PHÒNG KẾ HOẠCH DỊCH VỤ

  1. Chức năng nhiệm vụ phòng kế hoạch – dịch vụ

– Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong từng học kỳ, năm học và định hướng phát triển của Trường.

– Giám sát và kiểm tra các hạng mục xây dựng, sữa chữa trong trường theo đúng các qui định về quản lý xây dựng cơ bản hiện hành, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng của dự án và pháp luật quy định.

– Lập và thực hiện kế hoạch thực tập – sản xuất, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, tư vấn giới thiệu du học.

– Cung ứng vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, sản xuất và dịch vụ.

– Quản lý, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở vật chất Nhà trường.

DANH SÁCH CBNV PHÒNG

TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ánh Đoan Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Nguyễn Huy Hoàng Đại học P.Trưởng phòng
3 Nguyễn Đình Sơn Đại học Nhân viên
4 Nguyễn Hồng Kỳ Đại học Nhân viên
5 Trần Nguyên Bình Đại học Nhân viên
6 Nguyễn Thị Thái Đại học Nhân viên
7 Nguyễn Thị Thúy Đại học Nhân viên

Tập thể CBCNV phòng Kế hoạch – Dịch vụ