QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

– Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV.

– Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc khen thưởng đối với HSSV

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

 1. Định nghĩa:

– Khen thưởng là việc biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua

 1. Từ viết tắt:

TV

: Tài vụ

CT HSSV

Công tác học sinh – sinh viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

Quyết định

HD

: Hướng dẫn

HSSV

Học sinh – Sinh viên

III. LƯU ĐỒ            ( Xem trang 2)

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-8)

V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

STT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Quyết định khen thưởng

BM/QT.26A/VH-P.HSSV/03/01

2

Danh sách HSSV được khen thưởng

BM/QT.26A/VH-P.HSSV/03/02

3

Thông báo và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng

BM/QT.26A/VH-P.HSSV/03/03

4

Danh sách đề nghị nhà trường khen thưởng

BM/QT.26A/VH-P.HSSV/03/04


ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

Tt

Tên bước

Nội dung công việc

Bộ phận/ người thực hiện

Bộ phận/ người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch khen thưởng năm học, học kỳ, đột xuất

CT HSSV

Các khoa, phòng đào tạo

Kế hoạch khen thưởng trong năm học

2

Duyệt

Trình ban giám hiệu duyệt kế hoạch

CT HSSV

Kế hoạch khen thưởng trong năm học

3

Thông báo hướng dẫn

Soạn thông báo, hướng dẫn các lớp thực hiện

CT HSSV

Các khoa

Thông tin đến được GVCN, HSSV

BM 03

4

Họp xét chọn HSSV

Lớp tổ chức họp xét theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu đề ra

Lớp

   GVCN lớp

Danh sách đề nghị khen thưởng gửi khoa

5

Họp xét chọn HSSV

Khoa tổ chức họp xét HSSV

Khoa

GVCN lớp

Danh sách đề nghị khen thưởng gửi trường

BM 02

6

Đề nghị NT khen thưởng

Lập danh sách đề nghị nhà trường khen thưởng

Khoa

Giáo vụ khoa

CV và danh sách đề nghị khen thưởng

7

Kiểm soát DS HSSV

Kiểm soát các đối tượng HSSV do các khoa đề xuất có đúng đối tượng và chỉ tiêu giao không

CT HSSV

Khoa

Danh sách HSSV đề nghị hội đồng xem xét

8

Họp xét duyệt

Hội đồng khen thưởng họp xét

CT HSSV

Danh sách HSSV được khen thưởng

9

Công bố DS dự kiến

Công bố danh sách dự kiến được khen thưởng, nếu có ý kiến phản hồi thì gửi về khoa để kiểm tra lại, nếu không thì trình Hiệu trưởng ký duyệt

CT HSSV

Khoa

Danh sách HSSV được khen thưởng

BM 04

10

Ký QĐ

Hiệu trưởng ký quyết định

Hiệu trưởng

CT HSSV

Quyết định khen thưởng

BM 01

11

Chuẩn bị kinh phí

Phòng tài vụ chuẩn bị nguồn kinh phí

Phòng TV

CT HSSV

Nguồn kinh phí khen thưởng

12

Thông báo DS khen thưởng

Thông báo danh sách HSSV được khen thưởng về các khoa

CT HSSV

Khoa

HSSV nắm được thông tin

13

Tổ chức lễ khen thưởng

Tổ chức lễ khen thưởng

CT HSSV

Khoa

14

Lưu hồ sơ

Vào sổ khen thưởng, đóng hồ sơ theo từng năm

CT HSSV

Tập hồ sơ khen thưởng năm….

BM 01

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /QĐ – TVH.HSSV

Nghệ An, ngày     tháng     năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng các học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học: 2013 – 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

 

– Căn cứ vào quyết định số 258/QĐ-BLĐTB&XH ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc;

– Căn cứ quyết định số 02/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao Đẳng nghề;

–  Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên;

– Xét đề nghị của phòng công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng 20 học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học: 2013 -2014

(Có danh sách kèm theo)

 

Điều 2. Hình thức khen thưởng bằng tiền mặt: 200.000 đ/ 1 HSSV, cụ thể:

20 HSSV x 200.000 đ = 4.000.000 đ

Bằng chữ: (Bốn triệu đồng)

Số tiền trên được trích từ nguồn: ……………………………………

 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng công tác HSSV, phòng Tài vụ, các phòng, Khoa có liên quan. Giáo viên chủ nhiệm và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 2

– Lưu CT HSSV, VT

                                                                                                            Nguyễn Duy Nam

 

BM 02

ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Danh sách khen thƯ­ởng HọC SINH Sinh viên

Có THàNH TíCH ………………………….

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-TVH.HSSV, ngày    tháng     năm 201..)

TT

Họ và tờn

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Số tiền

Ghi chú

1

………………

2

3

4

Tổng cộng

(ấn định danh sách này gồm học sinh sinh viên)

           hiệu tr­Ưởng                      phòng CÔNG TáC HSSV                NGƯời lập

 

 Uỷ ban nhân dân  tỉnh Nghệ an         cộng  hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tr­ường cao đẳng nghề KTCN                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        Việt Nam – Hàn Quốc

 

 

 

  

 

   

Quy Chế

Khen thưởng kỷ luật học sinh sinh viên

Vinh, thỏng    năm 201

Uỷ ban nhân dân tỉnh nghệ an                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường cđ nghề KTCN Việt nam – Hàn quốc                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–                                                            ———-o0o———-

Số :        QĐ.HSSV                                                 Vinh, ngày     tháng…  năm 2014.

Quyết định

“V/v: Ban hành Quy chế về Khen thưởng Kỷ luật Học sinh sinh viên”

hiệu trưởng trường cđ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc

– Căn cứ quyết định số 02/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao Đẳng nghề.

– Căn cứ vào quyết định số 258/QĐ-BLĐTB&XH ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc.

Quy chế công tác HSSV trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xó hội).

 – Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường

– Theo đề nghị của ông  trưởng phòng công tác HSSV

Quyết định

Điều I: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về Khen thưởng Kỷ luật Học sinh sinh viên của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2014 – 2015. Các quy định trước đây về Khen thưởng Kỷ luật Học sinh sinh viên đều được bãi bỏ.

Điều III. Các Trưởng phòng, khoa, trung tâm, Giáo viên và HSSV các lớp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hiệu trưởng

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu (để b/c).

 • Các phòng, khoa.

 • Lưu: VT, P.CTHSSV.

                     Nguyễn Duy Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Nghệ An, ngày      tháng      năm 2014

QUY CHẾ VỀ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HSSV

( Ban hành kèm theo Quyết định số        QĐ.HSSV ngày….tháng  năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc)

 

 1. KHEN THƯỞNG HSSV

 2. Nội dung, hình thức khen thưởng

Việc khen thưởng được tiến hành đột xuất và thường xuyên.

 1. Khen thưởng đột xuất

Khen thưởng đột xuất được tiến hành đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV có thành tích cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể:

 1. a) Đoạt giải trong các cuộc thi HSSV giỏi nghề; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;

 2. b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;

 3. c) Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, tham nhũng;

 4. d) Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, mức khen thưởng đột xuất do Hiệu trưởng quy định.

 1. Khen thưởng thường xuyên

Việc khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối mỗi học kỳ hoặc năm học. Cụ thể:

 1. a) Đối với cá nhân HSSV:

– Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc;

– Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

+ Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.

Đánh giá, xếp loại học tập của HSSV được thực hiện theo quy định tại “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với môn học, mô-đun nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra định kỳ của môn học, mô-đun đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.

– Danh hiệu cá nhân của HSSV phải được ghi vào hồ sơ HSSV;

– Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô-đun ở lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học, khoá học đó dưới mức trung bình.

 1. b) Đối với tập thể lớp HSSV:

– Danh hiệu lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc.

– Đạt danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến, nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên;

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường

– Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

 1. c) Đối với cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cờ đỏ:

Sau mỗi học kỳ được nhà trường xem xét nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao sẽ được khen thưởng bằng cách cộng thêm vào điểm tổng kết của học kỳ để xét học bổng, cụ thể:

– HSSV giữ chức vụ Bí thư, Lớp trưởng: được cộng 0,2 điểm;

– HSSV giữ chức vụ Lớp phó, Thư ký, Phó Bí thư chi đoàn: được cộng 0,1 điểm;

– HSSV là thành viên trong đội cờ đỏ: được cộng 0,1 điểm.

– HSSV là BCH đoàn trường, liên chi đoàn: được cộng 0,2 điểm

 1. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

 2. Đăng ký thi đua

Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho HSSV, các lớp HSSV đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp.

 1. Thủ tục xét khen thưởng

 2. a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của HSSV, các lớp HSSV tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, đề nghị lên khoa xem xét;

 3. b) Cuối mỗi HK các lớp, đoàn trường, phòng công tác HSSV xét và đề nghị lên Hội đồng khen thưởng các HSSV là cán bộ lớp, cán bộ đoàn để khen thưởng cộng điểm khuyến khích khi xét học bổng;

 4. c) Khoa xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của nhà trường xét duyệt;

 5. d) Căn cứ vào đề nghị của khoa, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của nhà trường tổ chức xét và đề nghị chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật nhà trường công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV.

 

 1. KỶ LUẬT HSSV

 2. HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT

 3. Hành vi vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.(phụ lục kèm theo)

 4. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và thái độ nhận khuyết điểm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

 5. a) Khiển trách: áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ;

 6. b) Cảnh cáo: áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

 7. c) Buộc thôi học: áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).

 8. Hình thức kỷ luật của HSSV phải được ghi vào hồ sơ HSSV. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức buộc thôi học, phòng công tác HSSV gửi thông báo cho địa phương và gia đình HSSV biết để quản lý, giáo dục.

 9. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

 10. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật

 11. a) HSSV mắc khuyết điểm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;

 12. b) Giáo viên chủ nhiệm chủ trì họp với tập thể lớp HSSV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;

 13. c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV xem xét, đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của nhà trường;

 14. d) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật nhà trường tổ chức họp để xét và kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản. Thành phần họp xét kỷ luật bao gồm: các thành viên của Hội đồng, giáo viên chủ nhiệm lớp có HSSV vi phạm, (đại diện tập thể lớp HSSV có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm nếu cần. Nếu HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật (nếu không có lý do chính đáng).

 15. Hồ sơ xét kỷ luật của HSSV gồm ( có biểu mẫu kèm theo):

 16. a) Giấy đề nghị xử lý kỷ luật của GVCN (Biểu mẫu 01)

 17. b) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp HSSV có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được); (Biểu mẫu 05)

 18. b) Bản tường trình HSSV phạm (nếu có) (Biểu mẫu 04)

 19. c) Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm;(Biểu mẫu 06)

 20. d) Biên bản gặp mặt phụ huynh (nếu có)

 21. e) Ý kiến của khoa (Biểu mẫu 03);

 22. f) Các tài liệu có liên quan.

Trong trường hợp có đủ chứng cứ HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, đơn vị phụ trách công tác HSSV sau khi trao đổi với trưởng khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), đại diện của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (nếu có) lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý;

 1. g) Hiệu trưởng căn cứ vào biên bản họp xét kỷ luật của Hội đồng kỷ luật ra quyết định kỷ luật.

Phòng Công tác HSSV ghi hình thức kỷ luật vào hồ sơ HSSV và chuyển Quyết định cho:

– Khoa Quản lý HSSV (1 bản);

– Phòng Đào tạo &NCKH (1 bản tổng hợp);

– Phòng hành chính (1 bản tổng hợp)

– Phòng Tài vụ (2bản Quyết định + 1 bản tổng hợp)

– GVCN (1 bản Quyết định);

– Chính quyền địa phương nơi HSSV vi phạm có HK thường trú (1 bản Quyết định) nếu đình chỉ học tập 1 năm hoặc bị buộc thôi học

– Gia đình HSSV vi phạm (1 bản Quyết định) nếu đình chỉ học tập 1 năm hoặc bị buộc thôi học

– HSSV vi phạm (1 bản Quyết định);

– Lưu: văn thư, P.Công tác HSSV.

III. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

 1. Sau thời hạn 3 tháng đối với trường hợp bị khiển trách, 6 tháng đối với trường hợp bị cảnh cáo kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật và được hưởng mọi quyền lợi như các HSSV khác.

 2. Đối với trường hợp buộc thôi học cho về địa phương, nếu có nguyện vọng trở lại trường học trước đây để tiếp tục học tập thì phải sau thời gian ít nhất một năm mới được CSDN xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. Trong hồ sơ của các trường hợp này, ngoài các giấy tờ theo quy định phải có chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú của HSSV về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương.

 3. Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời gian HSSV bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

C- QUYỀN KHIẾU NẠI

          Học sinh sinh viên có quyền khiếu nại về kết quả Khen thưởng, Kỷ luật của Nhà trường đối với mình bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Giáo viên chủ nhiệm, Chủ nhiệm Khoa, Phòng Công tác HSSV, Hiệu trưởng Nhà trường. Khi nhận được đơn khiếu nại, Nhà trường có trách  nhiệm giải quyết và trả lời cho đương sự theo quy định hiện hành./

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Duy Nam

BM 03

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-TVH.HSSV

Nghệ An, ngày     tháng     năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tặng xe đạp cho các HSSV có điều kiện khó khăn vươn lên trong học tập

Gửi: – Các khoa đào tạo

– Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Để tạo điều kiện và khuyến khích các học sinh sinh viên có điều kiện khó khăn vươn lên trong học tập. Nhà trường phối hợp với tổ chức Rotary International  D_3600 Hàn Quốc trao tặng xe đạp cho các học sinh sinh viên trong nhà trường, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện (ưu tiên những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện)

 2. Chỉ tiêu:

 

TT

Khoa

Số lượng xe

Ghi chú

1.

Điện công nghiệp

6

2.

Công nghệ Hàn

4

3.

Công nghệ thông tin

2

4.

Cắt gọt kim loại

4

5.

Điện tử

4

6.

Công nghệ ô tô

6

7.

Điện lạnh

4

Tổng cộng

30

Đề nghị các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức họp lớp bình xét, lựa chọn các học sinh sinh viên theo tiêu chuẩn và chỉ tiêu nêu trên, gửi danh sách về phòng công tác học sinh sinh viên muộn nhất vào sáng ngày 29/11/2014 (gửi bản mềm theo địa chỉ mail: minhtuanvh@gmail.com).

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu CT HSSV

                                                                                                            Nguyễn Duy Nam                  

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA: …………………………..

BM 04

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

TT

HỌ, TÊN

NGÀY SINH

LỚP

THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Ngày        tháng       năm 201  

Trưởng khoa                                                                                         Người lập