QUY TRÌNH THANH LÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ

Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích quy định trình tự công tác thanh lý tài sản hằng năm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động trong Nhà trường.

Kiểm soát hiệu quả sử dụng các loại tài sản đang hoạt động tại các đơn vị, phục vụ tốt cho công tác đào tạo.

Quản lý tài sản sử dụng chặt chẽ, tránh thất thoát, chính xác về số liệu và chủng loại tài sản.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  2. Định nghĩa:

Không áp dụng

  1. Từ viết tắt:

XD:

Xây dựng

TSTB:

Sửa chữa tài sản

TLTS:

Thanh lý tài sản

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4 – 5)

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Đề xuất thanh lý

BM/QT.05/VH-P.KH/05/01

2

Bảng tổng hợp tài sản cần thanh lý

BM/QT.05/VH-P.KH/05/02

3

Kế hoạch

BM/QT.05/VH-P.KH/05/03

4

Biên bản thanh lý tài sản

BM/QT.05/VH-P.KH/05/04

5

Báo cáo

BM/QT.05/VH-P.KH/05/05

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THANH LÝ TÀI SẢN

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định căn cứ, yêu cầu của thanh lý tài sản hàng năm

P. KH, P. Tài vụ

Các đơn vị

Xác định được căn cứ yêu cầu của thanh lý tài sản hàng năm

2

Đề xuất

Các đơn vị đề xuất TSTB cần thanh lý

Các đơn vị

P. KH, P. Tài vụ

Các đơn vị đề xuất TSTB cần thanh lý

 1 tuần

BM/QT.05/VH-P.KH/05/01

3

Kiểm tra

Kiểm tra các TSTB cần thanh lý của các đơn vị

P. KH, P. Tài vụ

Các đơn vị

Kiểm tra  được các TSTB cần thanh lý của các đơn vị

 1 tuần

4

Tổng hợp

Tổng hợp các danh mục TSTB cần thanh lý của các đơn vị

P. KH, P. Tài vụ

Các đơn vị

Tổng hợp được các danh mục TSTB cần thanh lý của các đơn vị

 2 ngày

BM/QT.05/VH-P.KH/05/02

5

XD kế hoạch

XD kế hoạch thanh lý tài sản

P. KH, P. Tài vụ

Ban giám hiệu

XD được kế hoạch thanh lý tài sản

1 ngày

BM/QT.05/VH-P.KH/05/03

6

Duyệt

Duyệt kế hoạch thanh lý tài sản thiết bị

Ban giám hiệu

P. KH, P.Tài vụ

Kế hoạch thanh lý tài sản thiết bị được duyệt

1 ngày

7

Thực hiện thanh lý

Thực hiện thanh lý TSTB

Hội đồng thanh lý

Thanh lý được TSTB

1 tuần

BM/QT.05/VH-P.KH/05/04

8

Vào sổ quản lý

Vào sổ quản lý những thiết bị đã thanh lý

P. KH, P. Tài vụ

Các đơn vị

Các TSTB được cập nhật vào sổ quản lý

1 tuần

9

TH Báo cáo

Tổng hợp báo cáo quá trình thanh lý TSTB

Hội đồng thanh lý

P. KH, P. Tài vụ

Tổng hợp được báo cáo quá trình thanh lý TSTB

1 ngày

BM/QT.05/VH-P.KH/05/05

10

Đánh giá

Đánh giá quá trình thanh lý TSTB

Ban giám hiệu

Đánh giá được quá trình thanh lý TSTB

1 ngày

11

Kết thúc/Lưu hồ sơ

Kết thúc quy trình/Lưu hồ sơ thanh lý

P. KH, P. Tài vụ