BCH Công đoàn trường cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2023-2028.

 

ThS. Nguyễn Ánh Đoan

Chủ tịch

Email: nguyendoanvh@gmail.com

Điện thoại: 0912.590.823

 

 

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Phó chủ tịch

Email: minhtuanvh@gmail.com

Điện thoại: 0982.097.397

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành

Email: dunghimvh@gmail.com

Điện thoại: 0904.313.777

 

 

ThS. Trịnh Vân Đài

Uỷ viên Ban chấp hành

Email: vandaivh@gmail.com

Điện thoại: 0912.222.951

 

 

ThS. Vương Đạo Nhân

Uỷ viên Ban chấp hành

Email: vuongdaonhan@gmail.com

Điện thoại: 0989.262.974

 

 

ThS. Lang Thanh Thương

Uỷ viên Ban chấp hành

Email: khonglo.na@gmail.com

Điện thoại: 0943.867.789

 

 

CN. Trần Văn Vinh

Uỷ viên Ban chấp hành

Email: vinhvh1612@gmail.com

Điện thoại: 0915.141.234

 

quy chế TC HĐ CĐ

Quy chế hoạt UBKT công đoàn

Nội dung phối hợp giữa công đoàn và đoàn TN

09. QĐ ban hành quy chế làm việc của BCH công đoàn