QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CỦA TRƯỜNG
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành
 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường)
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Ban chỉ đạo đã phân công cho phòng khảo thí và ĐBCL xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm quy trình hành động khắc phục trong nhà trường theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.
 • Phòng khảo thí và ĐBCL lập Báo cáo đánh giá quá trình thực hiện thí điểm
 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung hành động khắc phục của trường

Quá trình xây dựng nội dung hành động khắc phục của trường:

 • Theo phân công phòng khảo thí và ĐBCL của trường đã thực hiện việc xây dựng nội dung quy trình hành động khắc phục và các biểu mẫu kèm theo. Trong quá trình thực hiện xây dựng luôn được sự quan tâm và theo dõi sát sao của Ban lãnh đạo nhà trường để hoàn thiện nội dung Quy trình hành động khắc phục.

Quá trình áp dụng nội dung hành động khắc phục của các đơn vị trong trường:

 • Quá trình áp dụng bước đầu thuận lợi bởi quy trình được xây dựng tương đối đơn giản, dễ hiểu và là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay.
 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng nội dung hành động khắc phục của các đơn vị trong trường

Đã xây dựng và áp dụng thí điểm được quy trình hành động khắc phục cho các phòng, khoa trong trường, Bao gồm các hướng dẫn, lưu đồ hóa, đặc tả và các mẫu biểu kèm theo từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng ban, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng nội dung hành động khắc phục trong trường
 • Các cơ quan, đơn vị đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; để tham chiếu khi cần; hồ sơ, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.
 • Góp phần giúp cán bộ, công chức tổ chức thực hiện công việc khoa học hơn; bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của người cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.
 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xây dựng
 • Thuận lợi:
 • Sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo trong việc triển khai xây dựng nội dung quy trình hành động khắc phục.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình quá ngắn
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuận lợi:
 • Trường đã điều chỉnh và ban hành hệ thống văn bản pháp quy tổng các hoạt động của trường nên rất thuận lợi áp dụng nội dung quy trình hành động khắc phục của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường có tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng nên dễ thích ứng với việc thay đổi quy trình làm việc.
 • Khó khăn:
 • Thời gian áp dụng thí điểm quá ngắn (từ 01/11 đến 01/12/2014) nên dẫn đến việc hạn chế trong rút kinh nghiệm thực hiện.
 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Tăng thời gian áp dụng thí điểm quy trình hành động khắc phục thông qua đó có cơ sở thực tế để đánh giá hiệu quả việc xây dựng và áp dụng thí điểm vận hành hệ thống QLCL của nhà trường.

II. BIỂU MẪU

 • Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
I. Nội dung cần khắc phục (Đơn vị/ cá nhân phát hiện NC ghi):

1/ Người/đơn vị có NC: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Mô tả sự không phù hợp (NC): …………………………………………………………………………………………………….. …………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ngày ____ /____ / 20__

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

____________________

Ngày ____ /____ / 20__

Người tiếp nhận yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_______________________

II. Xác định nguyên nhân (người/ đơn vị có NC ghi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Biện pháp khắc phục sự tái diễn NC (Đơn vị có SKPH ghi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày ___ /____ / 20__

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

_________________

IV. Xem xét và đánh giá (Lãnh đạo trường hoặc trưởng đơn vị):

c Đồng ý             c Không đồng ý (ĐV có NC phải xác định lại biện pháp)

Ngày yêu cầu hoàn thành khắc phục: _____ / _____ / 200___

Người/ đơn vị theo dõi (kiểm chứng): ……………………………………………………………………..

Ngày ___ /___ / 20__

Phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

V. Kiểm tra xác nhận kết quả:                 c Đạt                           c Không đạt

Bằng chứng đính kèm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ngày ____ /____ / _____

Người theo dõi

(Ký, ghi rõ họ tên

 

 

________________

F Ghi chú:

ü Các NC có thể do đơn vị tự phát hiện hoặc đơn vị khác phát hiện trong quá trình vận hành QMS

ü Sản phẩm/dịch vụ không phù hợp là:  Sai lỗi khi tuyển sinh, sai lỗi khi chấm thi, nhập điểm, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, cấp bằng đây là những sai lỗi hàm ý pháp luật phải áp dụng biểu mẫu “Phiếu kiểm soát sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp” mã  hoá  HS/8.3/BISO/01

ü Sau khi xem xét và đánh giá, phiếu này được làm thành 03 bản: 01 bản lưu tại đơn vị có HĐKP; 01 bản gửi cho Ban ISO;  01 bản gửi người/ đơn vị phát hiện NC

 • Tổng hợp NC
NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CỦA CÁC NC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Tháng
……năm 2014
Stt Đơn vị NC Nguyên nhân
(Dự kiến)
Hành động khắc phục
(Dự kiến)
Đơn vị thực hiện
(Dự kiến)
1          
3          
5          
6          
7          
Ban QLCL