BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

NGÀY  14/8/2022  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2022 – 2024.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Trương Văn Hùng BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
2 Trần Anh Dũng ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
3 Nguyễn Doãn Phúc ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
4 Lương Thị Phương Thảo ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
5 Lê Hữu Tiến ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
6 Thái Tuấn Anh UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
7 Nguyễn Ngọc Cường UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
8 Nguyễn Tất Đức UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
9 Lê Thị Giang UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
10 Đậu Văn Hào UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
11 Hoàng Thị Hiền UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
12 Trần Việt Hưng UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
13 Nguyễn Văn Huy UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
14 Nguyễn Đức Lâm UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
15 Hồ Đức Mai UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
16 Hồ Anh Quân UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH
17 Nguyễn Văn Tiến UỶ VIÊN  BAN CHẤP HÀNH