QUY TRÌNH KỶ LUẬT CÁN BỘ GIÁO VIÊN

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
  2. Mục đích:

Quy trình quy định các thủ tục hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc xét kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

  1. Phạm vi áp dụng

       Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
  2. Định nghĩa:

Kỷ luật là những quy định, quy ước của tập thể về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.

  1. Từ viết tắt:
TL Thành lập   Xác định
BC Báo cáo   TH Tổng hợp
Quyết định   Hội đồng

III. LƯU ĐỒ            (Xem trang 3)                                                                                   

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4-5)
  2. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO
STT Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1. Bản tường trình diễn biến sự việc diễn ra BM/QT.41B/VH-P.TCHC/01/01
2. Bản tự kiểm điểm BM/QT.41B/VH-P.TCHC/01/02
3. Biên bản kiểm thảo người vi phạm kỷ luật BM/QT.41B/VH-P.TCHC/01/03
4. Biên bản xét kỷ luật lao động BM/QT.41B/VH-P.TCHC/01/04
5. Quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ giáo viên BM/QT.41B/VH-P.TCHC/01/05

 

 

ĐẶC TẢ CHI TIẾT QUY TRÌNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

 

 

STT

TÊN BƯỚC CÔNG VIỆC  

ĐẶC TẢ

BỘ PHÂN/

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

BỘ PHÂN/

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HẠN HOÀN THÀNH BIỂU MẪU
 

1

Xác định mức độ vi phạm –       Phòng, khoa, bộ phận phát hiện cán bộ, giáo viên vi phạm tiến hành lập biên bản báo cho Phòng TCHC. Trường hợp sự việc lớn thì báo ngay ban giám hiệu đồng thời yêu cầu cá nhân vi phạm viết bản tự kiểm điểm và tường trình sự việc Bộ phận Cá nhân vi phạm, ban thanh tra Lập biên bản, hồ sơ báo cáo nhà trường Làm ngay khi phát hiện vi phạm BM01
2 Tự kiểm điểm –       Cá nhân vi phạm nội quy, quy định của trường, pháp luật nhà nước viết bản tường trình, bản kiểm điểm. Cán bộ, giáo viên Bộ phận Bản tường trình sự việc, bản tự kiểm điểm ạm kỷ luật

 

  BM 02

BM03

 

3

Họp kiểm điểm –       Phòng, khoa, bộ phận phát hiện cán bộ, giáo viên vi phạm họp kiểm điểm, đề xuất hình thức kiểm điểm Bộ phận Cá nhân vi phạm Lập biên bản, hồ sơ báo cáo nhà trường Làm ngay khi phát hiện vi phạm BM01
4 Tổng hợp –       Tổng hợp báo cáo, đối chiếu mức độ vi phạm, lập hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét

–       Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luật trình Hiệu trưởng phê duyệt

Phòng TC-HC Bộ phận Lập hồ sơ, xác định mức độ vi phạm Làm ngay khi nhận được báo cáo  
 

5

Họp xét kỷ luật –       Xem xét hồ sơ kỷ luật của cá nhân vi phạm

–       Thư ký đọc biên bản hội đồng kỷ luật và biên bản kỷ luật của cá nhân

–       Ý kiến của người vi phạm kỷ luật

–       Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng

–       Kết luật của chủ tịch hội đồng kỷ luật

Hội đồng kỷ luật P. TC-HC, bộ phận liên quan và cá nhân vi phạm Quyết định hình thức kỷ luật 1 buổi BM04
 

6

Thực hiện Quyết định kỷ luật –       Ra quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng P.TC-HC Ký quyết định kỷ luật 1 buổi BM05
 

7

Thi hành kỷ luật –       Phòng Tổ chức – hành chính ban hành quyết định kỷ luật đến cá nhân vi phạm

–       Cá nhận vi phạm tiếp nhận quyết định kỷ luật

–       Cá nhận vi phạm sau khi tiếp nhận kỷ luật nếu thấy chưa xác đáng có ý khiếu nại về nhà Trường qua phòng tổ chức – hành chính để xem xét lại.

– Phòng TC-HC

– Cá nhân vi phạm

Bộ phận liên quan và cá nhân vi phạm Thông báo đến các bộ phận liên quan và cá nhân vi phạm 01 ngày  
8 Báo cáo thực hiện kỷ luật –       Phòng TCHC báo cáo tình hình thực hiện quyết định kỷ luật và những ý kiến khác sau khi ban hành quyết định kỷ luật Phòng TC-HC     01 tuần  
9 Lưu hồ sơ –       Phòng tổ chức hành chính lưu hồ sơ kỷ luật Phòng TC-HC