QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ

QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ, NGUYÊN – NHIÊN VẬT LIỆU

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Quản lý và kiểm soát việc cấp phát vật tư cho các khoa giảng dạy thực hành được chặt chẽ hơn, đảm bảo kịp thời cho các lớp thực tập, giúp cho việc giảng dạy thực hành của giảng viên dễ dàng đạt hiệu quả.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:
  2. Định nghĩa:

Vật tư, nguyên – nhiên vật liệu: Bao gồm nguyên liệu, vật liệu, vật tư, dụng cụ

nhằm để phục vụ giảng dạy thực hành, thực tập ở các xưởng..

  1. Từ viết tắt:
XD: Xây dựng
KH: Kế hoạch
VT-NVL: Vật tư – Nguyên vật liệu
GV: Giáo viên

 

  1. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

III. ĐẶC TẢ (Xem trang 4)

  1. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO
Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Kế hoạch cấp phát BM/QT.01/VH-P.KH/01/01
2 Bảng kê giao nhận BM/QT.01/VH-P.KH/01/02
3 Sổ theo dõi quản lý vật tư BM/QT.01/VH-P.KH/01/03
4 Đề xuất nhận vật tư BM/QT.01/VH-P.KH/01/04
5 Báo cáo các đơn vị BM/QT.01/VH-P.KH/01/05

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ, NGUYÊN- NHIÊN VẬT LIỆU

 

Stt Tên bước công việc Đặc tả Bộ phận/đơn vị thực hiện Bộ phận/ĐV phối hợp Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu
1 Xác định yêu cầu Xác định yêu cầu việc cung cấp vật tư, nguyên – nhiên vật liệu của các Khoa Các khoa P. Đào tạo, P.Kế hoạch Xác định được yêu cầu việc cung cấp vật tư, nguyên – nhiên vật liệu của các Khoa 3 ngày  
2 XD kế hoạch XD kế hoạch cấp phát vật tư, nguyên – nhiên vật liệu cho các khoa P. Kế hoạch Ban giám hiệu

 

XD được kế hoạch cấp phát 1 ngày BM/QT.01/VH-P.KH/01/01
3 Duyệt KH Duyệt KH cấp phát vật tư nguyên – nhiên vật liệu cho các khoa BGH    KH cấp phát vật tư nguyên – nhiên vật liệu cho các khoa được duyệt 1 ngày  
4 Bàn giao Bàn giao/Cấp phát vật tư, nguyên – nhiên vật liệu, sau khi nhập từ nhà cung cấp với các đơn vịliên qua P. Kế hoạch P. Tài vụ,

Thủ kho, các khoa

-Cấp phát được vật tư, nguyên – nhiên vật liệu 1 ngày BM/QT.01/VH-P.KH/01/02
5 Vào sổ VT-NVL Cập nhật VT-NVL vào sổ theo dõi. Các khoa   Cập nhật được VT-NVL vào sổ theo dõi. 1 tuần BM/QT.01/VH-P.KH/01/03
6 Đề xuất sử dụng Các gv giảng dạy đề xuất sử dụng vật tư phục vụ cho bài học Các khoa   Các gv giảng dạy đề xuất sử dụng vật tư phục vụ cho bài học 1 ngày BM/QT.01/VH-P.KH/01/04
7 Kiểm duyệt Lãnh đạo Khoa kiểm duyệt việc đề xuất sử dụng vật tư của giáo viên Các Khoa   Đề xuất sử dụng vật tư-NVL được kiểm duyệt 1 ngày  
8 Giao nhận VT-NVL GV phụ trách vật tư khoa bàn giao VT-NVL cho GV sử dụng Các khoa   Gv giảng dạy nhận

được VT-NVLđể phục vụ giảng dạy

1 ngày  
9 Báo cáo GV phụ trách vật tư khoa lập báo cáo tình hình sử dụng VT-NVL(1 kỳ 1 lần) Các khoa   Nắm được tình hình sử dụng VT-NVL trong 1 học kỳ 1 tuần BM/QT.01/VH-P.KH/01/05
10 Kiểm tra Kiểm tra việc sử dụng  VT-NVL P.Kế hoạch,

P. tài vụ

 Các Khoa Kiểm tra được việc sử dụng  VT-NVL 3 ngày  

 

 

11 Tổng hợp Tổng hợp báo cáo về tình hình sử dụng VT-NVL. P.Kế hoạch,

P. tài vụ

  Tổng hợp được báo cáo về tình hình sử dụng VT-NVL. 2 ngày  
12 Đánh giá Lãnh đạo nhà trường đánh giá sau 1 học kỳ và đưa ra phương án quản lý cho học kỳ mới Ban giám hiệu P.Kế hoạch,

P. tài vụ

Đánh giá tình hình thực hiện sau 1 học kỳ 1 ngày  
13 Lưu hồ sơ Kết thúc quy trình/Lưu hồ sơ P.Kế hoạch,

P. tài vụ

  Hồ sơ về chứng từ TT    

 

 

 

Tr­êng C§ nghÒ ktcn ViÖt Nam-Hµn Quèc
Khoa: C¾t gät kim lo¹i
Sæ theo dâi chi tiÕt dông cô nhËp – xuÊt – tån kho
 (Tõ 01/01/2013- 31/12/2013)
 
 TT
Tªn dông cô
Ngµy th¸ng nhËp xuÊt
 Néi dung

 

Quy c¸ch      XuÊt xø (N­íc SX) §VT                       Sè luîng       Ký nhËn Ghi chó
      Model     §Ò xuÊt NhËp XuÊt Tån    
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
1   K×m hµn                  
  1/1/2013 Tån ®Çu th¸ng 7 n¨m 2014             0    
  2/1/2013 Khoa ®Ò xuÊt gi¶ng d¹y C§ 4 kú 6 300 mm VN c¸i 10          
  10/1/2013 ThÇy Quúnh nhËp kho   10       H§ 23412 10/01/2013
  20/01/2013 XuÊt ThÇy NghÞ d¹y m«n nguéi     5      
  22/01/2013 XuÊt ThÇy §«ng d¹y qua ban Hµn     5 0    
    Céng (1):       10 10 10 0    
2   Má lÕt                  
  1/1/2013 Tån cò ®Çu n¨m 2012             0    
  2/1/2013 Khoa ®Ò xuÊt gi¶ng d¹y C§ 4 kú 6 150 mm VN c¸i 20          
  10/1/2013 ThÇy Quúnh nhËp kho   20       H§ 3456 08/01/2013
  12/1/2013 XuÊt ThÇy Minh d¹y m«n nguéi     8      

 

Ubnd tØnh NghÖ an              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng Cao §¼ng nghÒ KTCN                                §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

     ViÖt nam – Hµn quèc

 

 

Khoa:

 

 

GiÊy ®Ò xuÊt vËt t­, nguyªn- nhiªn vËt liÖu

 

Gi¶ng d¹y bµi:

 

TT Tªn vËt  t­ Quy c¸ch §¬n vÞ Sè l­îng
1        
2        
3        

 

Ngµy        th¸ng      n¨m 20

 

Tr­ëng khoa                   GV qu¶n lý vËt t­                    Gi¸o viªn