QUY TRÌNH MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN

VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Địa chỉ: Hồ Tông Thốc – Nghi Phú – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3511454        Email: cdvhnghean@gmail.com

Fax:038.852194         Web: www.cdvhnghean.edu.vn

 

QUY TRÌNH

MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO

 

Mã hóa :  QT.07/VH-P.ĐT/01
Ban hành lần :  01
Hiệu lực từ ngày :  01/08/2015

 

 

 

Chữ ký

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt
 

 

 

 

 

 

Họ và tên HỒ SỸ MINH HỒ VĂN ĐÀM NGUYỄN DUY NAM
Chức danh TP. ĐÀO TẠO P.HT/ĐDLĐ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO

 .

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về việc mở ngành đào  tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và khả năng tổ chức đào tạo nghề học mới của nhà trường.

·        Quy trình này áp dụng tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

 

II.               ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:
  2. Từ viết tắt:
PĐT : Đào tạo
UBND : Ủy ban nhân dân
BGH : Ban giám hiệu
TCDN : Tổng cục Dạy nghề
SLĐTBXH : Sở Lao động Thương binh và Xã hội
KTXH Kinh tế xã hội

 

 

III.           LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.           ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

V.               CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

 

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Tờ trình về việc mở nghề đào tạo mới  (Gửi BGH) BM/QT.07/VH-P.ĐT/08/01
2 Quyết định ban hành chương trình đào tạo BM/QT.07/VH-P.ĐT/08/02
3 Chương trình đào tạo nghề (khung + chi tiết) BM/QT.07/VH-P.ĐT/08/03
4 Tờ trình xin mở nghề đào tạo mới (gửi TCDN) BM/QT.07/VH-P.ĐT/08/04
5 Phụ lục 1 (Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBH ngày 24/10/2011)
6 Phụ lục 2 (Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBH ngày 24/10/2011)

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO
Stt Tên bước công việc Đặc tả Bộ phận/đơn vị thực hiện Bộ phận/ĐV phối hợp Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu
1 Dự báo nhu cầu Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thông qua kết quả khảo sát:

Tháng 4 hàng năm:

– Chỉ tiêu phát triển KTXH của địa phương

– Nhu cầu của người học

Phòng ĐT/khoa Các đơn vị trong trường, doanh nghiệp Xác định được nghề mà nhu cầu người học, xã hội đang cần
2 Thu thập các ĐK Thu thập các điều cần và đủ của nhà trường đối với mở nghề ĐT

– Chương trình khung đào tạo của BLĐTBXH

– Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và ý kiến đề nghị của các khoa

Phòng ĐT Khoa/Các phòng Thu thập được các điều kiện để mở nghề ĐT
3 Tổng hợp Tổng hợp các điều kiện để mở nghề ĐT Phòng ĐT Khoa/Các phòng Bản tổng hợp các điều kiện để mở nghề ĐT
4 Lập tờ trình Lập tờ trình về việc mở nghề mới trình Hiệu trưởng xem xét Phòng ĐT Tờ trình về việc mở nghề mới BM01
5 Xem xét Họp hội đồng khoa học của trường, thông quan việc mở nghề đào tạo mới Xem xét các điều kiện, nhu cầu mở nghề đào tạo mới, nếu đạt trình Hiệu trưởng ký duyệt, nếu chưa đạt phòng Đào tạo phải kiểm tra lại trong việc xác định điều kiện cần và đủ để mở nghề mới Hội đồng khoa học Các đơn vị Các điều kiện mở nghề đào tạo mới được xem xét
6 Ký duyệt Phê duyệt chủ trương xin mở nghề mới BGH Phòng Đào tạo Tờ trình được phê duyệt
7 Lập kế hoạch Lập kế hoạch, hồ sơ cần thiết để mở nghề ĐT

 

Phòng ĐT Khoa/các phòng Bản kế hoạch, hồ sơ cần thiết để mở nghề ĐT
8 Xây dựng Dự thảo chương trình đào tạo Xây dựng dự thảo chương trình đào tạo để các khoa, bộ môn đóng góp ý kiến Phòng ĐT/Khoa Các đơn vị Dự thảo CTĐT được xây dựng
9 Xem xét Kiểm tra kế hoạch, Dự thảo chương trình đào tạo và các danh mục HS cần thiết. Nếu đạt trình Hiệu trưởng ký duyệt, nếu chưa đạt phòng Đào tạo xem xét, kiểm tra lại việc lập kế hoạch. BGH/Hội đồng khoa học Phòng Đào tạo/các đơn vị Bản kế hoạch, dự thảo chương trình đào tạo, hồ sơ cần thiết để mở nghề ĐT đã được xem xét
10 Ký duyệt Ký duyệt kế hoạch và chương trình đào tạo BGH Phòng Đào tạo Bản kế hoạch, chương trình đào tạo đã được phê duyệt BM02

BM03

11 Lập hồ sơ Lập hồ sơ xin mở nghề đào tạo theo quy định:

– Tờ trình xin mở nghề đào tạo mới

– Chương trình đào tạo

– Bảng tổng hợp cơ sơ vật chất phục vụ đào tạo nghề

– Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy

Phòng Đào tạo Các đơn vị Hồ sơ được lập BM04
12 Xem xét Xem xét hồ sơ xin mở nghề đào tạo (Hồ sơ hoàn chính). Nếu hồ sơ đạt gửi cho UBND tỉnh và TCDN, nếu chưa đạt chuyển phòng Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ. BGH Phòng Đào tạo Hồ sơ được xem xét
13 Xem xét hồ sơ Xem xét, kiểm tra hồ sơ xin mở nghề đào tạo nếu đạt yêu cầu ra quyết định mở nghề đào tạo mới, Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở thông báo của TCDN, trường thực hiện bổ sung hồ sơ theo đúng quy định TCDN UBND/Trường Hồ sơ được xem xét
14 Tiếp nhận quyết định Tiếp nhận quyết định mở nghề đào tạo BGH/Phòng ĐT Các đơn vị Quyết định mở nghề đào tạo
15 Lập kế hoạch thực hiện Khi nhận được quyết định cho phép mở nghề đào tạo mới của TCDN, phòng Đào tạo phối hợp với các phòng, khoa lập kế hoạch triển khai thực hiện: Kế hoạch tuyển sinh, Phân công giảng dạy, Biên soạn giáo trình, bài giảng, … Phòng ĐT Các phòng/khoa/

Giáo viên

Kế hoạch triển khai thực hiện đối với nghề đào tạo mới được lập
16 Các quy trình thực hiện Thực hiện các quy trình phục vụ nghề ĐT mới Phòng ĐT-Khoa Các phòng Các quy trình phục vụ nghề ĐT mới được thực hiện
17 Tổng hợp/Báo cáo Tổng hợp và báo cáo thực hiện mở nghề ĐT lên BGH Phòng Đào tạo BGH/Khoa Bản tổng hợp và báo cáo thực hiện mở nghề ĐT lên BGH
18 Lưu hồ sơ Tất cả hồ sơ  liên quan mở nghề ĐT và các báo cáo được tổng hợp và lưu trữ. Phòng đào tạo Khoa Hồ sơ  mở nghề ĐT và các báo cáo  tổng hợp được  lưu trữ.