QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ

VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

MỤC ĐÍCH:

Nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo nhằm đưa ra các dự báo:

– Về giá cả thiết bị vật tư…

– Các dịch vụ liên quan đến đào tạo như: Dịch vụ ký túc xá, ăn uống, y tế, thể thao, văn hóa, các ưu đãi khác dành cho HSSV…

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này áp dụng cho việc nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo của Trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

………….

  1. Từ viết tắt:

: Vấn đề

XD

: Xây dựng

KH

: Kế hoạch

NC

: Nghiên cứu

III. LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV. ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 7)

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch tổng thể

BM01

2

Phiếu khảo sát, thăm dò thị trường

BM02

3

Phiếu khảo sát các dịch vụ lien quan đến đào tạo

BM03

4

Báo cáo

BM04

 

 

 

 

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định yêu cầu nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

BGH

Phòng Kế hoạch

Những nội dung nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

1 ngày

2

Xác định các vấn đề cần nghiên cứu

Xác định các vấn đề cần nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

Phòng Kế hoạch

Xác định được các vấn đề cần nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

1 tuần

3

Xây dựng kế hoạch

Xây dựng kế hoạch tổng thể nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

Phòng Kế hoạch

Xây dựng được kế hoạch tổng thể việc nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

1 tuần

BM 01

4

Duyệt kế hoạch

Duyệt kế hoạch tổng thể

BGH

Phòng Kế hoạch

Kế hoạch tổng thể nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

1 ngày

5

Phân loại hạng mục nghiên cứu

Phân loại hạng mục cần nghiên cứu: Thị trường giá cả hay các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

Phòng Kế hoạch

Thị trường và các trường

Phân loại được hạng mục cần nghiên cứu: Thị trường giá cả hay các dịch vụ liên quan đến đào tạo.

2 ngày

6

Thăm dò, khảo sát thị trường

Thăm dò, khảo sát thị trường giá cả cần quan tâm.

Phòng kế hoạch

Thăm dò, khảo sát được thị trường giá cả cần quan tâm.

2 tuần

BM 02

7

Thu thập thông tin

Thu thập, tổng hợp thông tin thăm dò và khảo sát thị trường giá cả.

Phòng kế hoạch

Thu thập, tổng hợp được những thông tin thăm dò và khảo sát thị trường giá cả.

3 ngày

8

Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến đào tạo

Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến đào tạo như: Dịch vụ ký túc xá, ăn uống, y tế, thể thao, văn hóa, các ưu đãi khác dành cho HSSV

Phòng kế hoạch

Nghiên cứu được các dịch vụ liên quan đến đào tạo

3 ngày

9

Khảo sát

Thực hiện khảo sát dịch vụ liên quan đến đào tạo theo yêu cầu

Phòng kế hoạch

Khảo sát được dịch vụ liên quan đến đào tạo theo yêu cầu

2 tuần

BM 03

10

Tổng hợp thông tin

Tổng hợp các thông tin khảo sát

Phòng kế hoạch

Tổng hợp được các thông tin khảo sát

1 tuần

11

Xây dựng báo cáo

Xây dựng báo cáo nghiên cứu Thị trường giá cả, các dịch vụ liên quan đến đào tạo

Phòng kế hoạch

Xây dựng được báo cáo nghiên cứu Thị trường giá cả, các dịch vụ liên quan đến đào tạo

2 ngày

BM 04

12

Đánh giá

Đánh giá nội dung nghiên cứu Thị trường giá cả, các dịch vụ liên quan đến đào tạo

BGH

Đánh giá được nội dung nghiên cứu Thị trường giá cả, các dịch vụ liên quan đến đào tạo

1 tuần

13

Dự báo

Đưa ra các dự báo liên quan đến Thị trường giá cả, các dịch vụ liên quan đến đào tạo

BGH

Tổng hợp báo cáo qúa trình khảo sát tại doanh nghiệp

1 tuần

14

Kết thúc/Lưu hồ sơ

Kết thúc/Lưu hồ sơ của quy trình

Phòng kế hoạch

Lưu hồ sơ