QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ HÀNG NĂM

·        Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích đảm bảo tính cụ thể, đo được, có phương án đánh giá vào cuối năm và được xác định từ đầu năm đến cuối năm.

  • Kế hoạch thực hiện MTCL phải cụ thể, chi tiết đủ các thông tin theo mẫu.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  2. Định nghĩa:

  • Mục tiêu chất lượng xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ nghị quyết hàng năm của Đảng bộ trường.

  1. Từ viết tắt:

KH

Kế hoạch

HTQLCL

Hệ thống quản lý chất lượng

QT

Quy trình

HD

Hướng dẫn

TL

Tài liệu

HS

Hồ sơ

ĐDLĐ

Đại diện lãnh đạo

BM

Biểu mẫu

KSTL

Kiểm soát tài liệu

LĐT

Lãnh đạo trường

MTCL

Mục tiêu chất lượng

NC

Điểm không phù hợp

 

  1. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

  • ĐẶC TẢ (Xem trang 4 – 5)

  1. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Thông báo xây dựng mục tiêu chất lượng

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/01

2

Kế hoạch xây dựng mục tiêu chất lượng

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/02

3

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của trường

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/03

4

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/04

5

Mẫu mục tiêu chất lượng của đơn vị

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/05

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ HÀNG NĂM

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Căn cứ nghị quyết đảng ủy

– Căn cứ yêu cầu vận hành thí điểm hệ thống Quản lý chất lượng nhà trường.

– Căn cứ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học.

Đảng ủy

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/01

2

Xây dựng chính sách chất lượng

– Ban giám hiệu xây dựng chính sách chất lượng

– Các MTCL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban giám hiệu

3

Lập kế hoạch xây dựng MTCL đơn vị

– Xây dựng kế hoạch thực hiện MTCL và tổ chức thực hiện.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện MTCL Nhà trường theo mẫu quy định.

Phòng Tổ chức – Hành chính

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/02

4

Phê duyệt

– Phê duyệt kế hoạch thực hiện MTCL.

Ban giám hiệu

Quyết định phê duyệt của Ban giám hiệu.

5

Triển khai thực hiện

– Triển khai thực hiện MTCL đến các đơn vị.

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng khảo thí & ĐBCL

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/03

6

Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ

– Phối hợp với phòng khảo thí và ĐBCL, các phòng, khoa liên quan, chỉnh sửa/thay đổi nội dung MTCL.

Các đơn vị

Phòng khảo thí & ĐBCL

BM/QT.65/VH-P.KTh/09/04

7

Rà soát tổng hợp

– Lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra kế hoạch thực hiện MTCL của các phòng, khoa, trung tâm.

Phòng Tổ chức – Hành chính

8

Phê duyệt

– Phê duyệt MTCL hàng năm.

Ban giám hiệu

Quyết định phê duyệt của Ban giám hiệu.

9

Ban hành MTNV nhà trường

– Ban hành Mục tiêu nhiệm vụ toàn trường

Phòng TCHC

10

Thực hiện

Các phòng, khoa trung tâm thực hiện mục tiêu chất lượng theo kế hoạch

10

Báo cáo đánh giá

– Theo dõi tình hình thực hiện của các phòng, khoa, trung tâm, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Giám hiệu.

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng khảo thí & ĐBCL

11

Lưu hồ sơ

– Lưu trữ báo cáo.

Phòng Tổ chức – Hành chính