QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

                                                                         

Mẫu MB.01.  ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

        1.Tên đề tài: Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông  tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu cái gì?Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nào? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào? …”

        2.Chủ nhiệm đề tài:       ……….…………………..

Học vị: ………………………….     Chức vụ: ………………..…………..…..

Điện thoại NR: …………………… DĐ: ………………………………….…

         3.Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở mức độ nào? Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”.

         4.Nội dung chính: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài

         5.Sản phẩm và kết quả dự kiến:

 • Sản phẩm đào tạo: …………………………………………………………………………………

 • Sản phẩm ứng dụng: (mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi ứng dụng và khả năng, địa chỉ ứng dụng)…………………………………………………………………………………………

 • Các kết quả chính dự kiến khác: ……………………………………………………………

           6.Thời gian nghiên cứu dự kiến: Ghi rõ số tháng nghiên cứu và thời gian từ tháng … năm …  đến tháng … năm …

           7.Nhu cầu kinh phí dự kiến: Xác định rõ tổng kinh phí thực hiện đề tài; nhu cầu kinh phí cấp theo từng quý trong năm(Bản dự trù vật tư kèm theo)

                Quí 1:………………………………..           Quí 2:………………………………………………….

                Quí 3:………………………………..           Quí 4:………………………………………………….

Nghệ An, ngày  …tháng      năm 20  

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA:

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu MB02: BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT VÀ DỰ TRÙ VẬT TƯ ĐỀ TÀI ……

TT

TÊN VẬT TƯ

QUY CÁCH

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

CỘNG

0

DỤNG CỤ

1

2

3

CỘNG

0

TỔNG

0

(Bằng chữ:                                                    .)

Nghệ An, ngày       tháng    năm 201

                HIỆU TRƯỞNG                  P.TÀI VỤ                 P. ĐÀO TẠO        TRƯỞNG KHOA       NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG:ĐÀO TAO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mẫu MB.03. BẢN TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG  NĂM 20…

 

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH

DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

THỜI GIAN

KINH PHÍ

Bắt đầu

Kết thúc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

                        Nghệ An, ngày         tháng     năm

HIỆU TRƯỞNG                  PHÒNG TÀI VỤ          TRƯỞNG PHÒNG                    NGƯỜI LẬP

Uû ban nh©n d©n tØnh nghÖ an

Tr­êng cao ®¼ng nghÒ ktcn viÖt nam – hµn quèc

Mẫu BM04: KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI  NCKH  NĂM 20…

 

TT

NỘI DUNG

TRÁCH NHIỆM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Thông báo triển khai: Đăng ký đề tài  NCKH

Phòng ĐT, các phòng,  khoa

03/02/201…

2

Tổng hợp đề xuất các đề tài NCKH của các khoa.

Các phòng,  khoa, phòng đào tạo

03/02 đến 15/04/201…

3

Thành lập HĐNCKH cấp trường

Phòng ĐT

16/04 đến 20/04

4

Duyệt cho phép các đê tài NCKH được thực hiện

BGH

21/04 đến 25/04/201…

5

Triển khai thực hiện các đề tài NCKH đã được phê duyệt

Phòng ĐT

26/4/20…

6

Các phòng,  khoa và các chủ đề tài triển khai thực hiện

Các phòng, khoa và chủ đề tài

26/04/201.. đến 30/10/201…

7

Tổ chức bảo vệ đề cương.

Phòng ĐT, HĐNCKH, khoa, CĐT

3/05/201..

8

Thảo hợp đồng với CĐT về đề tài NCKH, trình BGH ký với CĐT

Phòng ĐT

4/05/20….

9

Tổ chức nghiệm thu  sơ bộ

Phòng ĐT, HĐNCKH, khoa, CĐT

30/9/20….

10

Tổ chức nghiệm thu  cấp trường

Phòng ĐT, HĐNCKH, khoa, CĐT

30/10/201..

11

Soạn thanh lý hợp đồng, trình BGH ký với CĐT

Phòng ĐT

03/11/201…

                                                                                                           

                                                                                                       Vinh, ngày 03/02/201..

HIỆU TRƯỞNG                                                                                       NGƯỜI LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Số:         /QĐ-TVH

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

Mẫu NCKH 05. QUYẾT ĐỊNH
(Về việc thành lập Hội đồng khoa học

Trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc)

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bô Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

-Căn cứ điều lệ Trường cao đẳng nghề Ban hành theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thường binh và Xã hội

-Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ

-Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo NCKH&QHQT;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Khoa học trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc gồm các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. (Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo)

Điều 2. Hội đồng Khoa học Trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc có nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các quyết định thành lập Hội đồng khoa học trước đây đều bãi bỏ.

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Như Điều 3,

 • Lưu VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Số:         /QĐ-TVH

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

Mẫu  06. QUYẾT ĐỊNH
(Về việc phê duyệt Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 20…)

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bô Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

-Căn cứ điều lệ Trường cao đẳng nghề Ban hành theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thường binh và Xã hội

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài NCKH&CN cấp trường ngày    /   /20…;

-Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo NCKH&QHQT;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt  Danh mục các đề xuất đề tài NCKH cấp trường  năm 20…   đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Danh mục đề tài kèm theo

Điều 2. Phòng Đào tạo NCKH&QHQT có trách nhiệm thông báo, tổ chức tuyển chọn các đơn vị, cá nhân trong trường chủ trì thực hiện đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Như Điều 3,

 • Lưu VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   VIỆT NAM – HÀN QUỐC

                                                                                                         Nghệ An, ngày……tháng……năm ……

Mẫu MB 07.ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 1. Tên đề tài: Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu cái gì? Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nào? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào? …”

 2. Mã số: Để trống

 3. Lĩnh vực nghiên cứu:

 4. Loại hình nghiên cứu: Cơ bản/Ứng dụng/Triển khai

 5. Thời gian thực hiện: …   tháng (từ tháng … /20… … đến tháng  … /20……)

 6. Cấp quản lý:

 7. Chủ nhiệm đề tài:

Học vị:…………………………………………………… Chức vụ: …………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại NR:……………………………………….. DĐ:……………………………………………..

 1. Những người phối hợp chính: Ghi đủ các thông tin của các cá nhân theo mẫu và ghi rõ nhiệm vụ được giao của từng cá nhân (nếu có).

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ được giao

Chữ ký

 1. Đơn vị phối hợp chính: Ghi đủ các thông tin của các đơn vị theo mẫu và ghi rõ nhiệm vụ phối hợp của từng đơn vị (nếu có).

Tên đơn vị

Nội dung phối hợp

Họ và tên  người đại diện

 1. Kết quả nghiên cứu, sản phẩm trong ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài: Nêu tổng quan những kết quả đã nghiên cứu, những tài liệu, bài báo, ấn phẩm đã xuất bản, có liên quan đến đề tài của chủ nhiệm đề tài và của những người khác; Nêu rõ danh mục các công trình, tài liệu (Họ tên tác giả, nhan đề tài liệu, bài báo, ấn phẩm có liên quan của chủ nhiệm, của những người tham gia, của những người khác).

 2. Tính cấp thiết của đề tài: Cần ghi rõ các lý do chọn đề tài “Tại sao nghiên cứu đề tài này?” và xác định sự cấp thiết phải nghiên cứu đề tài “Nếu không nghiên cứu ngay đề tài này thì như thế nào? Tại sao? …”

 3. Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở mức độ nào? Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”.

 4. Tiến trình thực hiện đề tài: Ghi rõ tiến trình thực hiện đề tài theo thời gian

 5. Tóm tắt nội dung của đề tài: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày trong báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu của đề tài (kèm theo các nhiệm vụ, công việc cần phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài; dự kiến sản phẩm phải đạt được, thời gian hoàn thành)

Nội dung

Dự kiến kết quả
(Sản phẩm cụ thể hoặc số trang)

Thời gian
thực hiện

 1. Nhu cầu kinh tế xã hội và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu: Nêu các thông tin về nhu cầu của xã hội và triển vọng áp dụng của đề tài .…………….

 2. Phương pháp chung để thực hiện: Cách tiếp cận cụ thể của đề tài; tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài

Mô tả phương pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………                                   ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dạng sản phẩm kết quả tạo ra: Nêu rõ loại sản phẩm, tên sản phẩm, dự kiến số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm; số bài báo công bố kết quả nghiên cứu; địa chỉ cụ thể có thể ứng dụng sản phẩm, kết quả…

 2. Kinh phí thực hiện đề tài:

Tổng kinh phí:………………………………………..

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………

Nhu cầu kinh phí hằng quý:

Quý 1:……………………………………………………. Quý 2: ……………………………

Quý 3:……………………………………………………. Quý 4: ……………………………

Dự trù kinh phí theo các mục chi (kèm bản dự trù chi tiết kinh phí).

BAN GIÁM HIỆU                                      TRƯỞNG KHOA                       CHỦ NGHIỆM ĐỀ TÀI

     (Ký, ghi rõ họ tên)

    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   VIỆT NAM – HÀN QUỐC

                                                                                                         

Nghệ An, ngày……tháng……năm ……

Mẫu BM 08. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 1. Họ và tên thành viên Hội đồng:…………………………………………………………………….

 2. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………..

 3. Chủ nhiệm đề tài:………………………………………………………………………………………….

 4. Quyết định thành lập Hội đồng số:………………………………………………………………

 5. Cơ quan chủ trì:……………………………………………………………………………………………

 6. Ngày :…………………………………………………………………………………………………………….

 7. Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………….

 8. Ý kiến đánh giá, nhận xét:……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………….

 9. Điểm đánh giá theo các nội dung sau

Nội dung đánh giá

Điểm
tối đa

Điểm
đánh giá

Tổng quan được tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước.

3

Xác định được tính cấp thiết của đề tài.

2

Xác định mục tiêu đề tài thực hiện rõ ràng, cụ thể.

3

Xác định tiến độ, phương pháp nghiên cứu phù hợp.

2

Xác định được các nội dung nghiên cứu phù hợp.

3

Tiềm lực của chủ nhiệm, những người nghiên cứu.

2

Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung.

2

Khả năng ứng dụng, phát triển sau khi kết thúc.

3

Cộng

20

 1. Kinh phí tối đa thực hiện đề tài:……………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Đề nghị:………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú: Xếp loại theo Điểm trung bình của thành viên Hội đồng (từ 17 đến 20 điểm: Ưu tiên phê duyệt; từ 14 đến dưới 17 điểm: Phê duyệt; dưới 14 điểm: Không phê duyệt).

                 Thành viên Hội đồng

                    (Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   VIỆT NAM – HÀN QUỐC

                                                                                                        

 Nghệ An, ngày……tháng……năm ……

 

Mẫu NCKH 09. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
(Tuyển chọn đề xuất đề tài NCKH cấp trường)

Tên đề tài :……………………………………………………………………………………………………………..                                   ………………..

Chủ nhiệm đề tài:…………………………………………………………………………………………………..

Thành viên Hội đồng:

 1. …………………………………………….. Chủ tịch Hội đồng.

 2. …………………………………………….. Phản biện 1.

 3. …………………………………………….. Phản biện 2.

 4. …………………………………………….. Ủy viên.

 5. …………………………………………….. Thư ký.

Có mặt: ………………………………………………………….. Vắng mặt: ……………………………………

Danh sách vắng mặt: ……………………………………………………………………………………………

Thời gian: ……………………………………………………… Địa điểm: ……………………………………

Nội dung:

 1. Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài.

 2. Phản biện đọc bài nhận xét và nêu câu hỏi (Có bản nhận xét kèm theo).

 3. Ý kiến của các thành viên trong hội đồng.

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Giải trình của Chủ nhiệm đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của Chủ tịch hội đồng:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị của Hội đồng:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kết qủa bỏ phiếu với tổng số điểm là: ………………..  Điểm trung bình : ………………….

Kết luận của Hội đồng :

Kinh phí tối đa đề nghị phê duyệt:…………………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………….

Buổi đánh giá kết thúc vào ……….…………. cùng ngày.

THƯ KÝ                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Số:         /QĐ-TVH

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

Mẫu NCKH 10. QUYẾT ĐỊNH
(Về việc triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 20…)

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bô Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

-Căn cứ điều lệ Trường cao đẳng nghề Ban hành theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thường binh và Xã hội

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thẩm định và tư vấn xây dựng thuyết minh đề tài NCKH cấp Cơ sở ngày   /    / 20… theo Quyết định số …../QĐ-TVH ngày …/    / 20     của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc;

-Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo NCKH&QHQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 20….: “….. ” do …… làm chủ nhiệm đề tài.

Kinh phí thực hiện đề tài: …..đ (Có bảng kê khai chi tiết kèm theo)

Thời gian hoàn thành: tháng …….

Điều 2. Ông/Bà chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm triển khai công tác nghiên cứu và báo cáo kết quả về phòng Đào tạo NCKH&QHQT để tổ chức nghiệm thu đúng thời gian đã đăng ký.

Điều 3. Các Ông/Bà phụ trách quản lý nghiên cứu khoa học và Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Như Điều 3,

 • Lưu VP.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

 

Mẫu BM 12. PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

 1. Họ và tên thành viên Hội đồng:……………………………………………………………………….

 2. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………….

 3. Chủ nhiệm đề tài:

 4. Quyết định thành lập Hội đồng số ……………..………… ngày …../..…/…..…

 5. Cơ quan chủ trì: ……………………………………………………………….

 6. Ngày họp: …………………………………………………………………………………………..

 7. Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………….

 8. Ý kiến đánh giá, nhận xét:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Điểm đánh giá theo các nội dung sau:

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Mức độ đáp ứng mục tiêu đã đăng ký.

5

Mức độ đáp ứng nội dung nghiên cứu, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo,… so với đã đăng ký.

15

Mức độ đáp ứng về thời gian và các phương pháp nghiên cứu đã đăng ký.

4

Ý nghĩa khoa học, tính sáng tạo (giải pháp hữu ích, sáng chế), tính ứng dụng,…

8

Hiệu quả nghiên cứu về giáo dục và đào tạo. Khả năng áp dụng, phát triển sau khi kết thúc đề tài.

8

Bài báo công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học (kỷ yếu hoặc chưa công bố)

10 (5)

Cộng

50

 1. Ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Đề nghị mức kinh phí thực hiện đề tài:……………………………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………

 1. Đánh giá nghiệm thu đề tài: (loại) ………………………………………………………………….

Ghi chú: Dưới 30 điểm: không nghiệm thu; từ 30 đến 38 điểm: đánh giá đạt; từ trên 38 đến dưới 45 điểm: đánh giá khá; từ 45 đến 50 điểm: đánh giá tốt.

Thành viên Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

 

Mẫu BM 13. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
(Đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường)

             Tên đề tài :………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

             Chủ nhiệm đề tài:……………………………………………………………………………………….

             Thành viên Hội đồng:

 1.   ………………………………………………….       Chủ tịch Hội đồng.

 2. ………………………………………………….       Phản biện 1.

 3. ………………………………………………….       Phản biện 2.

 4. ………………………………………………….       Ủy viên.

 5. ………………………………………………….       Thư ký.

Có mặt: ………………………………………………………….. Vắng mặt: ……………………………………

Danh sách vắng mặt: ……………………………………………………………………………………………

Thời gian: ……………………………………………………… Địa điểm: ……………………………………

Nội dung:

 1. Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài.

 2. Phản biện đọc bài nhận xét và nêu câu hỏi. (Có bản nhận xét kèm theo)

 3. Ý kiến của các thành viên trong hội đồng.

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Giải trình của Chủ nhiệm đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của Chủ tịch hội đồng:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị của Hội đồng:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kết qủa bỏ phiếu với tổng số điểm là: ………………..  Điểm trung bình : ………………….

Kết luận của Hội đồng :

Đề nghị mức chi kinh phí thực hiện đề tài:……………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………….

Buổi đánh giá kết thúc vào ……….…………. cùng ngày.

THƯ KÝ                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG: ĐÀO TẠO NCKH&QHQT

Mẫu BM 14. BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

Kính gửi:    Ông Hiệu trưởng

 

Hội đồng NCKH trường đã tổ chức các Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của cán bộ, giảng viên trong nhà trường.

Hội đồng NCKH trường kính đề nghị Ông Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường như sau:

 

TT

Tên đề tài – Chủ nhiệm đề tài

Những người tham gia thực hiện

Điểm
TB

Kinh phí (đồng)

Kết luận của HĐ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

….

 

 

Cộng:            đ (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………..)

 

       Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

            HIỆU TRƯỞNG       PHÒNG TÀI VỤ       PHÒNG ĐÀO TẠO          NGƯỜI LẬP

  

                                                  

 

 

 

                                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mẫu BM 15. BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng số …../HĐ. ngày ……… về việc thực hiện đề tài NCKH cấp Cơ sở giữa Chủ nhiệm đề tài và  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH ngày …………. theo Quyết định số …../QĐ-TVH ngày ……..…. về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở.

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …., Chúng tôi gồm:

 1. Đại diện bên A:

Ông ………………………………………….. Chức vụ: Hiệu trưởng.

Bà:…………………………………………… Chức vụ: Kế toán trưởng

 1. Đại diện bên B:

Ông …………………………………………, Chủ nhiệm đề tài “……….”.

Sau khi xem xét các kết quả nghiên cứu khoa học của bên B, đối chiếu với hợp đồng đã ký vào ngày ……… với tổng kinh phí là ………. đ.

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng theo thực tế mà chủ nhiệm đề tài đã thực hiện với tổng kinh phí là: ………. đ.

(Kèm danh sách thanh toán tiền thực hiện đề tài)

Đề nghị phòng Tài chính – Kế toán thanh toán cho chủ nhiệm đề tài: ……… đ (………..)

Đại diện bên A                                                                                      Đại diện bên B

HIỆU TRƯỞNG                 KẾ TOÁN TRƯỞNG                                             CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Nghệ An, ngày      tháng    năm 20…  

Mẫu BM 16  . QUYẾT ĐỊNH
(Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường năm 20….)

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bô Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

-Căn cứ điều lệ Trường cao đẳng nghề Ban hành theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thường binh và Xã hội

-Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH ngày …………. theo Quyết định số …../QĐ-TVH ngày ……..…. về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở.

-Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo NCKH&QHQT;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 20…: “……..”

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian thực hiện: từ tháng …… đến tháng ……

Đề tài đã được đánh giá nghiệm thu và xếp loại: .

      Điều 2. Các đơn vị và Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

     Nơi nhận:

 •  Như Điều 2;

 • Lưu VP.