QUY TRÌNH KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch

BM/QT.08/VH-P.KH/08/01

2

Công văn yêu cầu

BM/QT.08/VH-P.KH/08/02

3

Kế hoạch thực hiện khảo sát DN

BM/QT.08/VH-P.KH/08/03

4

Mẫu phiếu Khảo sát DN

BM/QT.08/VH-P.KH/08/04

5

Báo cáo

BM/QT.08/VH-P.KH/08/05

 

 

 

 

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định yêu cầu khảo sát doanh nghiệp.

BGH

Phòng Kế hoạch, các Khoa

Những nội dung yêu cầu khảo sát

1 ngày

2

Xây dựng kế hoạch và nội dung yêu cầu

Xây dựng kế hoạch tổng thể việc khảo sát các doanh nghiệp

Tìm hiểu các thông tin về doanh nghiệp

Phòng Kế hoạch

Xây dựng được kế hoạch tổng thể việc khảo sát các doanh nghiệp

Nắm bắt được các thông tin của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu đặt ra

10 ngày

BM/QT.08/VH-P.KH/08/01

3

Duyệt kế hoạch

Duyệt kế hoạch tổng thể

BGH

Phòng Kế hoạch

Kế hoạch tổng thể khảo sát doanh nghiệp được phê duyệt

1 ngày

4

Làm CV gửi DN

Soạn thảo CV để gửi tới các DN

Phòng Kế hoạch

BGH, Phòng TC-HC

Soạn thảo được CV để gửi tới các DN

1 ngày

5

Tiếp nhận công văn

Các doanh nghiệp tiếp nhận công văn yêu cầu khảo sát của nhà trường

Phòng Kế hoạch

Các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tiếp nhận được công văn yêu cầu khảo sát của nhà trường

1 tuần

BM/QT.08/VH-P.KH/08/02

6

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Nhận thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp về việc yêu cầu khảo sát của nhà trường

Xây dựng kế hoạch thực hiện khảo sát doanh nghiệp chi tiết

Phòng kế hoạch

Nhận được thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp

Xây dựng được kế hoạch thực hiện khảo sát doanh nghiệp chi tiết

3 tuần

BM/QT.08/VH-P.KH/08/03

7

Duyệt kế hoạch

Duyệt kế hoạch khảo sát doanh nghiệp chi tiết

BGH

Phòng kế hoạch

Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp chi tiết được phê duyệt

1 ngày

8

Khảo sát tại doanh nghiệp

Tiến hành khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

Phòng kế hoạch

BGH

Danh sách nhân sự tham gia

1 tháng

BM/QT.08/VH-P.KH/08/04

9

Tổng hợp báo cáo

Tổng hợp báo cáo qúa trình khảo sát doanh nghiệp

Phòng kế hoạch

Tổng hợp báo cáo qúa trình khảo sát tại doanh nghiệp

1 tuần

BM/QT.08/VH-P.KH/08/05

10

Đánh giá

Lãnh đạo trường đánh giá doanh nghiệp

BGH

Phòng kế hoạch

Đánh giá được các  doanh nghiệp phù hợp cho việc hợp tác

2 ngày

11

Tổng kết/Lưu hồ sơ

Kết thúc thực hiện nội dung đánh giá doanh nghiệp/Lưu hồ sơ

Phòng kế hoạch

Thực hiện xong quy trình đánh giá/Lưu hồ sơ đánh giá