QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Giúp các khoa trong toàn trường tổ chức thực hiện quá trình thi/ kiểm tra kết thúc mô đun/ môn học theo đúng Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động TBXH ban hành quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Quyết định 392A/QĐ-TVH.KT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp.

  • Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên chính xác, khách quan, công bằng.

  • Nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

  • Quy trình này áp dụng cho tất cả các khoa trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

  • Thi/ kiểm tra kết thúc mô đun/ môn học là bài thi được khoa/ nhà trường tổ chức vào cuối mỗi mô đun/ môn học, bao gồm một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ. (Kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc mô đun/ môn học hoặc điểm mô đun/ môn học chưa đạt yêu cầu)

  1. Từ viết tắt:

ĐBCL

Đảm bảo chất lượng

GV

Giáo viên

HSSV

Học sinh sinh viên

KTM

Kết thúc môn

DS

Danh sách

HC

Hành chính

III. LƯU ĐỒ         (Xem trang 3)

IV. ĐẶC TẢ        (Xem trang 4 – 10)

V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Biên bản vi phạm nội quy thi

BM/QT64/P.KT/01

2

Kế hoạch thi

BM/QT64/P.KT/02

3

Thông báo thi

BM/QT64/P.KT/03

4

Danh sách giáo viên coi thi

BM/QT64/P.KT/04

5

Danh sách thi

BM/QT64/P.KT/05

6

Phiếu thu bài thi

BM/QT64/P.KT/06

7

Biên bản đánh phách bài thi

BM/QT64/P.KT/07

8

Sổ giao nhận bài thi

BM/QT64/P.KT/08

9

Phiếu chấm thi

BM/QT64/P.KT/09

10

Kết quả thi

BM/QT64/P.KT/10

11

Đơn xin phúc khảo

BM/QT64/P.KT/11

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THI/ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/ đơn vị thực hiện

Bộ phận/ đơn vị phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Rà soát tiến độ đào tạo

–   Căn cứ thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH và Quyết định 392A/ QĐ-TVH.KT trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

–   Theo kế hoạch đào tạo từng học kỳ của nhà trường và khoa, kế hoạch giảng dạy của GV bộ môn tại các lớp, phòng Khảo thí phối hợp với các khoa rà soát, tổng hợp các môn học trong học kỳ của từng khoa.

Phòng Khảo thí

Phòng Đào tạo và các khoa

2

Lập kế hoạch thi

–   Lập kế hoạch thi của từng khoa trong học kỳ

–   Tổng hợp kế hoạch thi của toàn trường

Phòng Khảo thí

Các khoa

–   Kế hoạch thi

BM/QT64/P.KT/02

3

Ký duyệt kế hoạch thi

–   Trình Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng đào tạo ký duyệt kế hoạch thi để thực hiện, nếu môn học do phòng Khảo thí tổ chức thi thì chuyển đến bước 4, nếu khoa tổ chức thi thì chuyển đến bước 5

–   Nếu chưa đạt thì quay trở lại bước 2

Phòng Khảo thí

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng đào tạo

4

Phòng Khảo thí tổ chức thi

–   Lập thông báo thi, xác định ngày giờ, địa điểm thi

Phòng Khảo thí

Phòng Tổ chức HC

–   Thông báo thi

Truớc khi thi 3 ngày

BM/QT64/P.KT/03

–   Lập DS thi theo Alphabel từ DS đủ điều kiện dự thi của khoa gửi lên.

Các khoa

–   Danh sách thi theo Alphabel

–   Phân phòng thi với mỗi phòng thi không quá 25 em.

–   Theo số lượng phòng thi lập DS GV coi thi

GV các khoa

–   Danh sách phòng thi

–   Danh sách GV coi thi

BM/QT64/P.KT/05

BM/QT64/P.KT/04

–   Trình Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo ký duyệt thông báo thi, DS thi, DS GV coi thi.

–   Nếu chưa được ký duyệt thì quay trở lại bước 4 để kiểm tra

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo

–   Thông báo lịch thi lên Website của trường và khoa

–   Sau khi ký duyệt, phòng khảo thí gửi thông báo thi, DS phòng thi, DS GV coi thi đến các phòng, khoa liên quan và đăng lên  Website của trường.

Phòng Tổ chức HC, Quản lý HSSV và các khoa

–    Chuẩn bị đề thi, giấy thi, giấy nháp, phiếu thu bài thi, túi bài thi và biên bản xử lý các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình thi.

–   Tổ chức thi theo đúng quy định và kế hoạch.

Phòng Khảo thí, GV coi thi

HSSV dự thi

–  Danh sách thi

–   Danh sách GV coi thi

–   Phiếu thu bài thi

–   Biên bản vi phạm nội quy

–   Đề thi

Theo thông báo thi

BM/QT64/P.KT/06

BM/QT64/P.KT/01

–   Đánh phách, cắt phách và chuyển bài thi cho GV chấm thi

Phòng Khảo thí

Các khoa và GV bộ môn

–   Biên bản đánh phách

–   Sổ giao nhận bài thi

–   Phiếu chấm điểm

Sau khi tổ chức thi

BM/QT64/P.KT/07

BM/QT64/P.KT/08

BM/QT64/P.KT/09

5

Tổng hợp kết quả thi

–   Phòng Khảo thí ráp phách và tổng hợp điểm từ phiếu chấm điểm của GV chấm thi.

–   Tổng hợp kết quả thi.

Phòng Khảo thí

Các khoa

–   Bảng kết quả thi

Sau khi tổ chức thi 1 tuần

BM/QT64/P.KT/10

6

Ký duyệt kết quả thi

–   Phòng Khảo thí trình Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng đào tạo ký duyệt kết quả thi.

–   Nếu chưa được ký duyệt thì quay trở lại bước 6 để kiểm tra

Phòng Khảo thí

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng Đào tạo

–   Kết quả thi lần 1

Sau khi tổ chức thi 1 tuần

7

Công bố kết quả

– Phòng Khảo thí công bố kết quả thi trên website của trường và gửi các khoa.

– Sau khi công bố kết quả nếu có vấn đề cần phúc khảo lại bài thi thì chuyển đến bước 10, ngược lại thì chuyển đến bước 12 để nhập kết quả thi vào phần mềm lưu trữ.

Phòng Khảo thí, các khoa

HSSV

Sau khi tổ chức thi 10 ngày

5

Khoa tổ chức thi

–   Khoa cùng GV giảng dạy kết hợp tổ chức thi cho HSSV, phòng Khảo thí sẽ căn cứ vào kế hoạch thi của các khoa để theo dõi, kiểm tra

Phòng Khảo thí, GV bộ môn và các khoa

HSSV dự thi

–   Tổ chức thi theo đúng quy trình

Theo kế hoạch thi đã duyệt

9

Chấm thi

–   Khoa và GV bộ môn chấm thi, tổng hợp điểm thi

GV bộ môn và các khoa

–   Kết quả thi lần 1

Sau khi thi/ sau khi thi 3 ngày

10

Phúc khảo

–   HSSV xem điểm tại khoa của mình hoặc Website của nhà trường.

–   Trong thời gian 7 ngày sau khi công bố kết quả, nếu  có khiếu nại về kết quả thi HSSV làm đơn phúc khảo theo mẫu gửi  khoa/ phòng Khảo thí.

HSSV

Phòng Khảo thí, các khoa

– Đơn xin phúc khảo

Sau khi công bố điểm 7 ngày

BM/QT64/P.KT/11

11

Xem xét, giải quyết đơn  phúc khảo

–   Đối với mô đun/ môn học phòng Khảo thí tổ chức thi: phòng Khảo thí tiếp nhận đơn phúc khảo.

–   Đối với mô đun/ môn học khoa tự tổ chức thi: Khoa tiếp nhận đơn phúc khảo.

HSSV

Phòng Khảo thí, các khoa

– Đơn xin phúc khảo

Sau khi công bố  điểm 7 ngày

–   Giáo viên nhận bài và chấm lại bài thi cho HSSV

Giáo viên

–   Đối với mô đun/ môn học phòng Khảo thí tổ chức thi: phòng Khảo thí tổng hợp điểm sau phúc khảo.

–   Đối với mô đun/ môn học khoa tự tổ chức thi: Giáo vụ khoa tổng hợp điểm sau phúc khảo.

Phòng Khảo thí, các khoa

–   Bảng kết quả thi

Sau khi nhận đơn phúc khảo từ 8 đến 10 ngày

BM/QT64/P.KT/10

–   Trình Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng ký duyệt kết quả thi sau phúc khảo.

Phòng Khảo thí

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng Đào tạo

– Kết quả thi sau phúc khảo

12

Nhập điểm vào phần mềm

– Đối với mô đun/ môn học phòng Khảo thí tổ chức thi: phòng Khảo thí nhập điểm vào phần mềm.

– Đối với mô đun/ môn học khoa tự tổ chức thi: Giáo vụ khoa  nhập điểm vào phần mềm.

Phòng Khảo thí, các khoa

–  Nhập điểm vào phần mềm

– Phòng Khảo thí: sau khi ký duyệt kết quả thi

– Các khoa: sau khi có kết quả thi

13

Lưu trữ

–   Hồ sơ thi được lưu trữ tại các khoa, phòng Khảo thí và phần mềm quản lý của nhà trường.

Phòng Khảo thí, các khoa

– Lưu trữ hồ sơ thi