QUY TRÌNH HỌC LẠI, THI LẠI

 

 • MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • Nhằm chuẩn hóa việc tổ chức tổ chức học lại, thi lại cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/5/2007 và quy định của nhà trường.
 • Thực hiện việc thi cử công khai, minh bạch, đánh giá đúng kết quả thực tế của HSSV
  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
 • Định nghĩa:
 • Học lại: là quá trình tổ chức cho HSSV học lại các môn học mà trước đó HSSV đã không vượt qua kỳ thi để HSSV có thể thi lại và vượt qua môn học đó
  • Từ viết tắt:

KCM: Khoa chuyên môn

GV: Giáo viên

HSSV: Học sinh, sinh viên

  1. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)      

                                                   

 1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4-6)

 

 1. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Đơn xin học lại BM/QT.18/VH-P.KTh/03/01
2 Kế hoạch thi lại BM/QT.18/VH-P.KTh/03/02
3 Danh sách thi lại BM/QT.18/VH-P.KTh/03/03
4 Phiếu thu bài thi lại BM/QT.18/VH-P.KTh/03/04
5 Kết quả thi lại BM/QT.18/VH-P.KTh/03/05
6 Đơn phúc khảo BM/QT.18/VH-P.KTh/03/06

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI THI LẠI

 

TT CÁC BƯỚC  CÔNG VIỆC NỘI DUNG THỰC HIỆN BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HẠN HOÀN THÀNH MẪU HỒ SƠ
1. Rà soát môn học Cuối kỳ phòng Đào tạo tổng kết kết quả học cuối kỳ của HSSV. HSSV rà soát các môn học từ lúc vào học để kiểm tra các môn học chưa đạt. Xác định môn học cần học lại HSSV Phòng Đào tạo
2. Làm đơn và thủ tục học lại HSSV làm đơn xin học lại, làm các thủ tục theo yêu cầu nếu có (học phí,…). HSSV Đơn xin học lại (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/01)
3. Làm hồ sơ học lại Lãnh đạo khoa kiểm tra đơn và thủ tục học lại của HSSV, lập hồ sơ học lại, trình lên phòng Đào tạo Khoa chuyên môn
4. Lập kế hoạch Phòng đào tạo lập kế hoạch học lại, thông báo cho khoa bố trí giảng dạy cho HSSV học lại. Phòng Đào tạo
5. Triển khai kế hoạch Khoa sau khi nhận được kế hoạch học lại từ phòng Đào tạo sẽ triển khai kế hoạch học lại, bố trí phòng học, thông báo cho giáo viên tham gia giảng dạy, HSSV tham gia học tập. Khoa chuyên môn Khoa chuyên môn
6. Dạy lại, học lại Giáo viên được bố trí giảng dạy thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian và chất lượng giảng dạy.

HSSV theo kế hoạch tham gia học lại đúng thời gian, đảm bảo đúng quy định

Giáo viên bộ môn, HSSV
7. Lập DS HSSV đủ điều kiện dự thi Khoa chuyên môn lập DS HSSV đủ điều kiện dự thi, nếu HSSV không đạt điều kiện dự thi lại thì phải học lại lần nữa. (chuyển về bước 2) Khoa chuyên môn
8. Thông báo thi lại Phòng Khảo thí lập thông báo thi lại trình ban giám hiệu phê duyệt. Phòng Khảo thí Thông báo thi lại (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/02)

Danh sách phân phòng thi (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/03)

9. Xét duyệt Ban giám hiệu xét duyệt thông báo thi lại, nếu đồng ý chuyển bước 10, không đồng ý chuyển bước 8. Ban giám hiệu
10. Tổ chức thi lại Nếu môn thi lại trong ngân hàng đề thi chung phòng Khảo thí tổ chức thi lại, ngoài ngân hàng đề thi chung các khoa tự tổ chức thi lại

Thông báo cho HSSV được biết tham gia thi lại.

Khoa chuyên môn/ Phòng Khảo thí Phiếu thu bài (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/04)
11. Chấm điểm Giáo viên bộ môn thực hiện chấm điểm bài thi (sau khi đã cắt phách) đúng quy định Giáo viên bộ môn
12. Tổng hợp kết quả Kết quả chấm sau khi được giáo viên chấm sẽ được tổng hợp trình ban giám hiệu xem xét. Khoa chuyên môn/ Phòng Khảo thí
13. Xét duyệt Ban giám hiệu xem xét kết quả, nếu đồng ý chuyển bước 14, không đồng ý chuyển về bước 12 Ban giám hiệu
14. Công bố kết quả Khoa chuyên môn (hoặc phòng Khảo thí) ráp phách, tổng hợp kết quả và công bố điểm thi công khai cho HSSV được biết. Khoa chuyên môn/ Phòng Khảo thí  Kết quả thi  (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/05)
15. Xem kết quả HSSV xem kết quả thi được công bố công khai HSSV
16. Phúc khảo HSSV xem điểm, xem xét nhu cầu phúc khảo bài thi. HSSV
17. Làm đơn phúc khảo HSSV làm đơn phúc khảo theo mẫu. HSSV Đơn xin phúc khảo (BM/QT.18/VH-P.KTh/03/06)
18. Tiếp nhận đơn phúc khảo Khoa chuyên môn (hoặc Phòng Khảo thí) tiếp nhận và tổ chức phúc khảo bài thi cho HSSV Khoa chuyên môn/Phòng Khảo thí
19. Chấm điểm lần 2 Giáo viên chấm điểm lần 2. Yêu cầu không trùng với giáo viên đã chấm điểm lần 1 Giáo viên bộ môn
20. Tổng kết điểm Khoa chuyên môn tổng kết điểm môn học. Khoa chuyên môn
21. Xét duyệt Ban giám hiệu xét duyệt bảng tổng hợp kết quả học lại thi lại, đồng ý chuyển bước 22, không đồng ý chuyển về bước 20. Ban giám hiệu
22. Chuyển điểm lên phần mềm Giáo vụ khoa nhập điểm vào phần mềm. Khoa chuyên môn/Phòng Khảo thí Phòng Đào tạo
23. Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Khoa chuyên môn/ Phòng Khảo thí