QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NCKH CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA:

Mẫu BM.01. ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

 KẾT QUẢ NHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG  NĂM 20…

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

GHI CHÚ

1

 

2

 

3

 

4

 

 

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

TRƯỞNG KHOA                                                                                      NGƯỜI LẬP

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG: ĐÀO TẠO

                                                                                                                                                                           

Mẫu BM.02. BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

KẾT QUẢ NHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG  NĂM 20…

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

KHOA YÊU CẦU

1

 

2

 

3

 

4

 

 

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

BAN GIÁM HIỆU                                      TRƯỞNG PHÒNG                            NGƯỜI LẬP

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG: ĐÀO TẠO

MẪU BM 03: KẾ HOẠCH CHI TIẾT QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 201..

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

KHOA

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Từ ngày  đến ngày

2

3

4

5

6

7

8

                                                                                                          

                                                                                                       Vinh, ngày 03/02/2015

BAN GIÁM HIỆU                                      TRƯỞNG PHÒNG                            NGƯỜI LẬP

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA:

 

 

MẪU BM 04: BÁO CÁO QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 2015

 

Kính gửi: – Ban giám hiệu

-Phòng Đào tạo

Sau thời gian ứng dụng thử đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nay khoa xin báo cáo kết quả như sau:

1.Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả:

  1. Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

TRƯỞNG KHOA                                                                                      NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

MẪU BM 05:  TỔNG HỢP BÁO CÁO QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 201..

 

Kính gửi: – Ban giám hiệu

Sau thời gian ứng dụng thử đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tại các khoa nay phòng xin báo cáo kết quả như sau:

1.Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả:

  1. Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

BAN GIÁM HIỆU                           TRƯỞNG PHÒNG                         NGƯỜI TỔNG HỢP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

MẪU BM 06. QUYẾT ĐỊNH
(V/v quản lý và ứng dụng kết quả NCKH cấp trường năm 20….)

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bô Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

-Căn cứ điều lệ Trường cao đẳng nghề Ban hành theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thường binh và Xã hội

-Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH ngày …………. theo Quyết định số …../QĐ-TVH ngày ……..…. về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở.

-Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo NCKH&QHQT;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Đưa đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 20…:

Tên đề tài:

Tổng giá trị của đề tài:    ……đ

(Bằng chữ:……………………………. đồng)

Đưa vào quản lý và ứng dụng từ ngày      tháng      năm 201…

      Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Tổ chức – Hành chính, Đào tạo, Tài vụ và khoa có liên quan tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

     Nơi nhận:

  •  Như Điều 2;

  • Lưu VP.

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA:

 

 

MẪU BM 07: BÁO CÁO QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 201…

 

Kính gửi: – Ban giám hiệu

-Phòng Đào tạo

Sau thời gian ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nay khoa xin báo cáo kết quả như sau:

1.Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả:

  1. Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

TRƯỞNG KHOA                                                                                      NGƯỜI BÁO CÁO

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

MẪU BM 08:  TỔNG HỢP BÁO CÁO QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 201..

 

Kính gửi: – Ban giám hiệu

Sau thời gian ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường tại các khoa nay phòng xin báo cáo kết quả như sau:

1.Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả:

  1. Tên đề tài:

Từ ngày….. đến  ngày …..

Kết quả

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm201..

BAN GIÁM HIỆU                           TRƯỞNG PHÒNG                         NGƯỜI TỔNG HỢP