QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BÀN GIAO TÀI SẢN THIẾT BỊ

Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích quy định trình tự công táctiếp nhận bàn giao tài sản, thiết bị phục vụ tốt nhất cho các hoạt động trong Nhà trường.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:

  2. Định nghĩa:

Tài sản, thiết bị: Bao gồm trang thiết bị , cơ sở vật chất… nhằm để phục vụ công tác đào tạo

  1. Từ viết tắt:

XD:

Xây dựng

KH:

Kế hoạch

TSTB:

Tài sản thiết bị

TH:

Tổng hợp

 

  1. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

III. ĐẶC TẢ (Xem trang 4 – 6)

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch bàn giao TSTB

BM/QT.02/VH-P.KH/02/01

2

Bản kê giao nhận

BM/QT.02/VH-P.KH/02/02

3

Xuất nhập kho

BM/QT.02/VH-P.KH/02/03

4

Biên bản bàn giao nhiệm thu và chạy thử

BM/QT.02/VH-P.KH/02/04

5

Sổ quản lý TSTB đơn vị

BM/QT.02/VH-P.KH/02/05

6

Báo cáo tình hình sử dụng

BM/QT.02/VH-P.KH/02/06

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN – BÀN GIAO TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định yêu cầu việc tiếp nhận-bàn giao, tài sản, thiết bị

Ban giám hiệu

Các khoa, phòng

Xác định được yêu cầu việc tiếp nhận-bàn giao, tài sản, thiết bị

 1 ngày

2

XD kế hoạch

XD kế hoạch, bàn giao TSTB

P. Kế hoạch, P.Tài vụ

XD được kế hoạch, bàn giao TSTB

 2 ngày

BM/QT.02/VH-P.KH/02/01

3

Duyệt KH

Duyệt KH bàn giao TSTB

Ban giám hiệu

KH bàn giao TSTB được phê duyệt

 1 ngày

4

Bàn giao TSTB

Bàn giao TSTB cho các phòng, khoa

P. Kế hoạch, P.Tài vụ

Các khoa, phòng

TSTB được bàn giao

1 tuần

BM/QT.02/VH-P.KH/02/02

BM/QT.02/VH-P.KH/02/03

5

Nghiệm thu

Các phòng, khoa nghiệm thu TSTB

Các khoa, phòng

TSTB được nghiệm thu

 Theo Yêu cầu TSTB

BM/QT.02/VH-P.KH/02/04

6

Vào sổ TSTB

Vào sổ TSTB để theo dõi nếu TSTB đạt yêu cầu.

Những TSTB không đạt yêu cầu thì cũng được báo cáo trình lãnh đạo xem xét

Các khoa, phòng

Vào sổ TSTB

1 tuần

BM/QT.02/VH-P.KH/02/05

7

Báo cáo sử dụng

Báo cáo tình hình sử dụng TSTB (Định kỳ hằng năm)

Các khoa, phòng

P. Kế hoạch, P.Tài vụ

XD được báo cáo sử dụng TSTB

 1 tuần

8

Tổng hợp Báo cáo

Tổng hợp báo cáo tình hỉnh sử dụng TSTB

P. Kế hoạch, P.Tài vụ

Tổng hợp được báo cáo tình hỉnh sử dụng TSTB

1 tuần

BM/QT.02/VH-P.KH/02/06

9

Đánh giá

Đánh giá việc sủ dụng và quá trình tiếp nhận-bàn giao TSTB

Ban giám hiệu

Phản ánh được TSTB đạt hay không đạt yêu cầu

 1 ngày

10

Kết thúc/Lưu hồ sơ

Kết thúc quy trình/Lưu hồ sơ

P. Kế hoạch, P.Tài vụ

Lưu hồ sơ