QUY TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
 2. Công tácchỉ đạo, điều hành

Được sự nhất trí của lãnh đạo Trường, Trung tâm Ngoại ngữ và hợp tác đào tạo được thành lập năm 2002 trực thuộc BGH. Trung tâm có 6 nhân sự: 1 giám đốc và 05 nhân viên. Chức năng của trung tâm là quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo ngắn hạn ngoại ngữ, hợp tác đào tạo với các cơ sở trên địa bàn tỉnh nghệ An, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo điều kiện cho cán bộ CNV địa phương được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại trường đồng thời tạo nguồn thu nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên.

 1. Quá trình xâydựng áp dụng nội dung quản lý về hợp tác đào tạo của trường.

2.1. Quá trình xây dựng nội dung quản lý về hợp tác đào tạo của trường.

Quy trình hợp tác đào tạo được xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu của người học, đặc điểm tình hình công tác của đại đa số người học. Quy trình xây dựng phù hợp với thời gian, trình tự theo quy định của cấp quản lý mở rộng khả năng phối hợp để hoàn thành các khóa đào tạo đạt chất lượng đạt chuẩn quy định.

2.2. Quá trình áp dụng nội dung quản lý về hợp tác đào tạo của các đơn vị trong trường.

Sau khi được phép của Sở giáo dục và đào tạo dựa trên các văn bản hiện hành của Bộ, nhà trường giao cho Trung tâm nghiên cứu, thực hiện.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Kết quả xây dựng áp dụng nội dung quản vhợp tác đào tạo của đơn vị trong trường.

Bước đầu xây dựng và áp dụng quản lý về hợp tác đào tạo thực hiện phù hợp với điều kiện của giảng viên cũng như học sinh, sinh viên theo học tại trường.

 1. Hiệu quả của việc xây dựng áp dụng nội dung quản vhợp tác đào tạo trongtrường
 • Thuận lợi cho người học
 • Phối hợp tốt trong công tác quản lý học sinh, sinh viên

 

 1. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 2. Trong quá trình xây dựng
  1. Thuậnlợi: Được nhà trường cùng với cơ sở đào tạo đồng ý phương án hợp tác.
  2. Khó khăn: chưa nhiều kinh nghiệm
 3. Trong quátrình áp dụng
  1. Thuậnlợi: Đảm bảo quá trình dạy học đúng quy định. Thuận lợi cho người học được học tại chỗ không phải mất nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
  2. Khó khăn: Công tác tuyển sinh còn nhiều hạn chế, giảng viên về dạy chưa đúng lịch do điều kiện công tác.
 • ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

– Về phía nhà trường cần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn.

– Về phía người học cần cố gắng tham gia đầy đủ các buổi học.