QUY TRÌNH KHẢO SÁT Ý KIẾN HSSV

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục đích: Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát ý kiến HSSV.

2.Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc khảo sát ý kiến học sinh sinh viên hệ chính quy của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

 1. Định nghĩa:

 2. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh – sinh viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

HT

: Hiệu trưởng

ĐV

: Đơn vị

KQ

: Kết quả

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

KH

: Kế hoạch

HSSV

: Học sinh sinh viên

III.LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

IV.ĐẶC TẢ (Xem trang 4-8)

V.CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN 

STT

Tên biểu mẫu/ Hướng dẫn

Mã hoá

1

PHIẾU KHẢO SÁT

BM/ QT.49/VH-P.HSSV/10/01

2

PHIẾU  KHẢO SÁT LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ

BM/ QT.49/VH-P.HSSV/10/02

3

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN KHẢO SÁT HSSV

BM/ QT.49/VH-P.HSSV/10/03

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Lập kế hoạch

Lên kế hoạch tổ chức khảo sát ý kiến HSSV theo từng chủ đề

Phòng CT HSSV

Khoa, GVCN, Các bộ phận liên quan

Kế hoạch thực hiện

2

Duyệt

Trình hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch

Phòng CT HSSV

3

Chuẩn bị phiếu hỏi

Thiết kế phiếu hỏi (nội dung, mẫu biểu)

Phòng CT HSSV,

Khoa, GVCN, Các bộ phận liên quan

Phiếu hỏi

– BM01

– BM02

– BM03

– BM04

4

Tổ chức lấy ý kiến

Tập trung HSSV để lấy ý kiến

Phòng CT HSSV,

Khoa, GVCN, Các bộ phận liên quan

Các ý kiến HSSV

5

Tổng hợp ý kiến

Tổng hợp các ý kiến HSSV theo từng chủ đề

Phòng CT HSSV

Bảng tổng hợp ý kiến HSSV

6

Báo cáo HT

Báo cáo Hiệu trưởng các ý kiến của HSSV

Phòng CT HSSV

Bảng tổng hợp ý kiến HSSV

7

Duyệt báo cáo

Hiệu trưởng duyệt các nội dung trong báo cáo

Hiệu trưởng

8

Nhận thông báo

Nhận bản tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến HSSV

Các khoa và đơn vị liên quan

Các khoa và đơn vị liên quan nhận được thông tin

9

Xử lý KQ

Các khoa xử lý các ý kiến của HSSV có liên quan đến khoa

Các khoa

Các tồn tại được xử lý

10

Xử

lý KQ

Hiệu trưởng trực tiếp gặp các khoa, GV có liên quan để xử lý kết quả khảo sát

Hiệu trưởng

Các khao, GV liên quan

Các tồn tại được xử lý

11

Lưu HS

Phiếu, bản tổng hợp và các loại văn bản đạo được đóng thành tập hồ sơ

Phòng CT HSSV

Bộ hồ sơ

BM 01

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

PHIẾU  KHẢO SÁT Ý KIẾN HSSV

Đề nghị các Học sinh sinh viên cho ý kiến vào các nội dung sau đây:

 1. Tại sao Em nghỉ học nhiều: (Chọn bằng cách đánh dấu X vào ô vuông)

¨ Chất lượng đào tạo thấp                                           ¨ Không trang trãi được kinh phí học tập

¨ Khó khăn trong tìm việc làm                                   ¨ Đội ngũ giáo viên thiếu quan tâm

¨ Không phù hợp với ngành nghề đã lựa chọn           ¨ Khác (Góp ý cụ thể vào chỗ trống)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Môn học mà em hay nghỉ học và lý do:

Môn học

Giáo viên bộ môn

Lý do

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 1. Mức độ quan tâm của giáo viên chủ nhiệm:

¨ Thiếu quan tâm                       ¨ Quan tâm                    ¨ Rất quan tâm

 1. Nguyện vọng, ý kiến đối với khoa, trường:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Sau khi nhận được sự quan tâm nhắc nhở của Ban giám hiệu, Em xim cam kết như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Vinh, ngày…tháng     năm 20..

Học sinh sinh viên

 

BM 02

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

PHIẾU  KHẢO SÁT LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ

Đề nghị các Học sinh sinh viên cho ý kiến vào các nội dung sau đây:

 1. Tại sao lớp Em lại bỏ (nghỉ) học nhiều: (Chọn bằng cách đánh dấu X vào ô vuông)

¨ Chất lượng đào tạo thấp                                           ¨ Không trang trãi được kinh phí học tập

¨ Khó khăn trong tìm việc làm                                   ¨ Đội ngũ giáo viên thiếu quan tâm

¨ Không phù hợp với ngành nghề đã lựa chọn           ¨ Khác (Góp ý cụ thể vào chỗ trống)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Môn học mà lớp em hay nghỉ học và lý do:

Môn học

Giáo viên bộ môn

Lý do

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 

 

¨ Giáo viên không điểm danh  ¨ Phương pháp dạy không cuốn hút người học

¨ Kiến thức môn học khó         ¨ Khác:…..…………………………………….

¨ Kiến thức môn học không phù hợp với nghề nghiệp

 1. Mức độ quan tâm của giáo viên chủ nhiệm:

¨ Thiếu quan tâm                       ¨ Quan tâm                    ¨ Rất quan tâm

 1. Đề xuất kiến nghị (Đối với khoa, đối với nhà trường)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

BM 03

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN KHẢO SÁT HSSV

Khoa- khoá học

khoa

khoa

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Nội dung khảo sát

Sinh hoạt lớp

Không SH

1 lần

2 lần

3 lần

Khi có/khi không

Giáo viên CN

Thiếu quan tâm

Quan tâm

Rất quan tâm

Hiện tượng ở các lớp

Nghỉ học nhiều

Học lực yếu

Giờ học ồn

Hút thuốc lá

VSTQ, trực nhật

Nguyên nhân nghỉ học

Chất lường đạo tạo

Khó khăn về học phí

Việc làm

Thái độ GV

Nghề ko phù hợp

Ý thức SV

GV thiếu quan tâm

Do nhiều môn L.Thuyết

Tổng số phiếu

24

32

13

13

11

9