1. Phòng tổ chức hành chính:

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức.

– Quản lý cán bộ, hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành. Thực hiện kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ. Đề xuất thành lập các hội đồng tuyển dụng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tổng hợp hệ thống văn bản pháp quy của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

– Xây dựng kế hoạch – quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức của trường trong từng giai đoạn phát triển.

– Theo dõi, tổng hợp bảng công hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, giáo viên.

– Theo dõi, tổng hợp công tác An ninh – Quốc phòng, công tác phòng cháy chữa cháy.

– Đảm bảo công tác hành chính trong toàn trường. Xây dựng  kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Quản lý, điều hành tổ bảo vệ và chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự trong trường. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

– Chăm lo điều kiện làm việc của chuyên gia, tình nguyện viên, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các Hội đồng, giáo viên và cán bộ nhân viên.

– Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và quản lý con dấu của trường. Lễ tân khánh tiết, kiểm soát tất cả các loại phương tiện ra vào trường đúng quy định.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng các văn bản đến của các cấp để triển khai, thực hiện.

– Dự thảo, phát hành, theo dõi việc thực hiện các thông báo của Ban giám hiệu tới các phòng, ban, bộ phận. Quản lý sổ và ghi chép trong các cuộc họp giao ban. Quản lý và điều hành tổ lái xe.

– Quản lý, tôn tạo cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường sư phạm. Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

– Tổng hợp, đề xuất, mua sắm văn phòng phẩm của các phòng, khoa, trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức khám sức khoẻ, mua sắm trang bị ban đầu, bảo hiểm y-tế, thân thể cho học sinh sinh viên mới vào trường. Giải quyết các trường hợp học sinh bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

– Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản khi được ủy quyền.

– Quản lý nhà ăn.

2. Phòng đào tạo NCKH và QHQT

– Tham mưu cho BGH về xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo của nhà trường, kế hoạch, chiến lược hội nhập về đào tạo nghề, khu vực, quốc tế; kế hoạch giảng dạy, học tập từng khóa học, năm học, học kỳ, kế hoạch đào tạo hàng tháng, cùng với các khoa xây dựng Thời khóa biểu học tập của các lớp học.

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát, quản lý tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

–  Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ, sổ sách của giáo viên và các khoa, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất giờ dạy của giáo viên theo nội dung chương trình, giáo trình các môđun/môn học của nhà trường thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo Quy chế tuyển sinh học nghề 08/2007 của Bộ LĐTBXH, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, Thành lập Hội đồng tuyển sinh.Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, xác định điểm trúng tuyển, gọi thí sinh nhập học, thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ…

– Công tác giáo dục Quốc phòng đầu khóa và hàng năm của trường

– Thư ký Hội đồng đào tạo. Chuẩn bị, hoàn thiện các loại hồ sơ, văn bản, mẫu biểu về công tác Đào tạo theo quy định của nhà nước

– Thực hiện công tác hành chính giáo vụ: Tổ chức khai, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học. Thống kê tổng hợp, quản lý điểm, kết quả đào tạo định kỳ báo cáo BGH và cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện việc quản lý hồ sơ gốc của học sinh, hồ sơ học sinh tốt nghiệp, quản lý các lớp liên thông, ngắn hạn. in ấn bằng, bảng điểm, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho học sinh đúng quy định của TCDN.

– Tổ chức thực hiện các cuộc thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến của:  người học, người sử dụng lao động, giáo viên… về các vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo

– Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thiết bị dạy nghề tự làm, các Hội thảo khoa học (chương trình, phương pháp giảng dạy, phương thức tổ chức dạy học…)

Tổ chức và tham gia Hội giảng, Hội thi các cấp (giáo viên giỏi, học sinh giỏi…). Tổ chức cho học sinh làm các đề tài tốt nghiệp…

Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa bổ sung thay đổi chương trình, giáo trình.

Theo dõi việc đề xuất sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị…

Thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng đào tạo, thanh toán tiền thừa giờ của giáo viên hàng năm

Quản lý, điều hành hoạt động của Thư viện

Xây dựng và phát triển mối quan hệ Hợp tác quốc tế với các tổ chức, các trường nước ngoài

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của hiệu trưởng. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao.