QUY TRÌNH KỶ LUẬT

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  1. Mục đích: Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi có vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, để các đơn vị , cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc xét kỉ luật  HSSV hệ chính quy thuộc trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

Xét kỉ luật HSSV được hiểu là: Hội đồng kỉ luật của nhà trường đưa ra một hình thức kỉ luật đối với một HSSV vi phạm vào các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường cũng như vi phạm các vấn đề liên quan đến pháp luật của xã hội.

  1. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

HSSV

: Học sinh, sinh viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

HĐKL

: Hội đồng kỉ luật

HS

: Hồ sơ

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 03)

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4,5,6)

  2. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN

STT

Tên biểu mẫu

Mã hoá

1

Giấy đề nghị xư lí kỉ luật HSSV dùng cho GVCN

BM/QT.26B/VH-P.HSSV/04/01

2

Giấy đề nghị xư lí kỉ luật HSSV dùng cho GVBM

BM/QT.26B/VH-P.HSSV/04/02

3

Giấy đề nghị xư lí kỉ luật HSSV dùng cho giáo vụ Khoa

BM/QT.26B/VH-P.HSSV/04/03

4

Bản tường trình của HSSV

BM/QT.26B/VH-P.HSSV/04/04

5

Bản kiểm điểm của HSSV

BM/QT.26B/VH-P.HSSV/04/05

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÉT KỈ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Tiếp nhận thong tin

Giáo viên chủ nhiệm xác nhận thông tin về các vấn đề vi phạm của HSSV.

Giáo viên chủ nhiệm

BCS lớp

Bước đầu xác định được thông tin cơ bản về các vấn đề vi phạm của HSSV

Sau khi HSSV có các biểu hiện vi phạm một tuần.

2

Xác minh thông tin

GVCN xác minh thông tin mình tiếp nhận có đúng hay không để đưa ra các phương án giải quyết.

Giáo viên chủ nhiệm

Gia đình, bạn trong lớp, bản than HSSV

Xác minh cụ thể được nội dung công việc cần giải quyết.

Trước quá trình tiến hành làm hồ sơ kỉ luật một tuần.

3

Triệu tập HSSV

Khi đã có các thông tin cơ bản và có minh chứng về vấn đề vi phạm của HSSV thì mời HSSV lên để gặp.

Giáo viên chủ nhiệm

HSSV, giáo vụ  khoa.

Gặp học sinh

Trong thời gian tiến hành lập HS

4

Viết tường trình

Nếu HSSV đến thì GVCN cho HSSV viết tường trình sự việc, các lỗi vi phạm.

Giáo viên chủ nhiệm

HSSV, giáo vụ

Có bản tường trình để minh chứng trong hồ sơ kỉ luật.

Trong buổi HSSV đến

5

Kiểm tra

GVCN kiểm tra xem các thông tin HSSV viết trong tường trình có đúng hay không.

Giáo viên chủ nhiệm

HSSV

Có thông tin vi phạm bằng  bản tường trinhg của HSSV

Sau khi HSSV nạp hồ sơ.

6.

Lập hồ sơ

GVCN lập hồ sơ kỉ luật theo mẫu hướng dẫn của Phòng Công tác HSSV.

GVCN

Giáo vụ khoa

Lập được hồ sơ vi phạm kỉ luật của học sinh.

Sau khi có bản tường trình

7

Họp lớp

GVCN tiến hành họp lớp để xét kỉ luật HSSV.

GVCN

Tập thể lớp

Họp và đưa ra đề xuất mức kỉ luật để trình lên Khoa.

Một buổi để họp và hoàn thành hồ sơ.

8

Họp kỉ luật

GVCN hoàn tất hồ sơ kỉ luật trình lên Khoa, khoa tiến hành họp và đề xuất hình thức kỉ luật.

Khoa chuyên môn

GVCN, giáo vụ

Đưa ra được đề xuất hình thức kỉ luật.

Một buổi họp sau khi GVCN hoàn tất hồ sơ.

9

Xem xét hồ sơ

Phòng công tác HSSV tiếp nhận HS kỉ luật và xem xét hồ sơ đã hợp lệ và đầy đủ giấy tờ hay chưa. Nếu chưa đầy đủ giấy tờ thì yêu cầu GVCN lập lại.

Phòng CTHSSV

GVCN, Giáo vụ khoa

Tiếp nhận được hồ sơ

Khi GVCN (hoặc giáo vụ) đưa hồ sơ  lên nạp

10

Xin kế hoạch họp HĐKL

P. Công tác HSSV tổng hợp hồ sơ kỉ luật HSSV tất cả các khoa. Xin kế hoạch họp HĐKL thông qua Hiệu trưởng.

P. Công tác HSSV

Phòng đào tạo, Phòng tài vụ

Tập hợp đầy đủ hồ sơ.

Khi gần kết thúc một tháng trong năm học.

11

Xem xét, duyệt kế hoạch

BGH, HĐKL thống kế hoạch họp HĐKL.

BGH, HĐKL

P. CTHSSV

Ấn định được ngày họp kỉ luật và thông tin cho các thành phần liên quan.

Sau khi nhận được kế hoạch trình của phòng CTHSSV

12

HĐKL họp và đưa ra hình thức kỉ luật

Hội đồng kỉ luật tiến hành họp và đưa ra hình thức kỉ luật sau nhất.

HĐKL

P. Công tác HSSV

Đưa ra được hình thức kỉ luật để ban hành quyết định.

Sau khi có đầy đủ hố sơ từ phòng CTHSSV trình lên.

13

Soan thảo quyết định kỉ luật

Phòng công tác HSSV chủ động soạn thảo quyết định kỉ luật để trình BGH kí duyệt.

Phòng CTHSSV

Soạn thảo được quyết định kỉ luật để trình kí.

Sau khi họp hội đồng kỉ luật

14

Kí quyết định

Phòng Công tác HSSV trình quyết định cho BGH để kí

P. CTHSSV

BGH

Kí được các quyết định

Sauk hi soan thảo xong và trình kí

15

Ban hành quyết định

P. Công tác HSSV ban hành quyết định cho các đơn vị, cá nhân liên quan: Phòng TCHC, Phòng đào tạo, phòng Tài vụ, Khoa chuyên môn, HSSV, gia đình HSSV, địa phương HSSV thường trú.

P. CTHSSV

Phòng TCHC, Phòng Đào tạo, phòng tài vụ, Khoa…

Quyết định được ban hành

Sauk hi BGH kí quyết định

16

Lưu hồ sơ

Phòng CTHSSV lưu trữ hồ sơ kỉ luật

P. CTHSSV

P. TCHC

Lưu hồ sơ dưới hình thức bản cứng.

Sau khi gửi các bản sao cho các đơn vị, cá nhân lien quan.