PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KTCN VIỆT NAM- HÀN QUỐC

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2019-2022

           I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG:

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị, Chức vụ Chức danh
1 Nguyễn Đình Ninh 05/09/1982 Tr.Phòng CTHSSV, UVBTV Bí thư
2 Lê Hữu Tiến 17/04/1986 K.Cơ bản, UVBTV Đoàn trường P.Bí thư
3 Trương Văn Hùng 28/08/1987 GV Khoa CN Hàn UVBTV
4 Hoàng Phước Hiếu 28/03/1989 Bí thư Chi đoàn cơ quan UV BTV
5 Vy Thị Kim Phượng 07/07/2000 UVBCH LCĐ, LP CĐT5A UV BTV
6 Hồ Hữu Đức 13/03/1987 Bí thư LCĐ khoa Cơ khí UV BCH
7 Nguyễn Doãn Phúc 18/09/1990 Bí thư LCĐ khoa Ô tô UV BCH
8 Phan Văn Khánh 26/3/1989 Bí thư LCĐ khoa Điện công nghiệp UV BCH
9 Lê Thị Thảo 29/10/1990 NV P.TC HC, Đoàn viên UV BCH
10 Phan Thị Hoài 12/5/1988 Bí thư LCĐ khoa Điện lạnh UV BCH
11 Nguyễn Thanh Tuấn 4/5/1986 Bí thư LCĐ khoa Hàn UV BCH
12 Nguyễn Tài Long 07/09/1986 Bí thư LCĐ khoa Điện tử UV BCH
13 Hồ Đức Mai 26/06/1990 Bí thư LCĐ CNTT, Đoàn viên UV BCH
14 Hoàng Văn Hiệp 04/3/2001  lớp CĐ CK13A UV BCH
15 Nguyễn Đình Lưu 05/8/2001  lớp CĐ ĐL10 UV BCH
16 Nguyễn Văn Tiến 14/4/2000  lớp CĐ ĐT12A UV BCH
17 Nguyền Hữu Tiến 03/03/2000  Lớp CĐ Đ12B UV BCH

       II. CƠ CÂU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC BAN

Ban Tổ Chức- Thi Đua Khen Thưởng- Xây Dựng Đảng; Ban Tư Tưởng- Văn Hóa- Đoàn Vụ; Ban Học Tập- Nghiên Cứu KH; Ban Phong Trào; Ủy Ban Kiểm Tra; Ban Tài Chính

  1. Ban tổ chức – Thi đua khen thưởng – Xây dựng Đảng
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng ban
2 Lê Hữu Tiến Phó Ban
3 Trương Văn Hùng Ban viên
4 Hoàng Phước Hiếu Thành viên
5 Vy Thị Kim Phượng Thành viên

Nhiệm vụ:

– Tổ chức, điều hành các hoạt động chung của đoàn trường.

– Triển khai các kế hoạch của Tỉnh đoàn, Ban giám hiệu nhà trường. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo các hoạt động của đoàn trường theo quy định.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng

– Phụ trách công tác phát triển Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn

– Quản lý  cơ sở vật chất của đoàn

  1. Ban tư tưởng – Văn hoá – Đoàn vụ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Lê Hữu Tiến Trưởng ban
2 Nguyễn Tài Long Phó Ban
3 Lê Thị Thảo Thành viên
4 Hồ Đức Mai Thành viên
5 Vy Thi Kim Phượng Thành viên
6 Hoàng Văn Hiệp Thành viên
7 Nguyễn Đình Lưu Thành viên

Nhiệm vụ:

– Tổ chức các sự kiện về học tập chính trị tư tưởng, văn hoá, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng Đoàn, hội, đội, kỹ năng mền cho Đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.

– Báo cáo, lưu trữ hồ sơ của đoàn một cách khoa học

– Thường xuyên cập nhật tin tức của Đoàn trường lên website , Facebook của trường và tỉnh đoàn.

  1. Ban học tập và NCKH
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Trương Văn Hùng Trưởng ban
2 Hoàng Phước Hiếu Phó Ban
3 Nguyễn Doãn Phúc Thành viên
4 Hồ Hữu Đức Thành viên
5 Nguyễn Đình Lưu Thành viên
6 Nguyễn Văn Tiến Thành viên
7 Nguyền Hữu Tiến Thành viên

Nhiệm vụ:

–  Phục trách công tác phát triển phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên của Nhà trường.

  • Tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn về học tập, nghiên cứu khoa học.

–  Xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiên về NCKH

– Thành lập các câu lạc bộ về học tập và NCKH

  1. Ban phong trào
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng Ban
2 Lê Hữu Tiến Phó Ban
3 Hoàng Phước Hiếu Thành viên
4 Vy Thị Kim Phượng Thành viên
5 Phan Xuân Khánh Thành viên
6 Phan Thị Hoài Thành viên
7 Nguyễn Văn Tiến Thành viên
8 Nguyền Hữu Tiến Thành viên

Nhiệm vụ:

– Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào Văn hóa- văn nghệ, TDTT trong đoàn viên thanh niên của Nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch,tổ chức thực hiện các hoạt động thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa.

– Triển khai các phong trào đột xuất do tỉnh đoàn, nhà trương phát động.

– Tổ chức các phong trào giao lưu VN, TDTT với các đơn vị bạn.

  1. Uỷ ban kiểm tra
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Lê Hữu Tiến Chủ nhiệm
2 Hoàng Phước Hiếu Phó chủ nhiệm
3 Nguyễn Hữu Tiến Thành viên
4 Lô Hữu Việt Thành viên
5 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên

Nhiệm vụ:

– Kiểm tra, giám sát các hoạt động của các LCĐ

– Chịu trách nhiệm phân chia, kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh môi trường và an ninh trường học.

– Thực hiện công tác điều động, ổn định tổ chức và đảm bảo cơ sở vật chất trong các đợt tập trung của đoàn và nhà trường hoặc các sự kiện truyền thông khác.

– Thành lập, phụ trách đội cờ đỏ và đội TN xung kích.

  1. Ban tài chính
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Đình Ninh Trưởng ban
2 Lê Thị Thảo Thủ quỹ

Nhiệm vụ:

– Lên kế hoạch thu, chi của đoàn trường

– Báo cáo công tác tài chính theo định kỳ

– Triển khai các kế  hoạch gây quỹ cho đoàn.