QUY TRÌNH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

– Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV.

– Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

 1. Định nghĩa:

– Giáo viên chủ nhiệm là người được Hiệu trưởng giao trách nhiệm chính trong việc giúp lãnh đạo nhà trường quản lý toàn diện một lớp đào tạo, bồi dưỡng theo các nội quy, quy chế của nhà trường, góp phần đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập, đảm bảo thực thi trên thực tế các quyền và nghĩa vụ của giảng viên, học sinh sinh viên và nhà trường theo quy định của pháp luật và là một “kênh” quan trọng để thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 1. Từ viết tắt:

Hoạt động

XD

Xây dựng

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

SHL

Sinh hoạt lớp

III. LƯU ĐỒ            ( Xem trang 3)

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 4-5)

V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

STT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Biên bản sinh hoạt lớp

BM 01

2

Kế hoạch sinh hoạt lớp

BM 02

3

4


ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

TT

Tên bước

Nội dung công việc

Bộ phận/ người thực hiện

Bộ phận/ người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Biểu mẫu/hồ sơ

1

XD kế hoạch

Xây dựng kế hoạch sinh hoạt lớp (địa điểm, nội dung, báo cáo…)

Lớp trưởng

Cán sự lớp

BM 02

2

Duyệt

Giáo viên chủ nhiệm duyệt kế hoạch sinh hoạt lớp

GVCN

Lớp trưởng

Kế hoạch sinh hoạt lớp

3

Tổ chức họp lớp

Thông báo kế hoạch họp lớp cho các thành viên trong lớp biết

Lớp trưởng

Cán sự lớp

4

Đánh giá tình hình của lớp

Đánh giá tình hình của lớp trong thời gian qua

Lớp trưởng

Thư ký

5

Đánh giá các HĐ Đoàn

Đánh giá các hoạt động của đoàn và triển khai các hoạt động trong thời gian tới

Bí thư

Thư ký

6

Phát biểu định hướng

Phát biểu đánh giá các hoạt động trong thời gian qua, định hướng một số hoạt động trong thời gian tới

GVCN

Thư ký

7

Điều hành thảo luận

Định hướng các nội dung cần thảo luận

Lớp trưởng

GVCN

8

Phát biểu ý kiến

Các thành viên trong lớp phát biểu ý kiến

Lớp trưởng

GVCN, Bí thư

9

Ý kiến chỉ đạo

GVCN phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận

GVCN

Lớp trưởng

10

Ghi chép biên bản

Ghi chép các nội dung, ý kiến phát biểu trong cuộc họp

Thư ký

Biên bản họp lớp

BM01

11

Định hướng thời gian tới

Định hướng các hoạt động cần phải làm trong thời gian tới

Lớp trưởng

GVCN

12

Đọc biên bản

Đọc biên bản họp lớp để các thành viên trong lớp nghe

Thư ký

Lớp trưởng

Biên bản SHL

13

Lưu hồ sơ

Tập hợp thành bộ hồ sơ họp lớp:

–         Kế hoạch

–         Biên bản

Thư ký

Lớp trưởng

Bộ hồ sơ

BM 01


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ KTCN

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp vinh, ngày … tháng … năm 2015

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

 

I.       THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Cuộc họp được tiến hành vào lúc…….. giờ……. phút, ngày ……/……/20…,

+ Địa điểm: ……………

II.     THÀNH PHẦN:

–         Ngươi tham dự: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

–         Ban cán sự lớp:

STT

HO TÊN

CHỨC VỤ

KÝ TÊN

Điện thoại

Email

1

2

3

4

5

·         Có mặt :…./……..(số SV có mặt/sỉ số SV của lớp và nộp kèm danh sách ký tên)

III.  NỘI DUNG:

 1.  Thực trạng tình hình tổ chức sinh hoạt và hoạt động của lớp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Sinh hoạt lớp, thông tin các nội dung và hoạt động liên quan đến SV:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những góp ý cho hoạt động của Nhà trường:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Kết luận của cán bộ tham gia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện ban cán sự lớp thông qua biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc  vào  lúc …. giờ … cùng ngày.

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. BAN CÁN SỰ LỚP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

BM 02

KẾ HOẠCH SINH HOẠT LỚP

Ngày soạn: 15 -10 – 2010
Ngày thực hiện : 16 -10 – 2010
KẾ HOẠCH SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN 9
I. Mục tiêu cần đạt :
– Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần :9
– Triển khai hoạt động tuần :10
– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ý thức phê bình, tự phê bình trước tập thể.
– Giáo dục tinh thần tự quản, tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể
II. Chuẩn bị :
– Tổ trưởng, các cán sự lớp báo cáo việc theo dõi các hoạt động của lớp .
– GVCN ghi chép, theo dõi những đánh giá của lớp trực tuần để nhắc nhở trước lớp.
– Xây dựng kế hoạch tuần :10
III. Tiến trình hoạt động :
1. Ổn định tổ chức.Lớp hát một bài tập thể.
2. Tổ chức hoạt động.
A.  Lớp trưởng điều hành chung:
1. Các tổ trưởng đáng giá những ưu khuyết điểm của tổ mình.
2. Các cán sự lớp đánh giá rút kinh nghiệm về nề nếp, học tập, và các hoạt động khác .
3. Lớp trưởng và lớp phó học tập đánh giá nhận xét tình hình học tập và thực hiện nề
nếp trong tuần.
5. Giáo viên CN phát biểu định hướng cho HSSV sinh thảo luận góp ý xây dựng kế hoạch tuần tới .
B.  Giáo viên chủ nhiệm:
1. Nhận xét đánh giá cuối tuần.
a. Ưu điểm:
* Nề nếp: Nhìn chung chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường , lớp đề ra
như : trang phục gọn gàng , vệ sinh lớp sạch sẽ, đoàn kết giữa các thành viên trong lớp .
* Học tập : Các em mang đầy đủ vở ghi theo quy định ,dụng cụ học tập đầy đủ, đi
học chuyên cần .
* Các hoạt động khác:Có ý thức lao động dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ và các hoạt
động khác của Đoàn, đóng góp các khoản theo quy định .
b. Nhược điểm: Nói chuyện trong lớp, vi phạm nội quy nhiều lần,  cán sự lớp chưa quản lí tốt

 1. Khen thưởng và kỷ luật:

  + Động viên khen thưởng những học sinh có ý thức tốt trong rèn luyện đạo đức và học

  tập.

  + Khiển trách phê bình và kỷ luật nghiêm khắc những học sinh vi phạm nội quy:

 2. Công tác tuần:10

  a. Nhắc nhở chung: Tiếp tục củng cố nề nếp để đưa lớp vào hoạt động chung của nhà

  trường .

  – Thực hiện nghiêm đồng phục

– Sống hòa đồng ,đoàn kết ,không nói tục chửi thề ,đánh nhau .
– Không nói chuyện riêng trong lớp ,chú ý nghe thầy cô giảng bài ,giơ tay phát biểu
xây dựng bài .
* Kế hoạch Đoàn :
-Tiếp tục tuyên truyền phòng chống HIV, các bệnh theo mùa.
– Tiếp tục sưu tầm chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .
– Thực nghiêm chỉnh luật ATGT đường bộ .
– Chuẩn bị một tiếp mục văn nghệ ,cử 1 đội bóng chuyền nam ,nữ ,cờ vua để tham gia
chào mừng ngày 20-11.
b. Nội dung thực hiện theo ngày .
Thứ 2———————————————————————————————–
Thứ 3 ———————————————————————————————-
Thứ 4———————————————————————————————–
Thứ 5———————————————————————————————–
Thứ 6———————————————————————————————–
Thứ 7 ———————————————————————————————-
GVCN