QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành
 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường)
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Ban chỉ đạo đã phân công cho phòng khảo thí và ĐBCL xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm quy trình đánh giá nội bộ trong nhà trường theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.
 • Phòng khảo thí và ĐBCL lập Báo cáo đánh giá quá trình thực hiện thí điểm
 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung đánh giá nội bộ của trường

Quá trình xây dựng nội dung đánh giá nội bộ của trường:

 • Theo phân công phòng khảo thí và ĐBCL của trường đã thực hiện việc xây dựng nội dung quy trình đánh giá nội bộ và các biểu mẫu kèm theo. Trong quá trình thực hiện xây dựng luôn được sự quan tâm và theo dõi sát sao của Ban lãnh đạo nhà trường để hoàn thiện nội dung Quy trình đánh giá nội bộ.

Quá trình áp dụng nội dung đánh giá nội bộ của các đơn vị trong trường:

 • Quá trình áp dụng bước đầu thuận lợi bởi quy trình được xây dựng tương đối đơn giản, dễ hiểu và là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay.
 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng nội dung đánh giá nội bộ của các đơn vị trong trường

Đã xây dựng và áp dụng thí điểm được quy trình đánh giá nội bộ cho các phòng, khoa trong trường, Bao gồm các hướng dẫn, lưu đồ hóa, đặc tả và các mẫu biểu kèm theo từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng ban, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng nội dung đánh giá nội bộ trong trường
 • Các cơ quan, đơn vị đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; để tham chiếu khi cần; hồ sơ, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.
 • Góp phần giúp cán bộ, công chức tổ chức thực hiện công việc khoa học hơn; bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của người cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.
 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xây dựng
 • Thuận lợi:
 • Sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo trong việc triển khai xây dựng nội dung quy trình đánh giá nội bộ.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình quá ngắn
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuận lợi:
 • Trường đã điều chỉnh và ban hành hệ thống văn bản pháp quy tổng các hoạt động của trường nên rất thuận lợi áp dụng nội dung quy trình đánh giá nội bộ của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường có tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng nên dễ thích ứng với việc thay đổi quy trình làm việc.
 • Khó khăn:
 • Thời gian áp dụng thí điểm quá ngắn (từ 01/11 đến 01/12/2014) nên dẫn đến việc hạn chế trong rút kinh nghiệm thực hiện.
 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Tăng thời gian áp dụng thí điểm quy trình đánh giá nội bộ thông qua đó có cơ sở thực tế để đánh giá hiệu quả việc xây dựng và áp dụng thí điểm vận hành hệ thống QLCL của nhà trường.

II. BIỂU MẪU

 • Kế hoạch đánh giá
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỊNH KỲ
NĂM 2014

Mã hóa: HS/8.2.2.
Ban hành lần:
Hiệu lực từ ngày:
Trang/ Tổng số trang: 1/1
TT ĐƠN VỊ
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ Số lần
ĐGNB
GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
1 Đơn vị 1       x         x       2
2 Đơn vị 2       x                 1
3 Đơn vị 3           x           x 2
4 Đơn vị 4         x               1
5 Đơn vị 5           x           x 2
6 Đơn vị 6         x           x   2
7 Đơn vị 7       x         x       2
8 Đơn vị 8           x             1
9 Đơn vị 9         x               1
10 Đơn vị 10         x           x   2
11 Đơn vị 11     x         x         2
12 Đơn vị 12     x   x     x         3
13 Đơn vị 13           x           x 2
14 Đơn vị 14     x   x     x         3
15 Đơn vị 15           x             1
16 Đơn vị 16     x   x     x         3
17 Đơn vị 17         x           x   2
18 Đơn vị 18       x         x       2
19 Đơn vị 19       x         x       2
II
TT Đơn vị được đánh giá DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ Số lần
ĐGNB
GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Đơn vị 2                 x       1
2 Đơn vị 3                 x       1
3 Đơn vị 4                 x       1
4 Đơn vị 5                 x       1
5 Đơn vị 6                 x       1
6 Đơn vị 7                 x       1
7 Đơn vị 8                 x       1
8 Đơn vị 9                 x       1
Vinh, ngày ….tháng…..năm 2014
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI LẬP

NGUYỄN DUY NAM                                                                              

 • Chương trình đánh giá nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

ĐỢT I NĂM 2014

Thực hiện yêu cầu vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch ĐGNB năm 2014:

 1. Chương trình – Nội dung
 2. Khai mạc:
 • Thời gian: 8h00 ngày tháng  năm 2014.
 • Địa điểm:
 • Chủ trì: Đồng chí Hồ Văn Đàm – Phó Hiệu trưởng – Đại diện lãnh đạo.
 • Thành phần: Ban Giám hiệu, Nhóm chuyên gia đánh giá.
 1. Chương trình đánh giá:
 • Thực hiện đánh giá nội bộ 2 đợt:

+ Đợt I: Ngày  –  tháng  năm 2014.

+ Đợt II: Ngày  –  tháng  năm 2014.

       (Chương trình đánh giá chi tiết gắn kèm)

 • Báo cáo kết quả: Trong ngày họp giao ban tháng ../2014.
 1. Những công việc cần thực hiện
 2. Nhóm chuyên gia đánh giá:
 • Trưởng nhóm đánh giá xây dựng tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá cho các chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn HTQLCL, cụ thể như sau:

Thời gian:

Địa điểm:.

Thành phần: Nhóm chuyên gia đánh giá

 • Nghiên cứu kỹ quy trình ĐGNB và những hướng dẫn công tác đánh giá.
 • Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch.
 1. Các đơn vị:
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, cơ sở vật chất, bố trí cán bộ làm việc với đoàn đánh giá gồm: Trưởng, Phó đơn vị, Cán bộ kiểm soát, Tổ trưởng các bộ môn, các trợ lý.
 

DUYỆT

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Vinh, ngày  tháng  năm 2014

Người lập

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

TT ĐV

được đánh giá

Thời gian ĐG Điều khoản tập trung ĐG Người đánh giá
Thứ , ngày  tháng  năm 2014
1.        Phòng Công tác HSSV 08h00-10h00 5.4.1 Mục tiêu chất lượng

7.3. Thiết kế và phát triển

2.        Phòng Khảo thí & ĐBCL 08h00-10h00 7.2 Các quá trình liên quan đến khách  hàng

7.3. Thiết kế và phát triển

5.5.3: Trao đổi thông tin nội bộ

3.        Phòng Đào tạo –NCKH và QHQT 08h00-10h30 7.4.1 Quá trình mua hàng

7.2 Các quá trình liên quan đến khách  hàng

Thứ , ngày  tháng  năm 2014
4.        Phòng Kế hoạch – Dịch vụ  

13h30-15h00

7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
5.        Phòng Kế hoạch – Dịch vụ  

13h30-15h00

7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
6.        Phòng Kế hoạch – Dịch vụ 13h30-15h00 7.2 Các quá trình liên quan đến khách  hàng

 Ghi chú:

Đơn vị được đánh giá chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, cơ sở vật chất, bố trí cán bộ làm việc với đoàn đánh giá gồm: Trưởng / Phó đơn vị, CBKS, Tổ trưởng các bộ môn, các trợ lý.

 • Phiếu ghi chép

Ngày……tháng……năm……

Đơn vị được đánh giá:………………………………………………

 

TT Nội dung hiện tượng Điều khoản Kết luận (NC/NX) Ghi chú
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 • Biên bản đánh giá nội bộ

 

 • Tổng hợp NC

 

 • Tổng hợp nhận xét

 

 • Tổng hợp NC_HDKP

 

III. NỘI DUNG