QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN.
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành.

–  Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng.

–   Ban chỉ đạo đã cử cán bộ tham gia 2 đợt tập huấn tại thành phố Huế.

–   Ban chỉ đạo đã xây dựng kết hoạch và họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân và bộ phận liên quan trong việc xây dựng và thí điểm áp dụng nội dung cơ bản của chương trình khung theo hướng dẫn của Cục kiểm đinh chất lượng.

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý về quy trình đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện.
  • Quá trình xây dựng:

Căn cứ trên kế hoạch chung của Vụ kiểm định chất lượng và kế hoạch chi tiết của nhà trường, quá trình xây dựng quy trình đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện đã được tiến hành như sau:

 • Cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCL tham gia 2 đợt tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Thành phố Huế ( đợt 26/9/2014 và đợt 15/11/2014).
 • Ban chỉ đạo họp và phân công nhiệm vụ (có tiến độ kèm theo) về việc xây dựng các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có quy trình đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện.
 • Phòng Khảo thí và ĐBCL tiến hành xây dựng nội dung quy trình: nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hoá quy chế đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện hiện có của trường dưới dạng lưu đồ, xây dựng bản thảo quy trình đánh, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện, tổ chức họp phòng để đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện quy nộp Ban chỉ đạo của nhà trường.
 • Ban chỉ đạo họp rà soát, cho ý kiến về nội dung của bản quy trình, phòng Khảo thí và ĐBCL chỉnh sửa trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Ban hành quy trình để áp dụng trong toàn trường.

2.2   Quá trình áp dụng :

Sau khi ban hành, quy trình đã được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-2015.

 • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 1. Kết quả xây dựng và áp dụng:

Tổng số 1600 HSSV (không tính HSSV năm thứ Nhất chưa kết thúc học kỳ) đã được đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện theo quy trình mới.

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.

Bước đầu áp dụng quy trình đã giúp các bộ phận, cá nhân có liên quan thấy rõ được  trình tự và nội dung các bước thực hiện, cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình  quan trong đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCL đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề tổ chức.
 • Hội đồng nhà trường đã có sự phân công, chỉ đạo sát sao.
 • Nhà trường đã xây dựng và đang áp dụng quy chế đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện (bắt đầu từ năm học 2014-2015)
 • Khó khăn:
 • Thời gian tập huấn chưa dài, lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuậnlợi:
 • Nhà trường đã áp dụng quy chế đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện từ năm học 2014-2015 nên các bộ phận và cá nhân có liên quan đã có nhận thức tương đối đầy đủ về ý nghĩa, trình tự và nội dung các bước thực hiện trong việc đánh giá, tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ, năm học.
 • Khókhăn:
 • Thời gian triển khai gấp nên chưa nhận được sự phản hồi của các bộ phận, cá nhân liên quan và của HSSV.
 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Cục kiểm định cử chuyên gia trực tiếp đến trường để thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.