QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC TẬP

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC TẬP

 

I.

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Quy định chặt chẽ trong việc quản lý điểm học tập của HSSV bao gồm điểm định kỳ, kết thúc môn học. Xác định từng bước thực hiện cụ thể cho mỗi công đoạn quản lý điểm. Phối hợp giữa các đơn vị trong việc sử dụng dữ liệu điểm để phục vụ cho công tác học vụ có liên quan.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.          ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

BGH

Ban giám hiệu

PĐT

Phòng Đào tạo

HSSV

Học sinh sinh viên

GVK

Giáo vụ khoa

PKT

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

III.        LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.        ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

V.          CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Chương trình khung đào tạo

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/01

2

Danh sách học sinh đủ điều kiện thi kết thúc môn

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/02

3

Kết quả thi kết thúc môn học

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/03

4

Kết quả học tập môn học

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/04

5

Bảng kết quả học tập học kỳ/năm học

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/05

6

Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện học kỳ/năm học

BM/QT.27/VH-P.ĐT/13/06

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC TẬP

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Cập nhật chương trình đào tạo

Cập nhật chương trình đào tạo vào phần mềm quản lý điểm học tập.

Quản trị hệ thống

Phòng Đào tạo

Cập nhật chương trình đào tạo của học kỳ, năm học

BM01

2

Nhập điểm vào sổ tay giáo viên

GVBM cập nhật điểm kiểm tra định kỳ vào sổ tay giáo viên, sổ lên lớp

GVBM

GVK/PĐT

Điểm kiểm tra định kỳ được cập nhật

3

Kiểm tra

GVBM chuyển kết quả kiểm tra định kỳ cho giáo vụ kiểm  tra, nếu có sai sót GVBM kiểm tra lại

GVK

GVBM/PĐT

Điểm kiểm tra định kỳ được kiểm tra

4

Nhập điểm vào phần mềm

Cập nhật điểm kiểm tra định kỳ vào phần mềm.

GVK

GVBM/PĐT

Điểm kiểm tra định kỳ được cập nhật vào phần mềm

5

Xét điều kiện

Xét điều kiện thi kết thúc môn học

GVK

GVBM/PĐT

Danh sách học sinh đủ điều kiện thi kết thúc môn học

BM02

6

Tổ chức thi

Tổ chức thi kết thúc môn học (Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học)

– Đối với những môn thi theo ngân hàng đề thi do phòng Khảo thí tổ chức.

– Đối với những môn còn lại do khoa, giáo viên giảng dạy tổ chức thi

PKT

GVBM/Khoa

/PĐT

Kết quả thi kết thúc môn học

BM03

7

In bảng điểm

In bảng điểm (bao gồm điểm kiểm tra định kỳ, điểm thi kết thúc môn học, trung bình chung môn học)

GVK

GVBM/PĐT

Bảng kết quả học tập học của môn học

BM04

8

Kiểm tra

Giáo vụ khoa chuyển bảng kết quả học tập cho giáo viên bộ môn kiểm tra, ký xác nhận, nếu chưa đúng kiểm tra lại quá trình nhập điểm vào phần mềm của GVK

GVBM

GVK

Bảng kết quả học tập của môn học được giáo viên bộ môn kiểm tra, ký xác nhận

9

Tổng hợp kết quả môn học/ mô đun

Tổng hợp kết quả các môn học/ mô đun của các lớp

GVK

GVBM

Bảng kết quả học tập môn học/ mô đun

10

Kiểm tra

Học sinh các lớp được thông báo, kiểm tra kết quả học tập của mình, nếu có sai sót đề nghị giáo viên bộ môn kiểm tra lại.

Học sinh

GVK/GVBM

Học sinh xem, kiểm tra kết quả học tập của mình qua Bảng kết quả học tập của lớp

11

Tổng hợp

Tổng  hợp kết quả học tập: Kết quả học tập của tất cả các môn trong học kỳ, năm học; Điểm trung bình chung học kỳ, năm học

GVK

Trưởng khoa/PĐT

Bảng  kết quả học tập học kỳ (năm học)

BM05

12

Ký duyệt

Ký duyệt Bảng kết quả học tập học kỳ (năm học) của  các lớp

Trưởng khoa

GVK

Bảng  kết quả học tập học kỳ (năm học) được ký

13

Kiểm tra

Kiểm tra kết quả học tập học kỳ (năm học) của các lớp và ký xác nhận, nếu phát hiện sai sót, chưa chính xác đề nghị GVK tổng hợp lại

PĐT

GVK

Bảng  kết quả học tập học kỳ (năm học) được kiểm tra và PĐT ký

14

Tổng hợp KQHT

Ký xác nhận kết quả học tập học kỳ (năm học) của các lớp. In bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện học kỳ (năm học) của toàn trường (Xếp loại học tập:  Số lượng, tỷ lệ XS, Giỏi, Khá TB khá, TB)

PĐT

Bảng  kết quả học tập học kỳ (năm học); Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của toàn trường được PĐT ký

BM06

15

Ký duyệt

Ký Bảng kết quả học tập học kỳ (năm học) của các lớp và được công bố trước Hội đồng đào tạo và chuyển cho khoa, HSSV

BGH/PĐT

GVK

Bảng  kết quả học tập học kỳ (năm học); Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của toàn trường được Hiệu trưởng ký duyệt và công bố, chuyển đến các đơn vị có liên quan

16

Lưu trữ

Kết quả học tập được đóng quyển  lưu giữ tại phòng Đào tạo và các khoa và được lưu giữa trên máy chủ của trường

PĐT/Khoa

GVK

Hồ sơ được lưu trữ