QUY TRÌNH QUY HOẠCH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ

VỀ QUY HOẠCH -BỔ NHIỆM CÁN BỘ

 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường)
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Đã xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng nội dung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.

 

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý về

quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ

 Quá trình xây dựng:

Thực hiện kế hoạch của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề, kế hoạch chi tiết của Ban chỉ đạo, quá trình xây dựng quy quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ của phòng Tổ chức – Hành chính đã thực hiện như sau:

 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã có 01 cán bộ tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế (đợt 1: từ ngày 26/9/2014 đến ngày 03/10/2014; đợt 2: từ ngày 15/11/2014 đến ngày 17/11/2014).
 • Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho phòng về việc xây dựng 02 quy trình gồm các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng trường; trong đó có Quy trình xây dựng quy trình về quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ.
 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã tiến hành xây dựng nội dung quy trình, nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hóa xây dựng chương trình đào tạo đã sử dụng của trường dưới dạng lưu đồ (sử dụng phần mềm Visio 2013), xây dựng bản thảo quy trình Xây dựng quy trình quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ, tổ chức họp để thu nhận ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình nộp cho Ban thư ký, Ban chỉ đạo.
 • Ban thư ký tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổ chức họp, rà soát, lấy ý kiến của các bộ phận có liên quan về nội dung của quy trình.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính nhận ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện quy trình trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  • Quá trình áp dụng:

Quy trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt đưa vào sử dụng thí điểm. Tuy nhiên để thực hiện thí điểm dự kiến sẽ thực hiện khi xây dựng quy trình quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ từ năm 2015.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng:
 • Đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh quy trình Xây dựng quy trình quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ của trường.
 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.
 • Xây dựng được quy trình Xây dựng chương trình đào tạo bước đầu các bộ phận, cá nhân có liên quan đã thấy rõ các nội dung và trình tự thực hiện, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc Xây dựng quy trình quy hoạch- bổ nhiệm cán bộ.

 

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Tổ chức-Hành chính đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức.
 • Ban chỉ đạo đã có sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng

Dự kiến sẽ  thực hiện từ năm quy trình này đầu từ năm 2015.

 

 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ:

Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đến trường để hướng dẫn, thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.

II. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ

VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUẨN HOÁ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường)
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Đã xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng nội dung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.

 

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý

về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý

 • Quá trình xây dựng:

Thực hiện kế hoạch của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề, kế hoạch chi tiết của Ban chỉ đạo, quá trình xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của phòng Tổ chức – Hành chính đã thực hiện như sau:

 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã có 01 cán bộ tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế (đợt 1: từ ngày 26/9/2014 đến ngày 03/10/2014; đợt 2: từ ngày 15/11/2014 đến ngày 17/11/2014).
 • Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho phòng về việc xây dựng 02 quy trình gồm các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng trường; trong đó có Quy trình xây dựng quy trình về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.
 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã tiến hành xây dựng nội dung quy trình, nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hóa xây dựng chương trình đào tạo đã sử dụng của trường dưới dạng lưu đồ (sử dụng phần mềm Visio 2013), xây dựng bản thảo quy trình Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, tổ chức họp để thu nhận ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình nộp cho Ban thư ký, Ban chỉ đạo.
 • Ban thư ký tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổ chức họp, rà soát, lấy ý kiến của các bộ phận có liên quan về nội dung của quy trình.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính nhận ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện quy trình trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  • Quá trình áp dụng:

Quy trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt đưa vào sử dụng thí điểm. Tuy nhiên để thực hiện thí điểm dự kiến sẽ thực hiện khi xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên bắt đầu từ năm 2015 và khi có nhu cầu phát triển nhà trường.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng:
 • Đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh quy trình Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá giáo viên và cán bộ quản lý của trường.
 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.
 • Xây dựng được quy trình Xây dựng chương trình đào tạo bước đầu các bộ phận, cá nhân có liên quan đã thấy rõ các nội dung và trình tự thực hiện, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá cán bộ, giáo viên.

 

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Tổ chức-Hành chính đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức.
 • Ban chỉ đạo đã có sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng

Dự kiến sẽ  thực hiện từ năm quy trình này đầu từ năm 2015.

 

 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ:

Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đến trường để hướng dẫn, thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.

II. BIỂU MẪU

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ

VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUẨN HOÁ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường)
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Đã xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng nội dung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.

 

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý

về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý

 • Quá trình xây dựng:

Thực hiện kế hoạch của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề, kế hoạch chi tiết của Ban chỉ đạo, quá trình xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của phòng Tổ chức – Hành chính đã thực hiện như sau:

 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã có 01 cán bộ tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế (đợt 1: từ ngày 26/9/2014 đến ngày 03/10/2014; đợt 2: từ ngày 15/11/2014 đến ngày 17/11/2014).
 • Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho phòng về việc xây dựng 02 quy trình gồm các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng trường; trong đó có Quy trình xây dựng quy trình về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.
 • Phòng Tổ chức-Hành chính đã tiến hành xây dựng nội dung quy trình, nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hóa xây dựng chương trình đào tạo đã sử dụng của trường dưới dạng lưu đồ (sử dụng phần mềm Visio 2013), xây dựng bản thảo quy trình Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, tổ chức họp để thu nhận ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình nộp cho Ban thư ký, Ban chỉ đạo.
 • Ban thư ký tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổ chức họp, rà soát, lấy ý kiến của các bộ phận có liên quan về nội dung của quy trình.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính nhận ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện quy trình trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  • Quá trình áp dụng:

Quy trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt đưa vào sử dụng thí điểm. Tuy nhiên để thực hiện thí điểm dự kiến sẽ thực hiện khi xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên bắt đầu từ năm 2015 và khi có nhu cầu phát triển nhà trường.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng:
 • Đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh quy trình Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá giáo viên và cán bộ quản lý của trường.
 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.
 • Xây dựng được quy trình Xây dựng chương trình đào tạo bước đầu các bộ phận, cá nhân có liên quan đã thấy rõ các nội dung và trình tự thực hiện, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc Xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá cán bộ, giáo viên.

 

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Tổ chức-Hành chính đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức.
 • Ban chỉ đạo đã có sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng

Dự kiến sẽ  thực hiện từ năm quy trình này đầu từ năm 2015.

 

 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ:

Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đến trường để hướng dẫn, thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.