QUY TRÌNH GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

MỤC ĐÍCH:

Quy trình này nhằm thống nhất việc tổ chức thực hiện việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường.

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình, quy định này áp dụng đối với các đơn vị liên quan đến việc tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp của nhà trường.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

Giới thiệu việc làm: Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường.

  1. Từ viết tắt:

TT: Thông tin

HSSV: Học sinh sinh viên

ĐV: Đơn vị

TD: Tuyển dụng

TH: Tổng hợp

XKLĐ: Xuất khẩu lao động

III. LƯU ĐỒ       (Xem trang 3)

IV. ĐẶC TẢ        (Xem trang 4 – 7)

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch

BM/QT.06/VH-P.KH/06/01

2

Phiếu khảo sát nhu cầu HS-SV

BM/QT.06/VH-P.KH/06/02

3

Bảng tổng hợp nhu cầu HS-SV

BM/QT.06/VH-P.KH/06/03

4

Thông báo gửi các công ty

BM/QT.06/VH-P.KH/06/04

5

Thông báo tuyển dụng

BM/QT.06/VH-P.KH/06/05

6

Thông báo tuyển dụng XKLĐ

BM/QT.06/VH-P.KH/06/06

7

Bảng tổng hợp danh sách việc làm

BM/QT.06/VH-P.KH/06/07

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

 Xác định yêu cầu: Giới thiệu việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

HSSV, Doanh nghiệp, Công ty XKLĐ

Xác định mục đích việc giới thiệu việc làm cho sinh viên

2

Xây dựng kế hoạch

Xây dựng kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp ra trường

Phòng kế hoạch

Phòng Đào tạo, các Khoa

Xây dựng được kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp ra trường

3 ngày

BM/QT.06/VH-P.KH/06/01

3

Duyệt kế hoạch

Phê duyệt kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp ra trường

BGH

Phòng kế hoạch

Kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp ra trường được phê duyệt

1 ngày

4

Khảo sát/ Tổng hợp nhu cầu việc làm của HSSV

Khảo sát nguyện vọng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp

Lập bảng tổng hợp danh sách chi tiết nguyện vọng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp(Lý lịch trích ngang, nguyện vọng việc làm – các yêu cầu…)

Phòng Kế hoạch

Các Khoa chuyên môn

Nắm được nguyện vọng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp

Lập được bảng tổng hợp chi tiết nguyện vọng việc làm của HSSV

10 ngày

BM/QT.06/VH-P.KH/06/02

BM/QT.06/VH-P.KH/06/03

5

Tổng hợp số lượng HSSV tốt nghiệp

Tổng hợp số lượng HSSV các nghề đào tạo: Số lượng từng nghề, trình độ, nam, nữ…

Phòng Kế hoạch

Lập bảng tổng hợp số lượng HSSV tốt nghiệp của các nghề đào tạo

2 ngày

BM/QT.06/VH-P.KH/06/04

6

Tiếp nhận thông báo

Trường gửi thông báo số lượng, nhu cầu việc làm tới các Doanh nghiệp, Trung tâm, Công ty XKLĐ các Công ty, TT, Doanh nghiệp sau khi xem xét nhu cầu và phản hồi lại cho Trường

Phòng Kế hoạch

Các đơn vị tuyển dụng

Thông báo về nhu cầu việc làm của HSSV tốt nghiệp  được các đơn vị tuyển dụng nắm bắt

1 tuần

7

Phân loại

Tiếp nhận thông tin phản hồi từ các Doanh nghiệp, Công ty, Trung tâm XKLĐ

Phân loại đơn vị tuyển dụng

Phòng Kế hoạch

Nhận được thông tin phản hồi của các đơn vị tuyển dụng Tổng hợp và phan loại đơn vị tuyển dụng (Trong nước hay nước ngoài)

 3 tuần

8

Thông báo tuyển dụng

Thông báo thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước

Phòng Kế hoạch

Phòng Khảo thí

Thông báo thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tới rộng rãi các đối tượng

2 ngày

BM/QT.06/VH-P.KH/06/05

9

Lập danh sách

Lập danh sách trích ngang HSSV tham gia tuyển dụng vào các doanh nghiệp

Phòng Kế hoạch

Lập danh sách trích ngang HSSV tham gia tuyển dụng chuyển cho các doanh nghiệp

1 ngày

10

Tuyển dụng

Doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng HSSV theo yêu cầu

Doanh nghiệp

Phòng kế hoạch

HSSV tham gia tuyển dụng vào các doanh nghiệp

Theo yêu cầu doanh nghiệp

11

Thông báo các đơn hàng

Thông báo các đơn hàng tuyển dụng  XKLĐ

Phòng Kế hoạch

Phòng Khảo thí

HSSV nắm bắt được các đơn hàng và thị trường XKLĐ

1 tuần

BM/QT.06/VH-P.KH/06/06

12

Lập danh sách

Lập danh sách HSSV tham gia dự tuyển các đơn hàng XKLĐ

Phòng Kế hoạch

Lập được danh sách HSSV tham gia dự tuyển các đơn hàng XKLĐ

2 ngày

13

Tuyển chính thức

Các đối tác sử dụng lao động tuyển dụng chính thức HSSV đã trúng sơ tuyển

Doanh nghiệp nước ngoài

Công ty, TT XKLĐ

HSSV được doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn

Theo Yêu cầu của đơn hàng

14

Học định hướng chờ xuất cảnh

HSSV sau khi trúng tuyển chính thức tham gia học tiếng, giáo dục định hướng… chờ xuất cảnh

Công ty, TT XKLĐ

HSSV học và làm các thủ tục trước khi xuất cảnh

Theo Yêu cầu của đơn hàng

15

TH. Báo cáo

Tổng hợp số lượng HSSV trúng tuyển làm việc trong nước và XKLĐ (Định kỳ 6 tháng 1 lần)

Phòng kế hoạch

Các đơn vị tuyển dụng

Tổng hợp được số lượng HSSV trúng tuyển làm việc trong nước và XKLĐ

5 ngày

BM/QT.06/VH-P.KH/06/07

16

Đánh giá

Đánh giá công tác giới thiệu việc làm

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Lãnh đạo trường đánh  giá công tác giới thiệu việc làm

17

Lưu hồ sơ

Lưu hồ sơ quy trình giới thiệu việc làm

Phòng kế hoạch

 Lưu hồ sơ quy trình giới thiệu việc làm