QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUẨN HÓA GIÁO VIÊN & CBQL

I BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CHUẨN HÓA GIÁO VIÊN & CÁN BỘ QUẢN LÝ
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành.

–  Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng.

–   Ban chỉ đạo đã cử cán bộ tham gia 2 đợt tập huấn tại thành phố Huế.

–   Ban chỉ đạo đã xây dựng kết hoạch và họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân và bộ phận liên quan trong việc xây dựng và thí điểm áp dụng nội dung cơ bản của chương trình khung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng.

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý về quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý.
  • Quá trình xây dựng:

Căn cứ trên kế hoạch chung của Vụ kiểm định chất lượng và kế hoạch chi tiết của nhà trường, quá trình xây dựng quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý đã được tiến hành như sau:

 • Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính tham gia 2 đợt tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Thành phố Huế ( đợt 26/9/2014 và đợt 15/11/2014).
 • Ban chỉ đạo họp và phân công nhiệm vụ (có tiến độ kèm theo) về việc xây dựng các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành xây dựng nội dung quy trình: nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hoá quy trình Quy hoạch đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý dưới dạng lưu đồ, xây dựng bản thảo quy trình đánh giá, tổ chức họp phòng để đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện quy nộp Ban chỉ đạo của nhà trường.
 • Ban chỉ đạo họp rà soát, cho ý kiến về nội dung của bản quy trình, phòng Tổ chức – Hành chính chỉnh sửa trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Ban hành quy trình để áp dụng trong toàn trường.

2.2   Quá trình áp dụng :

Sau khi ban hành, quy trình đã được sử dụng để quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng:

Trong bước đầu xây dựng và đưa vào áp dụng thí điểm nội dung quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiệm vụ triển khai xây dựng, duy trì, áp dụng nội dung quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý đối với hoạt động của nhà trường và đã đạt được một số kết quả nhất định; việc triển khai áp dụng nội dung quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý về cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu, chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trường.

 

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.

Bước đầu áp dụng quy trình đã giúp các bộ phận, cá nhân có liên quan thấy rõ được  trình tự và nội dung các bước thực hiện, cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình liên quan trong quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý.

 

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề tổ chức.
 • Ban lãnh đạo nhà trường đã có sự phân công, chỉ đạo sát sao.
 • Khó khăn:
 • Thời gian tập huấn chưa dài, lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuận lợi:
 • Các bộ phận và cá nhân có liên quan đã có nhận thức tương đối đầy đủ về ý nghĩa, trình tự và nội dung các bước thực hiện trong việc Quy trình đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý.
 • Khó khăn:
 • Thời gian triển khai gấp nên chưa nhận được sự phản hồi của các bộ phận, cá nhân liên quan.
 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Cục kiểm định cử chuyên gia trực tiếp đến trường để thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.

II. BIỂU MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Biểu mẫu 01

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC

(dùng cho đào tạo sau đại học)

 

Kính gửi: – BGH trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam -Hàn Quốc;

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Khoa (phòng, trung tâm)…………………………………………………………. Tôi tên:…………………………………………..Nam ¨; Nữ ¨  Sinh ngày…..tháng……năm……

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận hiện đang công tác:………………………………………………………………………………..

Tốt nghiệp Đại học năm:………..Tại trường:……………………………………………………..

Ngành học:………………………..; Hệ đào tạo:……………….; Xếp loại tốt nghiệp:…………….

Ngày tháng năm tuyển dụng:……………………..; Chức vụ hiện tại:……………………………..

Đăng ký dự thi sau đại học chuyên ngành:…………………………………………………………….

Trường đăng ký ký đào tạo sau đại học:…………………………………………………………

Thời gian đào tạo:…………………………………….Hình thức đào tạo…………………………

* Lý do xin đi học:……………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị BGH và …………….. xem xét cấp quyết định

cử  đi học sau đại học trong nước để tôi được hưởng các chế độ của nhà trường.

Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ của trường được cử đi đào tạo, nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong ……………………………. và nhà trường;
 2. Hoàn thành chương trình khoá học và nhận được bằng tốt nghiệp;
 3. Chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường, của cơ sở đào tạo;
 4. Sau khi hoàn thành khoá học, cam kết phục vụ lâu dài tại trường (ít nhất 07 năm đối với chường trình đào tạo tiến sĩ, 05 năm đối với chương trình đào tạo thạc sĩ và tương đương trở xuống);
 5. Trong thời gian được cử đi đào tạo, nếu tôi tự ý bỏ học hoặc khi được phân công công tác tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải chịu trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ các khoản kinh phí đào tạo;
 6. Tự nguyện nộp lại bằng tốt nghiệp Đại học để lưu giữ tại trường.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định pháp luật hiện hành./.

                                                                                 Vinh, ngày      tháng      năm 2014

             Xác nhận khoa (phòng, TT)                                   Người viết đơn                                                    (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Biểu mẫu02

       UBND TỈNH NGHỆ AN                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            VIỆT NAM – HÀN QUỐC

 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH

 ĐĂNG KÝ HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

NĂM:………………………………………..

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CƠ SỞ ĐÀO TẠO GHI CHÚ
               
               
               
               
               

 

                                              BAN GIÁM HIÊU                                  PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH                                NGƯỜI LẬP

                                         (Ký tên, đóng dấu)                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Biểu mẫu 03

 

              UBND TỈNH NGHỆ AN

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN

VIỆT NAM-HÀN QUỐC

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

 

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 

(Thời gian từ 2 tháng trở lên)

 

Kính gửi: BGH Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc

 

Tôi tên:………………………………………Nam ¨; Nữ ¨   Sinh ngày ……tháng …..năm……..

Số CMND hoặc hộ chiếu:…………………………Ngày cấp……………Nơi cấp…………….      Quê quán:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………….

Email liên lạc:…………………………………………………………..Điện thoại:……………………….

Bộ phận hiện đang công tác:………………………………………Trình độ CM:…………………….

Thời gian bắt đầu làm việc theo Hợp đồng từ tháng:……. năm ………………….…….

Biên chế từ tháng:…..  năm…………………………

Được cử đi học: ………………………………………………… …Loại hình:……………………..

Tôi cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi đào tạo ở nước ngoài như sau:

 1. Hoàn thành chương trình khoá đào tạo và nhận được giấy chứng nhận (chứng chỉ);
 2. Chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, nội dung, chương trình khoá học;
 3. Chấp hành nghiêm các quy định của Việt Nam và nước sở tại đối với học viên khoá học;
 4. Viết báo cáo khoá học theo quy định của nhà trường;
 5. Sau khi hoàn thành khoá học, cam kết phục vụ lâu dài tại trường;
 6. Nếu vi phạm cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và các quy định về xử lý cán bộ, công chức của nhà trường. Chịu bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo./.

Vinh, ngày      tháng      năm 2014

Người cam kết ký tên

                                                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên)