ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐẢNG TỪNG BƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trong nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, hiệu quả của các cấp ủy Đảng cấp trên, mà trực tiếp là Thành ủy Vinh, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam –Hàn Quốc đã thống nhất chỉ đạo với tinh thần chủ động phát huy nội lực làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ:

1.Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chương trình kế hoạch, đề ra các giải pháp bám sát vào nhiệm vụ chính trị nhà trường.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm trên các lĩnh vực đào tạo, an ninh – quốc phòng, việc làm học sinh sau tốt nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp, quản lý và đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, các đoàn thể quần chúng. Các kết quả đạt được hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đảng uỷ đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo phấn đấu đạt tiêu chí trường nghề chất lượng cao theo quyết định 761 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đào tạo thí điểm 05 nghề đạt trình độ quốc tế, 02 nghề đạt trình độ nghề Asean. Đào tạo thí điểm 02 lớp theo chương trình hợp tác quốc tế của Úc. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tiếng Anh và tin học IC3 cho cán bộ giáo viên. Đến nay có 98% giáo viên có trình độ đại học, 75% giáo viên có trình độ sau đại học, 98% giáo viên đã học và có chứng chỉ nghiệp vụ s­­­ư phạm kỹ thuật. Cử 02 cán bộ học lớp cao cấp lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học có 05 đề tài sáng tạo khoa học, chất lượng dạy và học đạt kết quả tốt, 01 học sinh đạt chứng chỉ xuất sắc của Asean, 06 học sinh đạt giải trong Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí trong thanh niên tỉnh Nghệ An đạt (01 giải nhì, 01 giải ba).Tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải nhì cấp tỉnh, tham gia hội thi Quốc gia 02 thiết bị đạt ( 01 giải Nhất và 01 giải Ba)  thực hiện việc áp dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn.

Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo các nghề chất lượng cao, chỉnh sửa chương trình đào tạo của các nghề hiện trường đang đào tạo để phù hợp thực tế hiện nay, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xây dựng và thực hiện Dự án giai đoạn 3 của Chính Phủ Hàn Quốc, với 3 hợp phần: Đào tạo giáo viên, xây dựng, cung cấp trang thiết bị đào tạo. Bám sát các nội dung Đề án chiến lược phát triển của trường giai đoạn 2015 – 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, nâng cấp cơ sở vật chất, tiếp tục xây dựng chương trình, viết giáo trình. Chú trọng và tăng cường xây dựng nề nếp tác phong công nghiệp trong cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên, áp dụng hệ thống quản lý 5 S tại các đơn vị trong trường. Mở thêm ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.

  1. Chỉ đạo, Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biễu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên. Gắn với thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường đã có tác động tích cực, hiệu quả trong nhận thức tư tưởng xây dựng nề nếp tác phong công nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đảng ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng uỷ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Duy trì sự hoạt động tốt nên trường không ngừng được cũng cố và phát triển. Các đồng chí đảng uỷ viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, đã nêu tấm gương tốt của bản thân và  gia đình cho quần chúng noi theo.

Đảng ủy đã xây dựng nề nếp kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện tốt qui chế, qui định của Đảng uỷ. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và qui định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động của Đảng uỷ. Qua đấu tranh phê và tự phê đã giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục kịp thời những khuyết điểm.

Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, luôn tăng cường công tác giáo dục ý thức, phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, tính tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng hàng năm.

       Thực hiện tốt cuộc vận động:  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thể hiện qua môi trường xanh, sạch, đẹp.. môi trường không khói thuốc lá, và các qui định về ứng xử, giao tiếp trong trường, các qui định về sử điện thoại di động trong trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, du lịch nhằm lành mạnh hoá các hoạt động toàn diện của nhà trường. Tổ chức cho học sinh đi thực tế sản xuất và mang lại hiệu quả trong đào tạo, giáo dục và hiệu quả về kinh tế.

Trường đã đa dạng hoá ngành nghề đào tạo để khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có của trường. Tập thể cấp uỷ và mọi cá nhân đã có tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng trường phát triển. Đã tiếp thu và giải quyết kịp thời những đề xuất kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, CNV nên trong trường không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tư tưởng cơ hội, cục bộ, bè phái mất đoàn kết nội bộ.

  1. Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung xây dựng, bổ sung, điều chỉnh một số điều trong quy chế, quy định, các văn bản pháp quy của nhà trường phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực đạt kết quả cao.

Tập thể Đảng ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý. Thực hiện đúng nguyên tắc hội họp, giao ban và hội ý. Tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao trong Đảng ủy và trong toàn Đảng bộ. Tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017 được Uỷ Ban nhân dân tỉnh Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.và đề nhị Thủ Tướng Chính Phủ tặng cờ thi đua.

  1. Công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong Đảng bộ không có đơn th­­ư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện ch­­ương trình hành động, thực hiện Nghị quyết TW3 (khoá X) về tăng c­­ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí  đạt kết quả tốt.tổ chức các cuộc kiểm tra ở các Chi bộ và đảng viên đạt kết quả tốt không có tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm.Thưc hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật Đảng.

  1. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

-Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phấn đấu xây dựng trường thành trường chất lượng cao.

-Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học 2017-2018 trên các lĩnh vực: Tuyển sinh, đào tạo, việc làm học sinh, hợp tác doanh nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ, hợp tác quốc tế.

– Tập trung lãnh đạo tốt công tác đào tạo, phấn đấu đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao theo quyết định 761 của Thủ Tướng Chính phủ. Triển khai tốt công tác đào tạo thí điểm nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế và Asean. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên.

– Làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác đấu tranh phê, tự phê bình để giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc các chi bộ, phòng, khoa hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

-Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, sinh viên. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý 5 S tại các đơn vị trong trường. Hình thành ý thức tác phong công nghiệp trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên.

– Tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, giũ vững danh hiệu đơn vị văn hóa tiêu biểu.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020