QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU HSSV

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục đích: Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết các yêu cầu của HSSV.

2.Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu của HSSV hệ chính quy của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Định nghĩa:

– Yêu cầu của HSSV trong quy trình này được hiểu là những yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý, giáo dục đào tạo trong phạm vi của nhà trường.

  1. Từ viết tắt:

QT

: Quy trình

P.CTHSSV

: Phòng Công tác học sinh – sinh viên

BGH

: Ban giám hiệu

: Quyết định

HSSV

: Học sinh sinh viên

KH

: Kế hoạch

III.LƯU ĐỒ (Xem trang:3 )

IV.ĐẶC TẢ (Xem trang:4,5)

V.CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN 

STT

Tên biểu mẫu/ Hướng dẫn

Mã hoá

1

Giấy xác nhận

BM/QT.30/VH-P.HSSV/07/01

2

Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng

BM/QT.30/VH-P.HSSV/07/02

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Stt

Tên bước công việc

Nội dung

Bộ phận/Người thực hiện

Bộ phân/Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu/hồ sơ

1

Xác định yêu cầu

HSSV xác định yêu cầu cần đề xuất nhà trường

HSSV

Mục đích yêu cầu được xác định

2

Hướng dẫn

HSSV gặp trực tiếp phòng Công tác HSSV để giải trình về mục đích của bản thân để được P. Công tác HSSV hướng dẫn thực hiện.

P. Công tác HSSV

HSSV

HSSV được hướng dẫn ( được cấp mẫu biểu cần sử dụng)

3

Đề xuất trực tiếp

Căn cứ hướng dẫn của P. Công tác HSSV, đối với những yêu cầu thuộc thẩm quyền của P. Công tác HSSV giải quyết hoặc các yêu cầu đơn giản thì HSSV đề xuất trực tiếp bằng miệng, ví dụ: truy/xuất các thông tin trong hồ sơ HSSV, kiểm tra kết quả xét học bổng, các chế độ chính sách..v..v..

HSSV

P.CTHSSV

HSSV đề xuất yêu cầu bằng miệng

4

Giải quyết yêu cầu

Nếu yêu cầu của HSSV thuộc thẩm quyền của P.Công tác HSSV thì phòng sẽ có nhiệm vụ giải đáp yêu cầu của  HSSV.

P.CTHSSV

HSSV

5

Đề xuất văn bản

Đối với một số yêu cầu HSSV phải làm văn bản theo sự hướng dẫn của P.Công tác HSSV

HSSV

P.CTHSSV

Viết đề xuất yêu cầu theo các mẫu biểu

MB01, MB02

6

Rà soát

P.Công tác HSSV ra soát các thông tin của HSSV và nội dung của văn bản. Nếu có sai sót thì yêu cầu HSSV làm lại

P.CTHSSV

HSSV

Văn bản được rà soát, phát hiện sai sót ( nếu có)

7

Phân loại

Cán bộ phụ trách của P.Công tác HSSV tiến hành phân lại các yêu cầu của HSSV theo bộ phận giải quyết ( nếu thuộc thẩm quyền của P.CTHSSV thì phòng giải quyết)

Cán bộ P.CTHSSV

Văn bản yêu cầu của HSSV được phân loại.

8

Tổng hợp, phê bút

Cán bộ P.Công tác HSSV tổng hợp trình lãnh đạo phê bút.

Cán bộ P.CTHSSV

Lãnh đạo P.CTHSSV

Lãnh đạo P.CTHSSV ký nháy vào văn bản

9

Giải quyết yêu cầu

BGH hoặc các bộ phận chức năng để giải quyết yêu cầu khi văn bản của HSSV được Cán bộ phòng Công tác HSSV chuyển đến.

BGH/Bộ phận chức năng

Cán bộ P.CTHSSV

Yêu cầu của HSSV được giải quyết

10

Tiếp nhận

Cán bộ P.CTHSSV tiếp nhận lại kết quả từ BGH hoặc các bộ phận chức năng.

Cán bộ P.CTHSSV

BGH/Bộ phận chức năng

Kết quả được trả lại P.CTHSSV.

11

Nhận kết quả

HSSV theo lịch hẹn của P.CTHSSV đến nhận lại nhận quà

HSSV

Cán bộ P.CTHSSV

HSSV nhận lại kết quả