QUY TRÌNH HỌC BỔNG

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện quy định xét học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT; khuyến khích tinh thần học tập, động viên HSSV nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; các HSSV thuộc diện trợ cấp xã hội do Nhà nước quy định.

Công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành cấp xét học bổng và trợ cấp xã hội để các đơn vị , cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho việc xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho  HSSV hệ chính quy thuộc trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa: Quy trình này dùng để xét học bổng và trợ cấp xã hội cho HSSV hệ chính quy trong trường có kết quả học tập và rèn từ loại khá trở lên; các HSSV thuộc diện ưu đãi của nhà nước nhằm đảm bảo đúng theo hướng dẫn của các Bộ, Ban, Ngành thuộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

: Quyết định

HS

: Hồ sơ

HB

: Học bổng

HK

: Học kì

HSSV

: Học sinh, sinh viên

DS

: Danh sách

TK

: Tổng kết

RL

: Rèn luyện

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

BGH

: Ban giám hiệu

BP

: Bộ phận

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 4)

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 5,6,7)

  2. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN

STT

Tên biểu mẫu

Mã hoá

1

Quyết đinh cấp học bổng

BM/QT.29/VH-P.HSSV/06/01

2

Bảng tổng hợp học bổng

BM/QT.29/VH-P.HSSV/06/02

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Lập kế hoạch

Phòng CTHSSV lập kế hoạch theo hướng dẫn của các Thông tư, Quyết định.

Phòng CTHSSV

Lập được kế hoạch và hoàn thành các bước hướng dẫn cho các BP, các nhân liên quan

Tháng đầu tiên của năm học

2

Dự toán kinh phí

Phòng Tài vụ lập dự toán kinh phí chi trả học bổng & trợ cấp xã hội theo tổng số HSSV trong toàn trường

Phòng Tài vụ

Phòng CTHSSV

Dự toàn được tổng kinh phí học bổng sẽ chi trả cho một HK

Tháng đầu tiên của năm học

3

Phân bổ kinh phí

Phòng CTHSSV phân bổ kinh phí HB theo khóa, khoa trong một HK

Phòng CTHSSV

Phòng Tài vụ

Phân bổ được mức kinh phí HB cho từng khóa, Kkhoa trong một HK

Tháng đầu tiên của năm học

4

Cung cấp điểm TK

Phòng đào tạo cung cấp điểm TKHK qua phần mềm quản lí nhà trường.

Phòng Đào tạo

Phòng CTHSSV

Cung cấp được điểm tổng kết cuối kì

Khi kết thúc các môn học

4

Cung cấp điểm RL

Khoa chuyên môn cung cấp điểm RL (đạo đức) của HSSV

Giáo vụ Khoa

GVCN,

Cung cấp được điểm RL cuối kì

Khi kết thúc môn học

5.

Nộp HS chính sách

HSSV thuộc diện trợ cấp xã hội nộp HS ưu đãi: Hộ nghèo, con TB, BB, mồ côi cả cha lẫn mẹ, Vùng cao + Dân tộc thiểu số …

HSSV

GVCN, Phòng CTHSSV

Nạp HS ưu đãi về phòng CTHSSV

Trước khi kết thúc HK một tháng

6

Rà soát, xét

Phòng công tác HSSV rà soát DS và xét cụ thể kết quả , hồ sơ từng HSSV

Phòng CTHSSV

P. Đào tạo, giáo vụ khoa

Có danh sách chính xác các HSSV được xét

Một ngày sau khi nhận được điểm từ phòng ĐT, Khoa

7

Lập danh sách (bản dự thảo)

Phòng CTHSSV lọc các HSSV được hưởng theo  chỉ tiêu mức kinh phí HB đã phân bổ. Chuyển về Khoa để đối chiếu.

Phòng CTHSSV

Giáo vụ khoa

Lập ra danh sách dự kiến sẽ  được nhận học bổng trong HK

Tháng đầu tiên của HK kế tiếp

8

Đối chiếu

Khoa chuyên ngành sẽ đối chiếu các thông tin từ Phòng CTHHSSV gửi xuống và thông báo cho HSSV để cùng đối chiếu.

Giáo vụ khoa

P. CTHSSV

Kiểm tra được thông tin HSSV

Sau khi có danh sách từ P. CTHSSV

9

Chốt DS & kí các BP liên quan

Phòng CTHSSV chốt DS và chuyển đến các BP liên quan để kí xác nhận. Chuẩn bị các HS để trình BGH.

Phòng CTHSSV

Phòng Tài vụ, Khoa

Chốt được DS sau cùng để trình kí

10

Xét duyệt

Phòng CTHSSV trình lên BGH để xem xét và duyệt DS. Nếu chưa đạt thì yêu cầu lập lại.

BGH

Phòng CTHSSV

Xét duyệt danh sách và kí quyết định.

Sau khi nhận được DS từ phòng CTHSSV

BM01

11

Kí quyết định và DS

BGH kí quyết định và danh sách từ P. CTHSSV trình lên

BGH

Phòng CTHSSV

Kí quyết định & bảng danh sách

Sau khi thấy các thông tin đã đạt.

12

Ban hành quyết định & thông báo các BP liên quan

Phòng CTHSSV thông báo cho các bộ phận liên quan về danh sách được nhận HB: Phòng TV, Khoa, Phòng Tổ chức – Hành chính.

Phòng CTHSSV

Phòng Tổ chức  – Hành chính, Phòng Tài vụ, Khoa

Thông báo được cho các BP liên quan về DS HSSV được nhận HB

Sau khi BGH kí quyết định & DS

BM02

13

Phát HB

Phòng Tài vụ phát HB cho HSSV theo DS

Phòng Tài vụ, HSSV

Phòng CTHSSV, Giáo vụ Khoa

Có danh sách HSSV được nhận HB

Sau khi có phòng Tài vụ đã hoàn tất thủ tục tài chính với Sở tài chính

14

Nhận HB

HSSV nhận HB từ phòng Tài vụ theo danh sách.

HSSV, Phòng Tài vụ

Phòng CTHSSV, Giáo vụ khoa

Nhận được tiền HB

Khi có đầy đủ giấy tờ về mặt Tài chính

15

Hoàn tất chứng từ

Phòng Tài vụ hoàn tất chứng từ tài chính và lưu HS dưới hình thúc bản cứng.

Phòng Tài vụ

Hoàn tất việc cấp phát HB

Sau khi phát tiền hết cho HSSV theo danh sách

16

Lưu HS

Phòng CTHSSV lưu HS, DS được nhận HB

Phòng CTHSSV

Hoàn thành việc cấp phát HB cho một HK

Sau khi công bố quyết định và danh sách cho cá BP liên quan