QUY TRÌNH CẤP PHÁT VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

QUY TRÌNH XÁC NHẬN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ,

CẤP LẠI CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

I.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Quy trình này quy định trình tự và cách thức cấp lại, xác minh văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

·        Quy trình này áp dụng cho quá trình thực hiện việc cấp lại, xác nhận văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.          ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

BGH

Ban giám hiệu

PĐT

Phòng Đào tạo

HSSV

Học sinh sinh viên

CBPTVB

Cán bộ Phụ trách văn bằng

 

 

 

III.        LƯU ĐỒ         (Xem trang 3)

IV.        ĐẶC TẢ         (Xem trang 4 – 6)

V.          CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Đơn đề nghị cấp lại hoặc xác nhận chứng chỉ, bằng tốt nghiệp

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/01

2

Biên lai và giấy hẹn

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/02

3

Xác nhận chứng chỉ, bằng tốt nghiệp

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/03

4

Bản sao bằng tốt nghiệp

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/04

5

Tổng hợp đơn đề nghị

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/05

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÁC NHẬN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ, CẤP LẠI CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Tiếp nhận đơn yêu cầu

Đơn yêu cầu ghi rõ: loại giấy tờ xin xác nhận hoặc cấp lại, các thông tin cá nhân liên quan, khoá học, năm tốt nghiệp, lý do xin cấp lại…; có xác nhận của chính quyền địa phương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức Hành chính

Công văn, đơn yêu cầu được tiếp nhận đầy đủ, chính xác

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/01

2

Thực hiện thủ tục  thu lệ phí và hẹn ngày trả

Người tiếp nhận thu lệ phí và ghi giấy biên nhận, trong đó ghi rõ ngày trả kết quả.

Theo quy định sau 07 ngày trả kết quả

Cán bộ phụ trách

CBPTVB; PĐT

Lệ phí cấp lại được thu và giấy biên nhận được phát cho người nộp đơn

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/02

3

Kiểm tra

Cán bộ phụ trách văn bằng căn cứ vào đơn yêu cầu, sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin ở trong sổ cấp phát bằng nhằm đảm bảo chính xác thông tin: Họ tên, ngày sinh, quê quán, khóa học, nghề, loại tốt nghiệp, số hiệu bằng, vào sổ số, quyết định tốt nghiệp

CBPTVB

PĐT

Thông tin cần xác minh, xác nhận, cấp lại được kiểm tra, đối chiếu

4

Phân loại hồ sơ

Sau khi kiểm tra, CBPTVB sẽ phân loại:

+ Chứng chỉ:

+ Bằng nghề: 2000 – 2008 (Công nhân kỹ thuật)

+ Bằng nghề: 2008 – nay (Trung cấp nghề và cao đẳng nghề)

CBPTVB

PĐT

Hồ sơ được phân loại

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/03

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/04

5

Tổng hợp

CBPTVB tổng hợp danh sách đơn yêu cầu

CBPTVB

PĐT

Danh sách đơn yêu cầu được lập

BM/QT.31/VH-P.ĐT/15/05

6

Ký  xác nhận, cấp lại

Hiệu trưởng căn cứ vào tờ trình đề nghị của phòng Đào tạo để xác nhận chứng chỉ và ký bản sao bằng tốt nghiệp

Hiệu trưởng

CBPTVB, PĐT

Chứng chỉ, bằng tốt nghiệp được xác nhận hoặc ký

7

Đóng dấu

CBPTVB chuyển chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đã được xác nhận, ký cấp lại, đưa cho văn thư của phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu

Phòng tổ chức Hành chính

PĐT

Chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đã xác nhận hoặc ký được đóng dấu

8

Giao nhận

CBPTVB bàn giao số bằng đã ký và đóng dấu cho Cán bộ phụ trách

Cán bộ phụ trách

CBPTVB

Chứng chỉ, bản sao bằng tốt nghiệp được bàn giao

9

Cấp phát

Nhập danh sách vào sổ lưu (dành cho chứng chỉ và bản sao bằng) và cấp phát cho học sinh, sinh viên

Cán bộ phụ trách

PĐT

Danh sách được nhập vào sổ lưu và chứng chỉ, bản sao được cấp phát cho học sinh, sinh viên

10

Lưu trữ hồ sơ

Lưu trữ Sổ lưu (dành cho chứng chỉ và bản sao bằng) đúng quy định

Cán bộ phụ trách

PĐT

Hồ sơ được lưu trữ