QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

I.

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Chuẩn hoá công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, cũng như các công tác khác.

·        Đánh giá một cách chính xác về đề tài nghiên cứu khoa học, tính khả thi, hiệu quả kinh tế và các ứng dụng của đề tài về công tác giảng dạy của nhà trường.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.          ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

Nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường là đánh giá kết quả  nghiên cứu khoa học, sản phẩm trí tuệ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường sau một thời gian hoàn thành đề tài của mình.

  1. Từ viết tắt:

KH

: Kế hoạch

Phòng ĐT:

 Phòng Đào tạo

NTĐT:

Nghiệm thu đề tài

BGH:

Ban giám hiệu

KHNT:

Kế hoạch nghiệm thu

CĐT:

Chủ đề tài

HĐNT:

Hội đồng nghiệm thu

NCKH:

Nghiên cứu khoa học

BM :      Biểu mẫu

 

III.        LƯU ĐỒ         (Xemtrang 4)

IV.        ĐẶC TẢ         (Xemtrang 5 – 11)

V.          CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tênbiểumẫu/ hướngdẫn

Mã hóa

1

Đề xuất nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

BM01

2

Bản tổng hợp đề xuất nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

BM02

3

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

BM03

4

Quyết định

BM04

5

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

BM05

6

Biên bản họp hội đồng

BM06

7

Bản đề nghị duyệt kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

BM07

8

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

BM08

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Stt

Tênbước công việc

Đặctả

Bộphận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoànthành

Biểumẫu

1

Đề xuất đề tài

Các chủ đề tài NCKH sau khi hoàn thành đề tài NCKH của mình lập đề xuất trình lên Khoa để tiến hành nghiệm thu

Chủ đề tài

Khoa

Bản đề xuất nghiệm thu đề tài NCKH do chủ đề tài thực hiện.

2

Lựa chọn đề tài

Khoa lựa chọn đề tài đề tiến hành nghiệm thu

Khoa

CĐT

Các đề tài NCKH đã được khoa lựa chọn để nghiệm thu.

3

Kiểm tra

Kiểm tra các đề tài NCKH nghiệm thu đợt này. Nếu không đạt yêu cầu khoa lựa chọn lại.

Phòng ĐT

Các khoa

Các đề tài NCKH đã được phòng ĐT kiểm tra để nghiệm thu.

4

Tổng hợp

Tổng hợp các đề tài NCKH sẽ được nghiệm thu

Phòng ĐT

Các khoa

Bản danh sách các đề tài NCKH sẽ được nghiệm thu do phòng ĐT lập

5

Xem xét – Kýduyệt

Xem xét bản tổng hợp các đề tài sẽ nghiệm thu, nếu đạt sẽ ký duyệt. Nếu không đạt yêu cầu phòng ĐT tổng hợp lại.

BGH

Phòng ĐT

Bản danh sách các đề tài NCKH sẽ được nghiệm đã được BGH ký duyệt

6

Lập HĐNT – Lập KHNT

Thành lập HĐNT đề tài NCKH để trình BGH xem xét và ký duyệt.

Lập KHNT đề tài NCKH để trình BGH xem xét và ký duyệt.

Phòng ĐT

Phòng ĐT/Khoa

HĐNT đề tài NCKH được lập bởi phòng ĐT.

KHNT đề tài NCKH được lập bởi phòng ĐT

7

Xem xét – Ký duyệt

Xem xét HĐNT đề tài NCKH và KHNT nếu được sẽ ký duyệt, nếu không phòng ĐT phải thực hiện lại.

BGH

Phòng ĐT

HĐNT đề tài NCKH đã được BGH ký duyệt.

KHNT đề tài NCKH đã được BHG ký duyệt

8

Triển khai KH

Triển khai KH nghiệm thu đề tài NCKH xuống các khoa.

Thông báo với các thành viên HĐNT đề tài KHNT đề tài NCKH.

Phòng ĐT

Khoa

Các thành viên của HĐNCKH đẫ được thong báo về Kh nghiệm thu đề tài NCKH.

KH nghiệm thu đã được triển khai tới các khoa.

9

Thực hiện KH

Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và kiểm tra đề tài lần cuối trước khi tiến hành nghiệm thu

Khoa

CĐT

Các đề tài NCKH đã được chuẩn bị và đã được kiểm tra lần cuối

10

Nghiệm thu

Nghiệm thu đề tài NCKH của các chủ đề tài nếu đề tài đảm bảo yêu cầu đặt ra sẽ ký vào biên bản nghiệm thu, nếu có gì sai sót chủ đề tài phải hoàn thiện lại

HĐNT

Chủ đề tài

Đề tài NCKH đã được HĐNT nghiệm thu và ký vào biên bản.

11

Thảo quyết định

Tổng hợp các đề tài đã được nghiệm thu và các hồ sơ liên quan.

Lập biên bản bàn giao đưa vào sử dụng

Thảo quyết định công nhận đề tài NCKH .

Phòng ĐT

Khoa và chủ đề tài

Các hồ sơ liên quan đến đề tài NCKH đã được tổng hợp bởi phòng ĐT. Bản quyết định công nhận và bàn giao sản phẩm do phòng ĐT soạn thảo.

12

Xem xét – Ký duyệt

Xem xét hồ sơ, văn bản và quyết định do phòng đào tạo lập, nếu đạt sẽ phê duyệt . Nếu không đạt yêu cầu phòng ĐT lập lại

BGH

Phòng ĐT

Hồsơ,văn bản do phòng đào tạo lập đã được BGH xem xét.

13

Tổng hợp

Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến đề tài NCKH

Phòng ĐT

Khoa

Bản tổng hợp các hồ sơ liên quan đến đề tài NCKH đã được phòng ĐT tổng hợp.

14

Lưutrữ hồ sơ

Lưu trữ các văn bản hồ sơ của quá trình NCKH  của các đề tài.

Phòng ĐT

Khoa

Hồ sơ về các đề tài NCKH đã được lưu trữ bởi phòng ĐT.