QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Quy trình này được xây dựng và thực hiện nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động giảng dạy trên lớp.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các giáo viên tại các khoa, phòng, trung tâm.

II.               ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

BGH

Ban giám hiệu

GV

Giáo viên

PĐT

Phòng Đào tạo

BTT

Ban Thanh tra

III.           LƯU ĐỒ         (Xem trang 3)

IV.           ĐẶC TẢ         (Xem trang 4 – 6)

V.               CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch quản lý hoạt động dạy học

BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/01

2

Thông báo kế hoạch

BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/02

3

Tổng hợp kết quả

BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/03

4

Đề xuất các biện pháp cải thiện

BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/04

5

Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cải thiện

BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/05

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

 

Stt Tên bước công việc Đặc tả Bộ phận/đơn vị thực hiện Bộ phận/ĐV phối hợp Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu
1 Giảng dạy theo kế hoạch Giáo viên giảng dạy theo tiến độ và kế hoạch đào tạo đã duyệt, trước khi giảng dạy phải chuẩn bị

+ Kế hoạch giảng dạy; Chương trình môn học tổng thể và chi tiết.

+ Lịch báo giảng

+ Giáo án

+ Sổ lên lớp

+ Sổ tay giáo viên

Giáo viên Khoa, PĐT Giáo viên giảng dạy theo kế hoạch đã duyệt    
2 Xác định yêu cầu Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động giảng dạy của trường, nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh,  BGH đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động dạy học. BGH PĐT, Ban thanh tra, các khoa Yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động dạy học được đặt ra    
3 Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu đã BGH được duyệt, Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy bao gồm có kiểm tra có thông báo, kiểm tra, dự giờ đột xuất PĐT Các khoa Kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy được xây dựng

 

  BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/01
4 Xem xét và duyệt kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy Sau khi xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng để xem xét và duyệt kế hoạch BGH PĐT Kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy được duyệt

 

5 Triển khai kế hoạch Sau khi kế hoạch được duyệt, phòng Đào tạo thông báo tới tất cả các phòng khoa. PĐT Các khoa Kế hoạch quản lý hoạt động giảng dạy được triển khai tới tất cả các khoa BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/02
6 Thực hiện kế hoạch Căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt, cán bộ phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra

+ Kế hoạch giảng dạy

+ Chương trình môn học tổng thể và  chi tiết

+Giáo án

+ Sổ lên lớp

+ Sổ điểm danh

Qua đó có thể đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên, đồng thời.

Cán bộ phòng Công tác HSSV kiểm tra hàng ngày công tác giảng dạy và học tập của giáo viên.

Ngoài ra, BGH tổ chức thanh tra, kiểm tra và dự giờ đột xuất.

PĐT, Phòng Công tác HSSV; Ban thanh tra Giáo viên, khoa Quá trình giảng dạy của giáo viên được thường xuyên quản lý, thanh tra, kiểm tra
7 Tổng hợp kết quả Dựa trên kết quả kiểm tra thanh tra, kiểm tra, Dự giờ đột xuất, Ban thanh tra, phòng Đào tạo tổng hợp, trình Hiệu trưởng kết quả, trong đó ghi rõ tình hình thực hiện công tác giảng dạy của giáo viên, ghi rõ ưu điểm, nhược điểm, ghi rõ giáo viên nào vi phạm, vi phạm như thế nào, số lần vi phạm…. PĐT, Phòng Công tác HSSV; Ban thanh tra Giáo viên, khoa Kết quả kiểm tra, quản lý được tồng hợp BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/03
8 Đề xuất Biện pháp cải thiện Căn cứ kết quả kiểm tra, PĐT, Ban thanh tra đề xuất các biện pháp cải thiện trình BGH xem xét và phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Đặc biệt, đưa ra các biện pháp đối với những giáo viên thường xuyên vi phạm.

PĐT BGH Các biện pháp cải thiện chất lượng đào tạo được đưa ra BM/QT.17A/VH-P.ĐT/10/04
9 Thực hiện biện pháp cải thiện Xem quy trình Hành động khắc phục Giáo viên Khoa, PĐT Các biện pháp cải thiện được thực hiện
10 Lưu hồ sơ Lưu trữ Hồ sơ về quá trình quản lý hoạt động dạy học của giáo viên PĐT Khoa Hồ sơ về về quá trình quản lý hoạt động dạy học của giáo viên được lưu trữ đúng quy định