QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI TRÚ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục đích: Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý học sinh sinh viên nội trú.

2.Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc tiếp nhận, quản lý học sinh sinh viên ở nội trú hệ chính quy của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

– Học sinh sinh viên ở nội trú trong quy trình này được hiểu các HSSV ở trong KTX của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

2. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh – sinh viên

NV

: Nhân viên

HĐKL

: Hội đồng kỷ luật

PĐT

: (Bộ phận) Đào tạo

HSSV

: Học sinh sinh viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

: Quyết định

BGH

: Ban giám hiệu

KH

: Kế hoạch

III.LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

IV.ĐẶC TẢ (Xem trang 4,5,6)

V.CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN 

STT

Tên biểu mẫu/ Hướng dẫn

Mã hoá

1

Đơn xin vào ở KTX

BM/QT.34/VH-P.HSSV/10/01

2

Biên bản giao nhận phòng ở KTX

BM/QT.34/VH-P.HSSV/10/02

3

Bản tự kiểm điểm

BM/QT.34/VH-P.HSSV/10/03

4

Đơn xin ra khỏi KTX

BM/QT.34/VH-P.HSSV/10/04

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Làm đơn xin vào

HSSV có nguyên vọng ở nội trú làm đơn xin vào ở KTX, nạp tại phòng Công tác HSSV

HSSV

P.CTHSSV

Đơn xin ở KTX được nạp

BM01

2

Xem xét, duyệt đơn

Căn cứ vào đối tượng xin vào ở KTX P.Công tác HSSV duyệt đơn đồng ý cho HSSV ở KTX ( nếu KTX còn chỗ ở)

P.Công tác HSSV

HSSV

HSSV được đồng ý ( hoặc không đồng ý) vào ở KTX

3

Thu/Nộp tiền ở

HSSV nộp tiền ở tại phòng tài vụ theo mức quy định

HSSV

P.Tài vụ

HSSV hoàn thành nạp tiền

4

Phổ biến nội quy, giao/nhận tài sản

P.Công tác HSSV kiểm tra biên lai thu tiền, sau đó phổ biến nội quy KTX và tiến hành giao nhận tài sản phòng ở chỗ HSSV

P.Công tác HSSV

HSSV

HSSV nắm được nội quy KTX và nhận các tài sản ở phòng ở.

BM02

5

Chấp hành nội quy KXT

Trong quá trình ở KTX, HSSV phải chấp hành các quy định, nội quy của nhà trường và KTX

HSSV

P.CTHSSV

6

Xem xét

Phòng Công tác HSSV tiến hành xem xét mức độ vi phạm của HSSV

P.CTHSSV

HSSV

Mức độ vi phạm của HSSV được xác định

7

KL cho ra khỏi KTX

Khi HSSV có các hành vi xét thấy có thể ảnh hưởng đến nề nếp và ANTT ở KTX, phòng Công tác HSSV tiến hành đuổi ra khỏi KTX và gửi hồ sơ lên hội đồng kỷ luật của nhà để có hình thức xử lý cao hơn.

P.CTHSSV

HSSV

HSSV phải ra khỏi KTX, hồ sơ kỷ luật được gửi lên hội đồng KL của trường.

8

QT kỷ luật

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị KL của P.Công tác HSSV, HĐKL tiến hành họp để đưa là mức kỷ luật phù hợp

HĐKL

P.Công tác HSSV

Quyết định kỷ luật HSSV được ban hành

9

Yêu cầu kiểm điểm

Nếu mức độ vi phạm là nhẹ thì P.Công tác HSSV yêu cầu HSSV tự kiểm điểm

PCTHSSV

HSSV

BM03

10

Tự kiểm điểm

HSSV tiến hành tự kiểm điểm, cam kết không tái phạm

HSSV

P.CTHSSV

HSSV tự kiểm điểm

11

Nhu cầu ngoại trú

HSSV xem xét nhu cầu chuyển ra khỏi KTX

HSSV

P.CTHSSV

12

Tốt nghiệp

Nếu HSSV không có nhu cầu ngoại trú thì tiếp tục ở KTX cho đến khi tốt nghiệp ra trường

HSSV

PCTHSSV

HSSV tiếp tục ở KTX đến khi ra trường

13

Viết đơn xin ra

Khi HSSV có nhu cầu ngoại trú thì viết đơn xin ra khỏi KTX

HSSV

P.CTHSSV

Đơn xin ra khỏi KTX

BM04

14

Duyệt đơn

Phòng CTHSSV xem xét các điều kiện và duyệt đơn xin ra khỏi KTX của HSSV

P.CTHSSV

HSSV

Đơn xin ra khỏi KTX được duyệt

15

Hoàn thành thanh toán

Khi HSSV bị kỷ luật ra khỏi KTX hoặc tốt nghiệp ta trường hoặc xin ra ngoại trú thì phải hoàn thành các khoản thanh toán tại phòng Tài vụ

P.Tài vụ

HSSV

Thu các khoản

16

Giao nhận tài sản

Sau khi đã thanh toán các khoản thì Phòng Công tác HSSV và HSSV tiến hành giao nhận lại tài sản đã bàn giao trước đây ( nếu hư hỏng, mất mát thì HSSV phải đền

P.CTHSSV

HSSV

Tài sản KTX được thu hồi

BM02

17

Lưu hồ sơ

P.Công tác HSSV lưu các hồ sơ khi HSSV ra khỏi KTX.

P.CTHSSV

Hồ sơ nội trú được lưu