QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN THÍNH GIẢNG

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
  2. Mục đích:

– Quy định rõ trình tự mời giảng và quản lý giảng viên mời giảng

– Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu đào tạo

  1. Phạm vi áp dụng

– Áp dụng cho việc mời Giảng viên thỉnh giảng tại trường

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
  2. Định nghĩa:

.

  1. Từ viết tắt:
GVTG Giáo viên thỉnh giảng  
TKB Thời khóa biểu  
TC-HC Phòng Tổ chức– Hành chính  

III. LƯU ĐỒ            (Xem trang 3)                                                                                   

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4-5 )
  2. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO
STT Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1. Bản cân đối và đề xuất bổ sung giáo viên BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/01
2. Danh sách đề xuất giáo viên dự kiến mời BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/02
3. Bảng tổng hợp danh sách giáo viên dự kiến mời BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/03
4. Thư mời giảng BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/04
5. Lý lịch khoa học BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/05
6. Hợp đồng thỉnh giảng BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/06
7. Thanh lý hợp đồng thỉnh giảng BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/07

 

ĐẶC TẢ CHI TIẾT QUY TRÌNH MỜI GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

 

 

STT

TÊN BƯỚC CÔNG VIỆC  

ĐẶC TẢ

BỘ PHÂN/

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

BỘ PHÂN/

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HẠN HOÀN THÀNH BIỂU MẪU
1 X ác định nhu cầu – Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên của khoa .

– Trưởng khoa cân đối số lượng giáo viên trong khoa theo chuẩn giờ giảng quy định

– Dự kiến số lượng giáo viên mời thỉnh giảng (Số lượng mời tùy theo khối lượng cụ thể)

– Dự kiến danh sách mời GVTG

Tr.Khoa Giáo vụ khoa, trưởng bộ môn (nếu có) – Đề xuất số lượng GVTG 02 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/01

BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/02

 

2 Rà soát, kiểm tra – Phòng đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên của trường, của các khoa

– Phối hợp với khoa cân đối giờ dạy

– Chuẩn bị các hồ sơ đào tạo, tiêu chuẩn, điều kiện GVTG, rà soát danh sách dự kiến mời

Phòng đào tạo Các khoa Dự kiến danh sách mời GVTG 02 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/03

 

3 Tổng hợp đề xuất – Phòng TCHC tổng hợp số lượng đề xuất các khoa

– Kiểm tra và trình hiệu trưởng xem xét

Phòng TCHC Phòng đào tạo, các khoa tổng hợp số  lượng dự kiến mời GVTG 01 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/04

 

4 Xem xét của Hiệu trưởng  Hiệu trưởng  xem xét và phê duyệt số lượng mời GVTG Hiệu trưởng Phòng TCHC, phòng đào tạo Chốt số lượng mời GVTG 02 ngày
5  Triển khai kế hoạch – Tiếp nhận danh sách , hồ sơ liên quan

– Phòng TCHC căn cứ danh sách liên hệ trực tiếp với GV dự kiến mời (bằng thư hoặc điện thoại), trao đổi sơ bộ các yêu cầu của trường,, kế hoạch giảng dạy. Hẹn lịch làm việc với lãnh đạo Trường

Phòng TCHC Phòng đào tạo, các khoa, giáo viên dự kiến mời thỉnh giảng Lập được danh sách GVTG sơ bộ 03 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/05

 

6 Họp GVTG dự kiến mời – Hiệu trưởng đặt vấn đề, triển khai một số nội dung liên quan quyền lợi , trách nhiệm của trường, của GVTG

– GVTG dự kiến mời có ý kiến

Phòng TCHC Hiệu trưởng,   Đtạo,  các khoa, GVTG Thống nhất một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động 01 tuần
7 Ký hợp đồng giảng dạy  – Phòng Tổ chức-Hành chính hướng đẫn làm hồ sơ và thảo Hợp đồng trình Hiệu trưởng phê duyệt

– Căn cứ vào kế hoạch giáo viên học kỳ của trường, của các khoa

– Căn cứ vào thời khóa biểu học kỳ đã có

– căn cứ vào hồ sơ, danh sách GVTG, Hiểu trưởng xem xét phê duyệt

Hiệu trưởng Phòng đào tạo, TCHC – Phê duyệt danh sách GVTG

– Hoàn chỉnh hồ sơ GVTG

– Ký được hợp đồng GVTG

03 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/06

 

8 Hoàn chỉnh thời khóa biểu – Phòng đào tạo, tiếp nhận hợp đồng GVTG

– Kiểm tra lần cuối, hiệu chỉnh thời khóa biểu trong phạm vi cho phép, chuyển cho các khoa thực hiện

Phòng Đào tạo Các khoa Hoàn chỉnh TKB chung toàn trường 03 ngày BM/QT.54/VH-P.TCHC/01/07

 

9 Thực hiện nhiệm vụ – Các khoa tiếp nhận TKB của trường

– thông báo kế hoạch giảng dạy đến GVTG

GVTG tiếp nhận thông báo

– Tiếp nhận kế hoạch giảng dạy và thực hiện

Các khoa Phòng đào tạo, GVTG Hoàn chỉnh TKB của khoa

Nhận Kế hoạch giảng dạy GVTG

03 ngày
10 Lưu hồ sơ Phòng TC-HC lưu hồ sơ TCHC Văn thư