QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

 

I.                  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁPDỤNG

·        Hướng dẫn này áp dụng cho việctổ chức triển khai kế hoạch (tiến độ) đào tạo của trường đã được phê duyệt và áp dụng tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

·        Hướng dẫn này áp dụng đối với các tập thể, các cá nhân liên quan đến việc tổ chức, thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và từng khóa học của trường.

  • Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.               ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

Tiến độ đào tạo là văn bản được Phòng đào tạo  phối hợp cùng các khoa xây dựng vào đầu năm học, căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của khóa học, được Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo công khai cho giáo viên và học sinh vào đầu năm học.Tiến độ đào tạo thể hiện rõ năm học, thời gian, môn học, nội dung của từng giai đoạn

  1. Từ viết tắt:
KH : Kế hoạch TĐĐT : Tiến độ đào tạo
HSSV : Học sinh, sinh viên TKB : Thời khóa biểu
BGH : Ban giám hiệu BM : Biểu mẫu
GVBM : Giáo viên ộ môn GVCN : Giáo viên chủ nhiệm

III.           LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.           ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

V.               CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Thông báo chuẩn bị KHĐT BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/01
2 Kế hoạch giáo viên của khoa BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/02
3 Mẫu đề xuất vật tư của khoa BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/03
4  Kế hoạch giáo viên BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/04
5 Thời khóa biểu BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/05
6   Nhật ký giao nhận sổ lên lớp BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/06
7 Sổ thay đổi bổ sung giờ dạy BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/07
8 Báo cáo kiểm tra số lên lớp BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/08
9  Kết quả học tập BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/09
10  Tổng hợp kết quả học tập BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/10
11  Thống kê tiết dạy của giáo viên BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/11
12  Báo cáo sơ kết học kỳ BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/12
13  Tổng hợp kiểm tra sỹ số, nề nếp dạy, học… BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/13
14 Thanh toán thừa giờ BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/14
15 Thời khóa biểu khoa QĐ 62 Mẫu 3 TKB

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ  ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
Stt Tên bước công việc Đặc tả Bộ phận/đơn vị thực hiện Bộ phận/ĐV phối hợp Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu
1 Chuẩn bị thực hiện tiến độ đào tạo – Căn cứ Kế hoạch đào tạo đã được lập, nhà trường thông báo cho các phòng, khoa, bộ phận làm các công tác chuẩn bị thực hiện tiến độ đào tạo. Ban giám hiệu Các phòng, khoa Thông báo về việc chuẩn bị  thực hiện tiến độ  đào tạo QĐ 62 Mẫu số 12

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/01

2 Kế hoạch giáo viên, dự trù vật tư – Các khoa lập kế hoạch giáo viên, Dự trù vật tư chuyển về Phòng Đào tạo. Các khoa Phòng Đào tạo Kế hoạch giáo viên

Dự trù vật tư

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/02

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/03

3 Tổng hợp, xem xét – Tổng hợp, xem xét đề xuất của các khoa về Kế hoạch giáo viên, đề xuất vật tư trình Hiệu trưởng phê duyệt. Nếu không hợp lý, yêu cầu khoa rà soát lại.  

Phòng Đào tạo

Các khoa Bảng tổng hợp Kế hoạch giáo viên, đề xuất vật tư BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/02

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/03

4 Phê duyệt – BGH xem xét ký duyệt kế hoạch giáo viên, dự trù vật tư. Nếu không hợp lý, yêu cầu Phòng đào tạo và các khoa kiểm tra và  sửa lại. Ban giám hiệu Phòng đào tạo Bản kế hoạch giáo viên,  tổng hợp dự trù vật tư đã được BGH ký duyệt QĐ 62 Mẫu số 2

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/04

 

5 Xây dựng thời khóa biểu – Xây dựng thời khóa biểu học kỳ (mỗi học kỳ làm 02 lần cho 10 tuần đầu và 11 tuần cuối). Các khoa và Phòng Đào tạo GVBM Thời khóa biểu 10 tuần QĐ 62 Mẫu số 3 TKB

 

6 Phê duyệt – BGH xem xét và ký duyệt thời khóa biểu toàn trường. Nếu không hợp lý, yêu cầu Phòng đào tạo và các  khoa kiểm tra và  điều chỉnh lại. Ban giám hiệu Phòng đào tạo, các khoa Thời khóa biểu 10 tuần đã được BGH ký duyệt BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/05
7 Triển khai thực hiện Tiến độ đào tạo – Tiến độ đào tạo năm học và thời khóa biểu học kỳ được chuyển đến tất cả các phòng, khoa, bộ phận và học sinh trong toàn trường. Hàng ngày giáo viên nhận và trả số lên lớp tại phòng trực giao nhận sổ. Khi cần thay đổi, bổ sung giờ dạy Giáo viên đề xuất thay đổi vào sổ thay đổi của khoa, chuyển phòng Đào tạo xem xét, báo cáo BGH duyệt. Hàng tháng cập nhật các thông tin về công tác giảng dạy của giáo viên và học sinh 01 lần. Phòng đào tạo. Bộ phận trực giao nhận sổ sách đào tạo Cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Bộ phận trực giao nhận sổ sách đào tạo Cán bộ, giáo viên và các phòng, khoa, bộ phận  trong nhà trường triển khai thực hiện Tiến độ đào tạo. Sổ ghi chép thể hiện: không dạy, đến muộn, về sớm.. Tổng hợp kết quả đã cập nhật thể hiện: Việc ghi chép đúng, sai, tiến độ đào tạo đúng, sai, giờ thiếu… QĐ 62 Mẫu số 1 , số 3

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/06

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/07

8 Thanh tra, kiểm tra – Hàng ngày bộ phận kiểm tra nề nếp của nhà trường kiểm tra sỹ số học sinh, giờ giấc của giáo viên theo Thời khóa biểu. Cập nhật các thông tin về công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của  học sinh mỗi tháng 01 lần. Bộ phận kiểm tra,  Phòng Công tác HS-SV và Ban thanh tra đào tạo Các phòng, khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Bộ phận kiểm tra và Ban thanh tra đào tạo Kết quả kiểm tra thể hiện: số học sinh nghỉ học, đến lớp muộn, về sớm, ý thức giảng dạy, học tập… Tổng hợp kết quả đã kiểm tra báo cáo BGH BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/08

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/13

9 Xem xét, xử lý – Căn cứ tiến độ đào tạo,  thời khóa biểu và tình hình thực hiện tiến độ đào tạo thực tế, Phòng Đào  tạo đề xuất các phương án lên BGH để giải quyết thực hiện tiến độ đào tạo. BGH Phòng đào tạo, các khoa, bộ  môn và giáo viên Giải quyết bù các giờ thiếu, tiết thiếu và các vấn đề khác liên quan đến tiến độ đào tạo QĐ 62 Mẫu số 3

 

10 Báo cáo tổng hợp – Trước khi kết thúc môn học 01 tuần, GVBM báo cáo khoa và phòng Đào tạo tiến độ thực hiện  để thực hiện kiểm tra kết thúc. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, GVCN tổng hợp kết quả, xếp loại và đánh giá cuối kỳ, cuối năm lần 1. GVBM, Phòng Khảo thí GVBM, Giáo vụ khoa, các khoa, Phòng đào tạo, Phòng Khảo thí,  Phòng Công tác HSSV Tổng hợp số giờ giảng dạy, số học sinh đủ điều kiện kiểm tra hết môn, Kết quả học tập, rèn luyện, tổng hợp đánh giá cuối kỳ, cuối năm lần 1 BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/09

QĐ 62 Mẫu số 3

11 Tổng hợp,  xử lý, lập kế hoạch – Lập kế hoạch giảng dạy của giáo viên và  kế hoạch học tập cho những học sinh phải học bù, học lại, thi lại  trình BGH phê duyệt và triển khai thực hiện Các khoa Phòng Đào tạo Kế hoạch học bù, học lại, kế hoạch thi lại QĐ 62 Mẫu số 3
12 Thực hiện kế hoạch – Thực hiện kế hoạch học bù, học lại thi lại. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau khi học lại, thi lại, GVCN tổng hợp kết quả, xếp loại và đánh giá cuối kỳ, cuối năm lần cuối. GVBM, GVCN GVBM, Giáo vụ khoa ,Các khoa, Phòng Đào tạo Kết quả học lại, thi lại  của học sinh. Kết quả học tập, rèn luyện, tổng hợp đánh giá cuối kỳ, cuối năm BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/10
13 Tổng hợp giờ dạy của giáo viên – Tổng hợp số giờ dạy của từng  giáo viên trong học kỳ, năm học. Khoa, GVBM Phòng đào tạo Thống kê tiết dạy của giáo viên BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/11
14 Tổng hợp, xem xét, báo cáo – Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, thông báo kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật học sinh, khen thưởng, kỷ luật giáo viên, tổng hợp thanh toán thừa giờ  trình BGH duyệt Phòng đào tạo Phòng công tác HS-SV, Các khoa, GVBM, học sinh toàn trường Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học. Thanh toán thừa giờ.. BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/12

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/14

15 Phê duyệt – BGH xem xét ký duyệt báo cáo sơ, tổng kết…. Nếu không hợp lý, yêu cầu Phòng đào tạo và các khoa kiểm tra và  sửa lại. Ban giám hiệu Phòng đào tạo Bản Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, thanh toán thừa giờ đã được BGH ký duyệt BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/12

BM/QT.16/VH-P.ĐT/09/14

16 Lưu trữ hồ sơ