QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ MUA SẮM

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ QUY QUẢN LÝ PHÒNG HỌC, NHÀ XƯỞNG.
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành.

–  Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng.

–   Ban chỉ đạo đã cử cán bộ tham gia 2 đợt tập huấn tại thành phố Huế.

–   Ban chỉ đạo đã xây dựng kết hoạch và họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân và bộ phận liên quan trong việc xây dựng và thí điểm áp dụng nội dung cơ bản của chương trình khung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng.

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý về quy trình quản lý phòng học, nhà xưởng.
  • Quá trình xây dựng:

Căn cứ trên kế hoạch chung của Vụ kiểm định chất lượng và kế hoạch chi tiết của nhà trường, quá trình xây dựng quy trình quản lý phòng học đã được tiến hành như sau:

 • Cán bộ phòng Kế hoạch dịch vụ tham gia 2 đợt tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Thành phố Huế ( đợt 26/9/2014 và đợt 15/11/2014).
 • Ban chỉ đạo họp và phân công nhiệm vụ (có tiến độ kèm theo) về việc xây dựng các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có quy trình quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị.
 • Phòng Kế hoạch dịch vụ tiến hành xây dựng nội dung quy trình: nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hoá quy trình quản lý phòng học, nhà xưởng hiện có của trường dưới dạng lưu đồ, xây dựng bản thảo quy trình đánh giá, tổng hợp, tổ chức họp phòng để đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện quy nộp Ban chỉ đạo của nhà trường.
 • Ban chỉ đạo họp rà soát, cho ý kiến về nội dung của bản quy trình, phòng Kế hoạch dịch vụ chỉnh sửa trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Ban hành quy trình để áp dụng trong toàn trường.

2.2   Quá trình áp dụng :

Sau khi ban hành, quy trình đã được sử dụng để quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị.

 • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 1. Kết quả xây dựng và áp dụng:

Trong bước đầu xây dựng và đưa vào áp dụng thí điểm nội dung quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiệm vụ triển khai xây dựng, duy trì, áp dụng nội dung quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị đối với hoạt động của nhà trường và đã đạt được một số kết quả nhất định; việc triển khai áp dụng nội dung quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị của các đơn vị trong trường về cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu, chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trường.

 

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.

Bước đầu áp dụng quy trình đã giúp các bộ phận, cá nhân có liên quan thấy rõ được  trình tự và nội dung các bước thực hiện, cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình liên quan trong quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị.

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Kế hoạch dịch vụ đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề tổ chức.
 • Ban lãnh đạo nhà trường đã có sự phân công, chỉ đạo sát sao.
 • Khó khăn:
 • Thời gian tập huấn chưa dài, lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuận lợi:
 • Các bộ phận và cá nhân có liên quan đã có nhận thức tương đối đầy đủ về ý nghĩa, trình tự và nội dung các bước thực hiện trong việc quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị.
 • Khó khăn:
 • Thời gian triển khai gấp nên chưa nhận được sự phản hồi của các bộ phận, cá nhân liên quan và của HSSV.
 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Cục kiểm định cử chuyên gia trực tiếp đến trường để thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.

II. ĐỀ XUẤT MUA SẮM TTB

Ubnd tØnh nghÖ an                        Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

   Tr­êng cao ®¼ng  ktcn                              §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ViÖt Nam – Hµn Quèc

                                                                               NghÖ an, ngµy …… th¸ng …… n¨m 20

 

ĐỀ XUẤT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC

 

Kính gửi: Ban giám hiệu Nhà trường.

 

Đề nghị BGH nhà trường cho mua sắm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dự trù kinh phí:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                         DUYỆT BGH                                                  TRƯỞNG DƠN VỊ

III. BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

Ubnd tØnh nghÖ an                       Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

    Tr­êng cao ®¼ng ktcn                                 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ViÖt Nam – Hµn Quèc

                                                                               NghÖ an, ngµy …… th¸ng …… n¨m 20

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

 MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC NĂM HỌC……

 

 

STT Phòng ( Khoa ) Danh mục thiết bị Mục đích, sự cần thiết đầu tư ĐVT Số lượng Dự toán

VNĐ

I            
1            
2            
II            
1            
2            
III            
1            
2            
Tổng đầu tư  

          ( Bằng chữ: ………………………………………………………………)

  

DUYỆT BGH                                                      NGƯỜI  LẬP

 

Ubnd tØnh nghÖ an                       Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

     Tr­êng cao ®¼ng ktcn                                §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ViÖt Nam – Hµn Quèc

                                                                               NghÖ an, ngµy …… th¸ng …… n¨m 20

Phòng ( Khoa): …………………

  

KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM ……..

 

 

STT Danh mục thiết bị Mục đích, sự cần thiết đầu tư ĐVT Số lượng Dự toán

VNĐ

I Phòng làm việc        
1          
2          
II Phòng thực hành        
1          
2          
III Vật tư thiết bị        
1          
2          
Tổng đầu tư  

          ( Bằng chữ: ………………………………………………………………)

  

DUYỆT BGH                                                      NGƯỜI  LẬP

 

 

 

 

 

Ubnd tØnh nghÖ an                        Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

      Tr­êng cao ®¼ng ktcn                                  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ViÖt Nam – Hµn Quèc

 

 

 

 

 

Biªn b¶n nghiÖm thu ®­a vµo sö dông

 

 

H«m nay, ngµy     th¸ng     n¨m 20…, t¹i tr­êng Cao ®¼ng KTCN ViÖt Nam – Hµn Quèc. Chóng t«i gåm:

 1. «ng (bµ): Chøc vô:
 2. «ng (bµ):                                                     Chøc vô:
 3. ¤ng( bµ):                                                      Chøc vô:
 4. ¤ng (bµ):                                                      Chøc vô:
 5. ¤ng (bµ):                                                      Chøc vô:

 

 • · cïng nhau kiÓm tra nghiÖm thu x¸c ®Þnh chÊt l­îng, sè l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn nh­ sau:
 1. ChÊt l­îng:
 • ¶m b¶o ®óng chÊt l­îng, quy c¸ch yªu cÇu
 1. Khèi l­îng:
TT Tªn vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
1          
2          
  Tæng céng:        

 

(B»ng ch÷:……………………………………………………….)

 1. KÕt luËn:

……………………………………………………………………………………………..

 

Ban gi¸m hiÖu            P. Tµi vô           pHßNG…        NGƯỜI NHẬN       Ng­êi giao            ……