QUY TRÌNH DỰ GIỜ

QUY TRÌNH DỰ GIỜ  

I.

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả giảng dạy. Chuẩn hóa công tác quản lý chất lượng. Đảm bảo việc dự giờ theo đúng quy định

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.               ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

GV

Giáo viên

TK

Trưởng khoa

TBM

Trưởng bộ môn

III.           LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.           ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

V.               CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch đào tạo

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/01

2

Kế hoạch dự giờ

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/02

3

Giáo án lý thuyết

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/03

4

Giáo án thực hành

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/04

5

Phiếu đánh giá giờ giảng (Lý thuyết)

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/05

6

Phiếu đánh giá giờ giảng (Thực hành)

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/06

7

Bảng tổng hợp kết quả dự giờ

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/07

8

Báo cáo tình hình dự giờ của tổ bộ môn

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/08

9

Báo cáo tình hình dự giờ của khoa

BM/QT.19/VH-P.ĐT/12/09

 

 

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH DỰ GIỜ

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy

GV thực hiện kế hoạch giảng dạy của học kỳ, năm học của môn học, khóa học

GV

Khoa

Kế hoạch giảng dạy được thực hiện

BM01

2

Lập kế hoạch

Dựa vào nhu cầu nâng cao chất lượng dạy, đơn vị/ bộ phận dự giờ lập kế hoạch dự giờ theo quy định của Trường về dự giờ đối với giáo viên: Chọn mộn học và giáo viên được dự giờ. Phân công giáo viên tham gia dự giờ. Lịch dự giờ

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Giáo viên

Kế hoạch dự giờ được lập

BM02

3

Phê duyệt

Xem xét, phê duyệt kế hoạch, nếu chưa đạt yêu cầu chuyển cho đơn vị/ bộ phận dự giờ xem xét và lập lại

Trưởng khoa

Tổ bộ môn

Kế hoạch dự giờ được xem xét

4

Thông báo kế hoạch

Thông báo kế hoạch dự giờ đến khoa, giáo viên được dự giờ, giáo viên dự giờ

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Trưởng khoa

Kế hoạch được thông báo

5

Chuẩn bị hồ sơ

Giáo viên được dự giờ chuẩn bị hồ sơ: giáo án, dụng cu, vật  tư, máy chiếu,…

Giáo viên được dự giờ

Tổ bộ môn, khoa

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ

BM03

BM04

6

Dự giờ

Các giáo viên dự giờ và giáo viên được dự giờ thực hiện theo kế hoạch. Phát phiếu đánh giá cho giáo viên dự giờ. Quan sát giáo viên giảng bài và hoàn chỉnh phiếu đánh giá. Kết thúc giờ nộp phiếu đánh giá cho giáo vụ khoa

Đơn vị/Bộ phận dự giờ / GV được dự giờ

Trưởng khoa/ phòng Đào tạo/ giáo vụ khoa

Thực hiện giờ dạy

BM05

BM06

7

Góp ý và đánh giá

Tổ chức đánh giá và góp ý kiến đối với giờ giảng

Đơn vị/Bộ phận dự giờ / GV được dự giờ

Trưởng khoa/ phòng Đào tạo/ giáo vụ khoa

8

Tổng hợp báo cáo kết quả

Tổng hợp báo cáo kết quả từ phiếu đánh giá của các giáo viên dự giờ

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Kết quả giờ dạy

BM07

9

Phê duyệt

Ban  giám hiệu xem xét kết quả dự giờ, trường hợp nếu có phát hiện chưa chính xác hoặc có vấn đề đề nghị Đơn vị/Bộ phận dự giờ kiểm tra tổng hợp lại kết quả

BGH

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Kết qủa dự giờ được duyệt

10

Thông báo kết quả

Thông báo kết quả dự giờ đến các đơn vị

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Khoa

Kết qủa dự giờ được thông báo đến các đơn vị

11

Lập kế hoạch cải tiến

Dự trên kết quả dự giờ và nhữn đánh giá của Ban giám hiệu, Đơn vị/Bộ phận dự giờ giáo viên được dự giờ lập kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học tập, cải tiến,… trình các phòng ban và Ban giám hiệu.

Giáo viên được dự giờ

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Kế hoạch cải tiến được lập

12

Theo dõi kế hoạch cải tiến

Trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học tập, cải tiến,… Đơn vị/Bộ phận dự giờ và Ban giám hiệu theo dõi, kiểm tra theo kế hoạch.

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Ban giám hiệu

Báo cáo kết quả theo dõi kế hoạch cải tiến của giáo viên

13

Lưu hồ sơ

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên và Kết quả dự giờ, kế hoạch cải tiến, báo cáo kết quả theo dõi kế hoạch cải tiến của giáo viên

Đơn vị/Bộ phận dự giờ

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên và Kết quả dự giờ, kế hoạch cải tiến, báo cáo kết quả theo dõi kế hoạch cải tiến của giáo viên được lưu trữ