QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HSSV

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục đích: Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý hồ sơ học sinh sinh viên.

2.Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ học sinh sinh viên hệ chính quy của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

– Hồ sơ học sinh sinh viên trong quy trình này được hiểu là:…

  1. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh – sinh viên

NV

: Nhân viên

HĐTS

: Hội đồng tuyển sinh

PĐT

:Phòng Đào tạo

HSSV

: Học sinh sinh viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

: Quyết định

BGH

: Ban giám hiệu

KH

: Kế hoạch

III.LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

IV.ĐẶC TẢ (Xem trang 4,5,6)

V.CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN 

STT

Tên biểu mẫu/ Hướng dẫn

Mã hoá

1

Hồ sơ nhập học

BM/QT.25/VH-P.HSSV/02/01

2

Danh sách phân lớp khoá mới dự kiến

BM/QT.25/VH-P.HSSV/02/02

3

Danh sách phân lớp khoá mới

BM/QT.25/VH-P.HSSV/02/03

4

Sổ giao nhận hồ sơ HSSV

BM/QT.25/VH-P.HSSV/02/03

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Nộp hồ sơ

Học sinh có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường

HSSV

Hội đồng  tuyển sinh

Hồ sô tuyển sinh được nạp vào trường

Theo kế hoạch tuyển sinh

BM01

2

Kiểm tra/ tiếp nhận

Kiểm tra đối tượng và hồ sơ dự tuyển, tiếp nhận

Hội đồng tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh hợp lệ được tiếp nhận

3

Nhập thông tin/ phân loại

Căn cứ vào hồ sơ, hội đồng tuyển sinh nhập các thông tin dự tuyển và thông tin cá nhân của HSSV như: nghành/ hệ đăng ký, sơ yếu lý lịch ( họ tên, địa chỉ, số điện thoại… ).

Sau đó hồ sơ được phân loại theo khoa, hệ đăng ký

Hội đồng tuyển sinh

Thông tin dự tuyển và sơ yếu lý lịch được nhập vào máy tính.

Hồ sơ được phân loại

4

QT thi/ xét tuyển đầu vào

Hội đồng tuyển sinh tiến hành tổ chức thi/ xét tuyển đầu vào

Hội đồng tuyển sinh

5

Thành lập lớp dự kiến

Căn cứ vào kết quả thi/ xét tuyển, phòng Công tác HSSV thành lập các lớp dự kiến

P. Công tác HSSV

Ban tuyển sinh, P. Đào toạ

Danh sách dự kiến của các lớp được thông qua

BM02

6

QT nhập học

Tổ chức nhập học, thu giấy tờ và các khoản liên quan

Ban tuyển sinh

P.Đào tạo, P. Công tác HSSV, P. Tài vụ, Đoàn trường

HSSV nhập trường

7

Thành lập lớp

Căn cứ vào số lượng nhập học, phòng công tác HSSV cân đối và thành lập các lớp chính thức

P.Công tác HSSV

P.Đào tạo

Danh sách các lớp được ấn định

BM03

8

Duyệt

Hiệu trưởng phê duyệt sanh sách khoá mới toàn trường

Hiệu trưởng

P. Công tác HSSV

Danh sách các lớp được phê duyệt

9

Nhập bổ sung thông tin

Cắn cứ các loại giấy tờ HSSV nộp khi nhập học và thông tin HSSV kê khai bổng sung, P. Công tác HSSV nhập bổ sung thông tin vào máy tính và bổ sung giấy tờ vào hồ sơ HSSV

P. Công tác HSSV

P. Đào toạ, GVCN

Các thông tin và giấy tờ của HSSV được hoàn thiện

10

Lưu trữ/ truy xuất

Hồ sơ HSSV được lưu trữ và truy xuất khi yêu cầu

P. Công tác HSSV

11

Kết thúc học

HSSV tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học giữa chừng

HSSV

P. Công tác HSSV, P. Đào toạ, Khoa, lớp

HSSV kết thúc quá trình học tại trường

12

Trả Hồ sơ

Phòng  Công tác HSSV căn cứ kế hoạch tốt nghiệp hoặc quyết định thôi học để hoàn trả hồ sơ ( chỉ thực hiện khi HSSV không còn vướng mắc ở trường).

P. Công tác HSSV

P. Đào tạo

Hồ sơ được trả

BM04

13

Nhận hồ sơ

HSSV hoàn thành các tồn đọng và nhận lại hồ sơ khi thôi học hoặc tốt nghiệp

HSSV

P. Công tác HSSV, P. Đào tạo

HSSV nhận lại hồ sơ