PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN VIỆT NAM- HÀN QUỐC

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017-2019

 

Căn cứ kết quả bầu cử BCH và hội nghị lần thứ Nhất BCH đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2019. Ban thường vụ phân công nhiệm vụ BCH khóa VIII như sau:

                  I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG:

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị, Chức vụ Chức danh
1 Nguyễn Đình Ninh 05/09/1982 Tr.Phòng CTHSSV, UVBTV Bí thư
2 Lê Hữu Tiến 17/04/1986 K.Cơ bản, UVBTV Đoàn trường P.Bí thư
3 Trương Văn Hùng 28/08/1987 Bí thư LCĐ khoa Hàn P. Bí thư
4 Lê Quý Đôn 25/12/1989 Bí thư Chi đoàn cơ quan UV BTV
5 Phan Thị Quỳnh 01/04/1997 UVBCH LCĐ, LP CĐT5A UV BTV
6 Hồ Hữu Đức 13/03/1987 Bí thư LCĐ khoa Cơ khí UV BCH
7 Đặng Văn Dương 07/08/1988 Bí thư LCĐ khoa Ô tô UV BCH
8 Trần Văn Nhuận Bí thư LCĐ khoa Điện công nghiệp UV BCH
9 Ng. Thị Thuỳ Nhung 07/01/1986 NV P.Tài vụ, Đoàn viên UV BCH
10 Trần Quốc Chiến 15/11/1990 Bí thư LCĐ khoa Điện lạnh UV BCH
11 Nguyễn Tài Long 07/09/1986 Bí thư LCĐ khoa Điện tử UV BCH
12 Hồ Đức Mai 26/06/1990 NV phòng Khảo thí, Đoàn viên UV BCH
13 Nguyễn Khắc Trọng 04/02/1996 Bí thư chi đoàn CK9A UV BCH
14 Nguyễn Khắc Tú 02/08/1998 CĐ H10A, Bí thư UV BCH
15 Phan Văn Trung 02/01/1990 CĐ Ô10A, bí thư UV BCH
16 Trần Hạnh Đức 26/08/1997 Lớp CĐ LĐ úc UV BCH
17 Nguyễn Quý Cương 26/06/1998 CĐ T10, Đoàn Viên UV BCH

           II. CƠ CÂU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC BAN

Ban Tổ Chức- Thi Đua Khen Thưởng- Xây Dựng Đảng; Ban Tư Tưởng- Văn Hóa- Đoàn Vụ; Ban Học Tập- Nghiên Cứu KH; Ban Phong Trào; Ủy Ban Kiểm Tra; Ban Tài Chính

  1. Ban tổ chức – Thi đua khen thưởng – Xây dựng Đảng
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng ban P.Công tác HSSV
2 Lê Hữu Tiến Phó Ban Khoa Cơ Bản
3 Trương Văn Hùng Ban viên Khoa CN Hàn
4 Lê Quý Đôn Thành viên Khoa Điện Lạnh
5 Phan Thị Quỳnh Thành viên Lớp CĐT5A

Nhiệm vụ:

– Tổ chức, điều hành các hoạt động chung của đoàn trường.

– Triển khai các kế hoạch của Tỉnh đoàn, Ban giám hiệu nhà trường. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo các hoạt động của đoàn trường theo quy định.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng

– Phụ trách công tác phát triển Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn

– Quản lý  cơ sở vật chất của đoàn

  1. Ban tư tưởng – Văn hoá – Đoàn vụ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Lê Hữu Tiến Trưởng ban Khoa Cơ bản
2 Nguyễn Tài Long Phó Ban Khoa Điện tử
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung Thành viên P.Tài vụ
4 Hồ Đức Mai Thành viên P. Khảo Thí
5 Phan Thị Quỳnh Thành viên Lớp CĐT 5A
6 Nguyễn Quý Cương Thành viên CĐ Tin 8
7 Nguyễn Khắc Trọng Thành viên CĐ CK9A

Nhiệm vụ:

– Tổ chức các sự kiện về học tập chính trị tư tưởng, văn hoá, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng Đoàn, hội, đội, kỹ năng mền cho Đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.

– Báo cáo, lưu trữ hồ sơ của đoàn một cách khoa học

– Thường xuyên cập nhật tin tức của Đoàn trường lên website , Facebook của trường và tỉnh đoàn.

  1. Ban học tập và NCKH
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Trương Văn Hùng Trưởng ban CN Hàn
2 Lê Quý Đôn Phó Ban K .Điện Lạnh
3 Đặng Văn Dương Thành viên Khoa CN Ô tô
4 Hồ Hữu Đức Thành viên Khoa Cơ khí
5 Nguyễn Khắc Tú Thành viên CĐ H10A
6 Phan Văn Trung Thành viên CĐ Ô10A
7 Trần Hạnh Đức Thành viên CĐ LĐÚc

Nhiệm vụ:

–  Phục trách công tác phát triển phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên của Nhà trường.

  • Tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn về học tập, nghiên cứu khoa học.

–  Xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiên về NCKH

– Thành lập các câu lạc bộ về học tập và NCKH

  1. Ban phong trào
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng Ban P.Công tác HSSV
2 Lê Hữu Tiến Phó Ban Khoa Cơ Bản
3 Lê Quý Đôn Thành viên Khoa Điện Lạnh
4 Phan Thị Quỳnh Thành viên Lớp CĐT5A
5 Trần Văn Nhuận Thành viên Khoa Điện CN
6 Trần Quốc Chiến Thành viên Khoa Điện Lạnh
7 Trần Hạnh Đức Thành viên CĐ LĐÚc
8 Nguyễn Khắc Trọng Thành viên CĐ CK9A

Nhiệm vụ:

– Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào Văn hóa- văn nghệ, TDTT trong đoàn viên thanh niên của Nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch,tổ chức thực hiện các hoạt động thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa.

– Triển khai các phong trào đột xuất do tỉnh đoàn, nhà trương phát động.

– Tổ chức các phong trào giao lưu VN, TDTT với các đơn vị bạn.

  1. Uỷ ban kiểm tra
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Trương Văn Hùng Chủ nhiệm K. CN Hàn
2 Lê Quý Đôn Phó chủ nhiệm Khoa Điện Lạnh
3 Phùng Quốc Khánh Thành viên CĐ ĐT 9A
4 Lê Minh Hoàng Thành viên CĐ ĐL 7A
5 Trần Văn Cường Thành viên CĐ CK 9B

Nhiệm vụ:

– Kiểm tra, giám sát các hoạt động của các LCĐ

– Chịu trách nhiệm phân chia, kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh môi trường và an ninh trường học.

– Thực hiện công tác điều động, ổn định tổ chức và đảm bảo cơ sở vật chất trong các đợt tập trung của đoàn và nhà trường hoặc các sự kiện truyền thông khác.

– Thành lập, phụ trách đội cờ đỏ và đội TN xung kích.

  1. Ban tài chính
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng ban P. Công tác HSSV
2 Nguyễn Thị Thùy Nhung Thủ quỹ P. Tài vụ

Nhiệm vụ:

– Lên kế hoạch thu, chi của đoàn trường

– Báo cáo công tác tài chính theo định kỳ

– Triển khai các kế  hoạch gây quỹ cho đoàn.

 

 

                                                                                                                                                               Nghệ An, ngày  28  tháng 4    năm 2017

 T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG       

                                                                                                                                                                       Bí thư