PHÒNG TÀI VỤ

  1. Lãnh đạo tiền nhiệm: Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng:: Cử nhân kinh tế:  Phạm Thị Lý    
  1. Lãnh đạo đương nhiệm: Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng:: Cử nhân kinh tế:   Trần Thị Thu lan
  2. Nhân sự:                 Có:  05 Viên chức, lao động hợp đồng `

Gồm : 04 đồng chí Nữ,   01 đồng chí nam

Trình độ     Cử nhân: 05

  1. Lịch sử hình thành:

        Phòng Tài vụ Trường Cao Đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tiền thân là bộ phận Tài Vụ trực thuộc Ban Quản Lý Dự Án xây dựng Trường KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, thành  lập theo QĐ số: 1273:  QĐ/-UBND ngày 01/04/1997 của UBND tỉnh Nghệ An, sau một năm dự án hoạt động có hiệu quả Ban QLDA xây dựng Trường được phép thành lập Trường KTCN Việt Nam – Hàn Quốc theo QĐ số: 1272  /QĐ – UBND ngày 04/12/1998 của UBN tỉnh Nghệ An  , Trong quá trình phát triển Trường được bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội phê duyệt nâng cấp và đổi tên theo QĐ số 258/QĐ-BĐTBXH ngày 15/02/2007 và QĐ số: 639/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 . Phòng Tài vụ cũng được đổi tên thành: Phòng Tài Vụ Trường Cao Đẳng KTCN Việt Nam –  Hàn Quốc.

  1. 5. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà Trường. Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính đúng quy định nhà nước, nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành:, Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về công tác ngân sách, tài chính, kế toán: quản lý và phân phối tài chính , giám sát việc sử dụng tài chính, định mức thu, chi  tài chính, quyết toán tài chính trên cơ sở Pháp luật kế toán   của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt và quy chế nội bộ trường hiện hành.

 

  1. Nhiệm vụ

– Làm đầu mối tiếp nhận tổng hợp và xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí dài hạn, trung hạn, ngắn hạn

– Trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ dự toán và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán kinh phí đã được phân bổ

– Kiểm tra, đốc thúc tiến độ thực hiện kế hoạch dự toán quý, năm, trình phương án điều chỉnh kinh phí phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

– Thực hiện khảo sát giá cả, định mức các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ,mua, bán, sữa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, dự án liên doanh liên kết

– Hướng dẫn các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách , quy trình tài chính, báo cáo công khai tài chính.

– Thực hiện công tác thanh toán/ hạch toán/ quyết toán, lập sổ sách báo cáo lưu trữ hồ sơ chứng từ gôc, sổ sách kế toán  đúng quy định quản lý tài chính nhà nước hiện hành.

– Xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý thu và quy chế quản lý tài sản theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

        7. Thành tích đạt được:

Trong hai mươi năm qua, Phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được chính phủ Hàn Quốc và  các chuyên quản  tài chính cấp trên ghi nhận hiệu quả cao trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị, được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu của Nhà trường

Đơn vị đã được tặng bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh năm (2010) và nhiều năm liền/ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.