QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP

 

 • MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • Nhằm chuẩn hóa việc tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/5/2007 và quy định thi của nhà trường.
 • Thực hiện việc thi cử công khai, minh bạch, đánh giá đúng kết quả thực tế của HSSV
  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
 • Định nghĩa:
 • Thi tốt nghiệp: là quá trình tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề hệ chính quy đối với sinh viên, học sinh, người học nghề tại nhà trường.
  • Từ viết tắt:

BGH: Ban giám hiệu

PĐT: Phòng Đào tạo

PKT: Phòng Khảo thí

TN: Tốt nghiệp

HSSV: Học sinh, sinh viên trường

  1. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)      

                                                   

 1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4-7)

 

 1. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Dự thảo kế hoạch thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/01
2 Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/02
3 Quyết định HSSV được thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/03
4 Bảng tổng hợp danh sách HSSV đủ đk dự thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/04
5 Thông báo thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/05
6 Danh sách HSSV theo từng môn thi, phòng thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/06
7 Danh sách cán bộ coi thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/07
8 Biên bản bốc thăm đề thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/08
9 Biên bản xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/09
10 Phiếu thu bài thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/10
11 Biên bản niêm phong túi bài thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/11
12 Biên bản mở túi bài thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/12
13 Biên bản đánh phách BM/QT.22/VH-P.KTh/04/13
14 Biên bản giao nhận bài thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/14
15 Phiếu chấm điểm thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/15
16 Biên bản vào điểm thi BM/QT.22/VH-P.KTh/04/16
17 Bảng kết quả thi tốt nghiệp BM/QT.22/VH-P.KTh/04/17
17 Đơn xin phúc khảo BM/QT.22/VH-P.KTh/04/18

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP

TT CÁC BƯỚC  CÔNG VIỆC NỘI DUNG THỰC HIỆN BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HẠN HOÀN THÀNH MẪU HỒ SƠ
1 Rà soát tiến độ đào tạo  – Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm, phòng Đào tạo rà soát tiến độ đào tạo để lên kế hoạch  Phòng Khảo thí
2 Lập dự thảo kế hoạch thi TN   –  Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn lập dự thảo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp gồm những nội dung chủ yếu như: Thời gian thực tập tốt nghiệp, tổ chức ôn thi, thời gian thi, nội dung các học phần thi, thời gian công bố kết quả và làm lễ tốt nghiệp.
–   PĐT trình BGH xem xét, phê duyệt Quy định về tổ chức thi tốt nghiệp.
–    PĐT gởi Quy định đã được phê duyệt cho các Khoa để thông báo đến HSSV.
Phòng Khảo thí Phòng Đào tạo, Các Khoa Dự thảo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/01)
3 Xem xét BGH xem xét, phê duyệt dự thảo kế hoạch thi tốt nghiệp BGH
4 Gửi kế hoạch tới sở LĐ – Gửi kế hoạch tới sở LDDTB và XH . Phòng Khảo thí
5 Lập danh sách hội đồng thi TN  –  Phòng Khảo thí lập danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban giúp việc cho Hội đồng theo đúng Quy chế: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi.
–  Phòng Khảo thí trình BGH xem xét, phê duyệt Quyết định.
Phòng Khảo thí BGH Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban giúp việc cho Hội đồng
(BM/QT.22/VH-P.KTh/04/02)
6 Chốt danh sách, ra quyết định BGH xem xét danh sách hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc cho hội đồng
BGH chốt danh sách và ra quyết định
BGH PĐT
7 Công bố kế hoạch thi TN Hội đồng thi công bố kế hoạch thi tốt nghiệp, công bố danh sách hội đồng và các ban giúp việc cho hội đồng

–  Quyết định được gởi đến các cá nhân và đơn vị có liên quan.

Hội đồng thi TN
8 Lập danh sách HSSV đủ điều kiên dự thi tốt nghiệp  Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp,
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của HSSV, Các khoa phối hợp Phòng Công tác HSSV lập danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách HSSV không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi.
Các Khoa
9 Tổng hợp danh sách  HSSV/ Chuẩn bị kế hoạch họp HĐ Phòng Đào tạo kết hợp phòng Công tác HSSV tổng hợp DS HSSV đủ điều kiện dự thi và lên kế hoạch họp hội đồng thi TN. Phòng Đào tạo/Phòng CT HSSV
10 Hội đồng xem xét ra quyết định. Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét điều kiện dư thi tốt nghiệp. Thông qua danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Hội đồng thi TN ra quyết định thi tốt nghiệp. Hội đồng thi TN Quyết định HSSV được thi tốt nghiệp (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/03)
11 Thông báo DS HSSV đủ ĐK Phòng Công tác HSSV tổng hợp danh sách HSSV đủ điều kiện thi gửi về phòng Khảo thí để tổ chức thi Phòng Công tác HSSV  Bảng tổng hợp danh sách HSSV đủ đk dự thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/04)
12 Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp  –   Phòng Khảo thí và ĐBCL lập Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp (BM01/ĐT-QT-03):
–  lên lịch thi, thời gian thi
–   thời gian chấm thi,
–   thời gian công bố kết quả tốt nghiệp.
–   PKT trình BGH xem xét, phê duyệt thông báo thi tốt nghiệp.
–    PKT gửi thông báo đã được phê duyệt cho các Khoa để thông báo đến HSSV, dán bảng tin, đăng lên website- Phòng Khảo thí lập danh sách phân phòng thi, thông báo danh sách trên bảng tin, website.

– Phòng Khảo thí căn cứ vào lịch giảng dạy, lập danh sách giáo viên coi thi, thông báo đến khoa và giáo viên

– Phòng Khảo thí mời lãnh đạo sở LDDTB và XH, các thành viên hội đồng thi tốt nghiệp đến tổ chức bố thăm đề thi tốt nghiệp. Đề thi sau khi được bốc thăm sẽ được in sao đúng số lượng và niêm phong ngay tại chỗ. Thời gian bốc thăm là 01 (một) ngày trước khi thi.

– Tổ chức thi theo đúng Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp và quy chế hiện hành:
Bố trí, phân công CBCT tại các phòng thi theo đúng quy định của Nhà trường,

–    Bố trí CB của P. Khảo thí trực tiếp chỉ đạo và giải quyết những tình huống phát sinh trong kỳ thi. Kiểm soát tình hình từng phòng thi.

–  Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi (nếu có) đối với HSSV và đối với cán bộ coi thi.

– Bố trí CB phục vụ công tác nhận bài thi, kiểm soát số bài làm và số lượng HSSV thi trong từng phòng thi.

Phòng Khảo thí  – Các khoa Thông báo thi tốt nghiệp (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/05).

Danh sách HSSV theo từng môn thi, phòng thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/06)

Danh sách cán bộ coi thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/07)

Biên bản bốc thăm đề thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/08)

–   Biên bản xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/09)

Phiếu thu bài (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/10)
Biên bản niêm phong túi bài thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/11)

13 Tổ chức chấm thi – Phòng Khảo thí tổ chức mở túi bài thi, phân loại, đánh phách, cắt phách bài thi. Đảm bảo bí mật thông tin, cách thức đánh phách.  

Chấm thi theo đúng quy chế hiện hành, tổ chức chấm thi chậm nhất là 03 ngày sau khi thi.
–   Chấm thi do hai giảng viên chấm, sau đó thống nhất điểm cho từng bài thi. Kết quả chấm thi ghi vào Danh sách HSSV theo từng môn thi, phòng thi.
–   Trường hợp hai giảng viên không thống nhất được điểm bài thi: Phải lập biên bản báo cáo trình Trưởng Ban chấm thi quyết định biện pháp xử lý.

Phòng Khảo thí Biên bản mở túi bài thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/12)

Biên bản đánh phách (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/13)

Biên bản giao nhận bài thi  (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/14)

–   Phiếu chấm điểm thi tốt nghiệp (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/15)

Biên bản vào điểm thi (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/16)

14 Tổng hợp kết quả  Chậm nhất là 2 ngày sau khi chấm thi xong, ráp phách, nhập điểm thi vào Danh sách HSSV theo từng môn thi. Phòng Khảo thí Bảng kết quả thi tốt nghiệp (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/17)
15 Xem xét Hội đồng thi xem xét quá trình tổ chức thi tốt nghiệp, xem xét và phê duyệt kết quả thi tốt nghiệp. Nếu được chuyển sang bước 22 công bố kết quả, nếu không được chuyển về bước 19 tổ chức chấm lại –  HĐ thi tốt nghiệp
16 Công bố kết quả Hội đồng công bố kết quả thi tốt nghiệp công khai cho HSSV được biết  –  HĐ thi tốt nghiệp
17 Xem kết quả HSSV xem kết quả thi tốt nghiệp của mình HSSV
18 Phúc khảo HSSV nếu thấy thắc mắc về kết quả thi tốt nghiệp thì đề nghị phúc khảo (chuyển bước 25) nếu không thì nhận điểm thi đã công bố HSSV
19 Làm đơn phúc khảo HSSV xét thấy cần phúc khảo bài thi, làm đơn phúc khảo gửi về phòng Khảo thí HSSV Đơn xin phúc khảo (BM/QT.22/VH-P.KTh/04/18)
20 Tiếp nhận đơn phúc khảo Phòng khảo thí tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của HSSV, xem xét phù hợp và tiến hành phúc khảo bài thi Phòng Khảo thí
21 Tổ chức chấm thi lần 2 Phòng Khảo thí tổ chức chấp thi lần 2 cho bài thi được phúc khảo. Phương thức chấm như bước 19, tuy nhiên giáo viên chấm thi được thay đổi để đảm bảo công bằng Phòng Khảo thí
22 Cập nhật điểm vào phần mềm Sau khi công bố kết quả, phòng Khảo thí tiến hành cập nhật điểm vào phần mềm Phòng Khảo thí
23 Lưu hồ sơ: Tất cả các hồ sơ liên quan được lưu giữ theo Quy trình kiểm soát hồ sơ. Phòng Khảo thí