KẾT QUẢ THI LẠI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019

KẾT QUẢ THI LẠI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019
Hệ Cao đẳng khóa 10 (2016-2019) và Trung cấp khóa 18 (2017-2019)
Ngày thi 07/06/2019
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
1 CĐ 9. ĐCN0027 Cao Anh Tuấn 2/20/1998 CK 10A 7.0
2 CĐ10.ĐCN0106 Mai Văn Hiệp 8/14/1997  Đ 10D 6.0
3 CĐ10.ĐCN0112 Phạm Văn Hùng 11/20/1997  Đ 10D Vắng thi
4  CĐ10.ĐCN0134 Phan Văn Bình 11/1/1996  Đ10E Vắng thi
5 CĐ10.ĐL0010 Nguyễn Sỹ Hóa 2/16/1997 ĐL 7A 6.0
6 CĐ10.ĐL0040 Trần Bá Hùng 10/5/1998 ĐL 7B 7.0
7 CĐ10.ĐL0109 Phan Quốc Đậu 5/17/1997 ĐL 7C 6.0
8 CĐ10.ĐL0111 Trần Hữu Đức 7/10/1998 ĐL 7C 6.0
9 CĐ10.ĐL0066 Chu Đức Hòa 7/9/1997 ĐL 7C 5.0
10 CĐ10.ĐL0080 Nguyễn Văn Nhật 5/28/1998 ĐL 7C 7.0
11 CĐ10.ĐL0095 Hoàng Công Tuyên 9/18/1998 ĐL 7C 6.5
12 CĐ10.ĐL0093 Hồ Sỹ Thuận 9/30/1998 ĐL 7C 7.0
13 CĐ10.ĐT0006 Trần Nhật Duy 4/23/1998 ĐT 10A Vắng thi
14 CĐ10.ĐT0049 Lê Văn Hiền 3/18/1998 ĐT 10B 7.0
15 CĐ10.ĐT0050 Lê Văn Hiệp 6/12/1997 ĐT 10B 6.0
16 CĐ10.H0005 Tạ Quang Linh 8/23/1998 H 10B Vắng thi
17 CĐ10.H0039 Nguyễn Xuân Mạnh 9/12/1998 H 10B 5.0
18 CĐ10.H0052 Nguyễn Trọng Thuần 1/28/1998 H 10B Vắng thi
19 CĐ10.OT0130 Phạm Trọng Cường 2/16/1998 Ô 10A 6.0
20 CĐ10.OT0026 Kha Xu Ly 2/21/1998 Ô 10A 3.0
21 CĐ10.OT0168 Trần Khánh Ngọc 1/24/1991 Ô 10A 5.0
22 CĐ10.OT0033 Nguyễn Đình Sơn 8/15/1998 Ô 10A 7.0
23 CĐ10.OT0158 Trần Văn Thế 7/10/1998 Ô 10A 5.0
24 CĐ10.OT0049 Nguyễn Đình Đạt 5/11/1998 Ô 10B 7.0
25 CĐ7. OTO0072 Hà Huy Thao 11/10/1995 Ô 10C 6.0
26 CĐ10.T0001 Nguyễn Trọng An 10/23/1998 T 10A Vắng thi
27 TC18.ĐCN0003 Đào Trọng Cường 3/23/1997 TC Đ18 6.0
28 CĐ.ĐCN0017 Đặng Văn Thái 10/15/1995 TC Đ18 6.0
29 TC18.ĐL0012 Nguyễn Đình Hòa 12/8/1998 TC ĐL8 6.5
30 TC18.ĐL0013 Cao Văn Hưng 2/20/1999 TC ĐL8 Vắng thi
31 TC18.ĐL0014 Nguyễn Văn Hướng 10/21/1999 TC ĐL8 6.5
32 TC18.ĐL0016 Hồ Minh Long 11/24/1999 TC ĐL8 6.0
33 TC18.OTO0001 Phan Hữu Dương 6/19/1997 TC Ô18 Vắng thi
34 TC18.OTO0003 Trần Quang Đạo 5/14/1998 TC Ô18 6.5