QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

I.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Quy trình này quy định trình tự và cách thức triển khai các hoạt động HTQT, vì lĩnh vực hợp tác quốc tế khá rộng nên quy trình này tập trung vào quy trình triển khai hoạt động: Đón tiếp và làm việc với khách quốc tế.

·        Quy trình này áp dụng cho quá trình thực hiện cách thức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm viêc tại trường.

II.          ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

Đoàn vào:

Dự án HTQT:

  1. Từ viết tắt:

BGH

Ban giám hiệu

PĐT

Phòng Đào tạo

QHQT

Quan hệ Quốc tế

CBĐN

Cán bộ đối ngoại

PTCHC

Phòng Tổ chức Hành chính

  

III.        LƯU ĐỒ         (Xem trang 3)

IV.        ĐẶC TẢ         (Xem trang 4 – 6)

V.          CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Trình báo đề xuất làm việc với trường

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/01

2

Công văn gửi Các sở, ban, ngành liên quan

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/02

3

Kế hoạch làm việc chi tiết

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/03

4

Phân công nhiệm vụ

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/04

5

Biên bản làm việc

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/05

6

Danh mục hồ sơ lưu

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/06

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

(ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN VÀO)

 

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Nhận yêu cầu đăng ký làm việc

Nhận yêu cầu làm việc từ đối tác bao gồm:

+ Thời gian làm việc:

+ Địa điểm:

+ Thành phần (số lượng, chức danh người tham dự)

+ Nội dung làm việc:

 

CBĐN

Đối tác

Yêu cầu đăng ký làm việc được nhận

 

 

2

Tổng hợp đăng ký

CBĐN trình báo với Hiệu trưởng về yêu cầu đăng ký làm việc của đối tác

CBĐN

Hiệu trưởng

Yêu cầu đăng ký làm việc được trình báo tới hiệu trưởng

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/01

3

Xem xét

Hiệu trưởng xem xét yêu cầu đăng ký làm việc từ phía đối tác

Hiệu trưởng

CBĐN

Yêu cầu đăng ký làm việc được xem xét

4

Phản hồi cho đối tác

Nếu yêu cầu đăng ký làm việc được xem xét đồng ý, sẽ phản hồi cho phía đối tác

CBĐN

Đối tác

Đối tác được biết về phản hồi của trường về đăng ký làm việc

5

Xây dựng kế hoạch làm việc

Xác nhận lịch làm việc cụ thể với đối tác (qua email hoặc công văn), bao gồm các nội dung sau:

+ Thời gian làm việc:

+ Địa điểm:

+ Thành phần (số lượng, chức danh người tham dự)

+ Nội dung làm việc:

+ Các yêu cầu cần hỗ trợ: Visa; đưa đón…

CBĐN

PTCHC

Lịch làm việc được xác nhận

Trước thời gian làm việc 01 tuần

6

Trình báo với các cơ quan liên quan

Công an tỉnh, phòng PA83; Sở Ngoại Vụ, Các cơ quan ban ngành liên quan

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/02

7

Xây dựng lịch làm việc và phân công nhiệm vụ

CBĐN xây dựng lịch làm việc cụ thể với đối tác, dự kiến phân công nhiệm vụ cho các cá nhân căn cứ vào nội dung và thời gian.

CBĐN

Đối tác

Lịch làm việc và phân công nhiệm vụ được xây dựng

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/03

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/04

8

Duyệt lịch làm việc và phân công nhiệm vụ

Hiệu trưởng duyệt kế hoạch làm việc chi tiết và phân công nhiệm vụ do CBĐN xây dựng

Hiệu trưởng

CBĐN

Lịch làm việc và phân công nhiệm vụ được duyệt

9

Thông báo lịch làm việc, phân công nhiệm vụ

CBĐN gửi Lịch làm viêc chi tiết đã duyệt cho đối tác.

CBĐN gửi kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các phòng, khoa, trung tâm

CBĐN

Đối tác, các phòng, khoa, trung tâm

Lịch làm việc và phân công nhiệm vụ được chuyển cho đối tác và các phòng, khoa, trung tâm

10

Chuẩn bị nôi dung làm việc

CBĐN phối hợp với các Phòng, khoa, Trung tâm chuân bị nội dung làm việc theo kế hoạch làm việc đã duyệt.

+ Chuẩn bị brochure, video trường hoặc quà cho đối tác (nếu cần)

+ Chuẩn bị phần trình chiếu/ video clip (kết nối laptop + Projector, kiểm tra speakers), xếp brochure (CD) giới thiệu về trường lên bàn họp

+ Chuẩn bị tài liệu khác

Hiệu trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị làm việc của các Phòng, Khoa, Trung tâm

Các phòng, Khoa, Trung tâm

CBĐN,  Hiệu trưởng

Nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo và kiểm tra

11

Đón tiếp và làm việc

Căn cứ vào kế hoạch làm việc và Phân công nhiệm vụ, nhà trường tổ chức đón tiếp, làm việc theo kế hoạch.

Ghi chép nội dung làm việc

BGH, Phòng, Khoa, Trung tâm

CBĐN,  PTCHC

Đón tiếp chu đáo và làm việc hiệu quả, đạt yêu cầu

12

Ghi biên bản nội dung làm viêc

Kết thúc buổi làm việc, CBĐN cùng với Đối tác lập biên bản cuộc làm việc.

CBĐN, Đối tác

Hiệu trưởng, Đối tác

Biên bản làm việc được lập

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/05

13

Duyệt biên bản làm việc

Hiệu trưởng hoặc đại diện BGH và trường đoàn phía đối tác duyệt biên bản

Hiệu trưởng hoặc đại diện BGH; Đối tác

CBĐN

Biên bản làm việc được duyệt

14

Tổng hợp

Tổ chức tổng hợp, báo cáo kết quả làm việc; rút kinh nghiệm nếu có

Hiệu trưởng

Các phòng, khoa, Trung tâm

15

Lưu hồ sơ

Lưu trữ Hồ sơ về đợt đón tiếp và làm việc theo đúng quy định tại phòng Đào tạo

CBĐN

PĐT

Hồ sơ về đợt đón tiếp và làm việc được lưu theo đúng quy định

BM/QT.70/VH-P.ĐT/01/06