QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC

 

I.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Quy trình này được xây dựng và thực hiện nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động học trên lớp đối với học sinh, sinh viên.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả sinh viên tại các khoa.

II.           ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

BGH

Ban giám hiệu

PĐT

Phòng Đào tạo

GVBM

Giáo viên bộ môn

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

HSSV

Học sinh sinh viên

TKB

Thời khóa biểu

 

III.       LƯU ĐỒ        (Xem trang 3)

IV.       ĐẶC TẢ        (Xem trang 4 – 6)

V.           CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch quản lý hoạt động học

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/01

2

Thông báo kế hoạch

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/02

3

Tổng hợp kết quả

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/03

4

Đề xuất các biện pháp cải thiện

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/04

5

Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cải thiện

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/05

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC

 

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Học tập theo Thời khóa biểu

HSSV học tập  theo thời khóa biểu, trước khi đi học phải chuẩn bị:

+ Giáo trình

+ Vở ghi chép

+ Tài liệu tham khảo ….

HSSV

Khoa, Giáo viên

HSSV học tập theo TKB

 

 

2

Xác định yêu cầu

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động giảng dạy của trường, nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh,  BGH đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động học tập

BGH

PĐT, Ban thanh tra,các khoa

Yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động học tập được đặt ra

 

 

3

Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động học tập

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu đã BGH được duyệt, Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch quản lý hoạt động học tập bao gồm có kiểm tra có thông báo, kiểm tra, dự giờ đột xuất. Trong đó, tập trung kiểm tra: Vở ghi chép của HSSV, sổ lên lớp, sổ điểm danh, sổ họp lớp….

PĐT

Các khoa, GVCN, GVBM

Kế hoạch quản lý hoạt động học tập được xây dựng

 

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/01

4

Xem xét và duyệt kế hoạch quản lý hoạt động học tập

Sau khi xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động học tập, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng để xem xét và duyệt kế hoạch

BGH

PĐT

Kế hoạch quản lý hoạt động học tập được duyệt

5

Triển khai kế hoạch

Sau khi kế hoạch được duyệt, phòng Đào tạo thông báo tới tất cả các phòng khoa, lớp

PĐT

Các khoa, GVCN

Kế hoạch quản lý hoạt động học tập được triển khai tới tất cả các khoa

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/11/01

6

Thực hiện kế hoạch

Căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt, cán bộ phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra

+  Sổ lên lớp

+ Sổ điểm danh

+ Biên bản họp lớp

Qua đó có thể đánh giá được mức độ chuyên cần HSSV, thái độ học tập của HSSV.

Cán bộ phòng Công tác HSSV kiểm tra hàng ngày công tác giảng dạy và học tập của giáo viên.

PĐT, Phòng Công tác HSSV; Ban thanh tra

Giáo viên, khoa

Quá trình học tập của  HSSV được thường xuyên quản lý, thanh tra, kiểm tra

7

Tổng hợp kết quả

Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban thanh tra, phòng Đào tạo tổng hợp, trình Hiệu trưởng kết quả, trong đó ghi rõ tình hình thực hiện hoạt động học tập của sinh viên. Sinh viên nào thường xuyên vắng học, vắng học bao nhiêu buổi, thái độ học tập ra sao…lớp học nào có tỷ lệ HSSV vắng học nhiều….

PĐT, Phòng Công tác HSSV; Ban thanh tra

Giáo viên, khoa

Kết quả kiểm tra, quản lý được tồng hợp

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/10/03

8

Đề xuất Biện pháp cải thiện

Căn cứ kết quả kiểm tra, PĐT, Ban thanh tra đề xuất các biện pháp cải thiện, trình BGH xem xét và phê duyệt nhằm khắc.

Đặc biệt, đưa ra các biện pháp đối với những HSSV thường xuyên vi phạm.

PĐT

BGH

Các biện pháp cải thiện được đưa ra

BM/QT.17B/VH-P.ĐT/10/04

9

Thực hiện biện pháp cải thiện

Xem quy trình Hành động khắc phục

HSSV

Giáo viên, Khoa, PĐT

Các biện pháp cải thiện được thực hiện

10

Lưu hồ sơ

Lưu trữ Hồ sơ về quá trình quản lý hoạt động dạy học của giáo viên

PĐT

Khoa

Hồ sơ về về quá trình quản lý hoạt động học của giáo viên được lưu trữ đúng quy định