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền kiến ​​nghị Hiệu trưởng giải quyết những vi phạm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường.
– Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao phục vụ nhiệm vụ của Phòng.