QUY TRÌNH QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

I. BÁO CÁO

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUY TRÌNH QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành

– Lãnh đạo trường CĐN KTCN Việt Nam – Hàn Quốc thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng vào hoạt động của nhà trường giai đoạn 2014-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 947/CĐVH-KT ngày 01/11/2014 của Hiệu trưởng nhà trường.

Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo thí điểm xây dựng HTQLCL của nhà trường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai xây dựng, áp dụng tại các phòng, ban, trung tâm và các đơn vị liên quan, với mục tiêu đề ra là hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy trình QLCL đang áp dụng tại các đơn vị nhà trường để cải tiến Hệ thống và hoàn thành việc xây dựng, áp dụng các quy trình QLCL vào giải quyết các thủ tục hành chính trong nhà trường.

– Các phòng, khoa trung tâm và các đơn vị thuộc nhà trường ngày càng quan tâm tới công tác xây dựng và áp dụng QLCL vào thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo và Ban chỉ đạo đã chỉ đạo sâu sát, tổ chức để triển khai ở đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thí điểm xây dựng HTQLCL của nhà trường trong việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định.

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp
  • Quá trình xây dựng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp:

Thực hiện theo Công văn số 1692/TCDN-CKĐCL của TCDN, phòng Kế hoạch dịch vụ đã thực hiện xây dựng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện xây dựng luôn được sự quan tâm và theo dõi sát sao của lãnh đạo nhà trường để bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung quy trình quy trình quan hệ doanh nghiệp.

 • Quá trình áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp của các đơn vị trong trường:

Hiệu trưởng nhà trường đã quyết định phê duyệt và đưa vào áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp trong hoạt động nhà trường trong tháng 11 năm 2014 theo quyết định số 947A/CĐVH-KT ngày 01/11/2011.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp của các đơn vị trong trường

Trong bước đầu xây dựng và đưa vào áp dụng thí điểm nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp của các đơn vị trong trường, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiệm vụ triển khai xây dựng, duy trì, áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp đối với hoạt động của nhà trường và đã đạt được một số kết quả nhất định; việc triển khai áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp của các đơn vị trong trường về cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu, chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra, có tác động tích cực trong hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trường.

 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp trong trường

Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác trong hoạt động của nhà trường. Các hoạt động áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp  theo HTQLCL ngày càng đi vào nề nếp và mang tính hiệu quả cao hơn

 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
 1. Trong quá trình xây dựng
 • Thuận lợi: Lãnh đạo nhà trường có sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp.
 • Khó khăn: Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, do sự đặc thù trong hoạt động của nhà trường đã gây ra những khó khăn đáng kể cho việc vận dụng và xây dựng một cách thích hợp với hoạt động và quản lý của nhà trường.
 1. Trong quá trình áp dụng
 • Thuận lợi: Các phòng, khoa, trung tâm thuộc nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Bên cạnh đó đã có sự phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến tức thời để lãnh đạo nhà trường, Ban Chỉ đạo thí điểm xây dựng HTQLCL có những điều chỉnh thích hợp trong việc áp dụng nội dung quy trình quan hệ doanh nghiệp trong hoạt động nhà trường.
 • Khó khăn: Tuy nhiên, một số đơn vị trực thuộc nhà trường có các thủ tục hành chính cần xây dựng quy trình QLCL chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ.