BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KTCN VIỆT NAM- HÀN QUỐC

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019-2022

       I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG: